Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej

 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 08.01.2021r. znak: RGR.6220.11.2020.MW zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 11 (obręb 0012) w miejscowości Ługi, gm. Wojciechowice, na wniosek Elektrowni PV 73 Sp. z o. o.; ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2021-01-12 14:36:37.

Zawiadomienie Burmistrza Zawichostu z dnia 30.12.2020r. znak: GKRRiOŚ.I.6733.5.2020 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek PSG Sp. z o. o.; Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, za pośrednictwem pełnomocnika została wydana decyzja

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Zioło - Zastępca Burmistrza Zawichostu | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:40:13 | Data modyfikacji: 2021-01-12 07:50:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 22.12.12.2020r. znak: RGR.6733.2020.MW zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek PSG Tarnów Sp. z o. o.; ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów za pośrednictwem pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ Ś/C RELACJI ŁUGI-DRYGULEC” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi w gm. Wojciechowice,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:35:02.
 Zawiadamianie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 01.12.2020r. znak: RGR.6220.11.2020.IK informujące, że w związku z pozyskiwaniem dokumentów przez wnioskodawcę przedłuża się termin na załatwienie sprawy dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 11 (obręb 00012) w miejscowości Ługi, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Agnieszka Łuba-Mendyk - Sekretarz Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-12-03 09:39:22.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27.11.2020r. znak: IR.II.746.459.2020 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (,,R”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 214,340 do km ok. 214,380, na działce o nr ewid. 195, obr. ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski. Jednocześnie informując, że stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązek dotyczy postępowanie. Mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Doręczenia niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 02.12.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Wzorek - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:29:29.
 Decyzja Starosty Opatowskiego nr G-II.6824.1.2020 z dnia 25.11.2020r. w sprawie ustalenia nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów jako działki nr 76 pow.0,1000ha, 172 pow. 0,3300 ha, 211 pow. 0,0600 ha, 237 pow. 0,7900 ha, 344/2 pow. 0,0295 ha, 372 pow. 0,2300 ha, 373 pow. 0,7000 ha, 514 pow. 0,0900 ha, 533 pow.0,1800 ha, 557/2 pow. 0,1294 ha, 597 pow. 0,1700 ha, 600 pow. 0,1600 ha, 664 pow. 0,1600 ha, 787 pow. 0,0100 ha, 824 pow. 0,2700 ha, 859 pow. 0,1200 ha, 971 pow. 0,4100, 1073 pow. 0,3900 ha., 1097 pow. 0,0300 ha, 312 pow. 0,1700 ha, 313 pow. 0,0800 ha, 77 o pow. 0,0800 ha, 109 pow. 0,0100 ha, 291 pow. 0,1000 ha, 311 pow. 2,0900 ha, 382 pow. 0,6400 ha, 429 pow. 8,4430 ha, 431 pow. 0,3200 ha, 629/2 pow. 0,0100 ha, 630 pow. 0,2300 ha, 665 pow. 0,5400 ha, 979 pow. 0,0800 ha i 1083 pow. 0,0400 ha położone obręb Karsy, gmina Ożarów stanowi mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosław Roszczypała - Kierownik wydziału | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:05:37 | Data modyfikacji: 2020-12-02 14:16:12.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 10.11.2020r. znak: IR.II.746.48.2020 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. działającego przez pełnomocnika, w dniu 10.11.2020r. została wydana decyzja Nr XXXIX/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działce o nr ewid. 840 obr. 0025 Sobótka w jednostce ewid. gm. Ożarów. Jednocześnie informując, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Doręczenia niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 12.11.2020r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Robert Wzorek - z up. Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2020-11-12 09:24:55.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Wójta Gminy Wojciechowice w dniu 04.11.2020r. znak: RGR.6220.11.2020.IK do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 11 (obręb 00012) w miejscowości Ługi, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-11-10 13:33:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 30.10.2020r. na wniosek Elektrowni PV 73 Sp. z o. o.; ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 11 (obręb 0012) w miejscowości Ługi, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-11-10 13:31:34.
  Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów jako działki nr 13 o pow. 0,12000 ha, 46 o pow. 0,0500 ha, 47 o pow. 0,4000 ha, 9 o pow. 0,3000 ha, 150 o pow. 0,4400 ha, 151 0 pow. 0,1800 ha, 152 o pow. 1,0000 ha, 154 o pow. 1,1200 ha, 156 o pow. 0,0700 ha, 157 o pow. 0,0100 ha, 158 o pow. 03,2400 ha i 160 o pow. 0,2000 ha, położone obręb Binkowice gmina Ożarów stanowi mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Jalowska - Wicestarosta | Data wprowadzenia: 2020-10-12 08:56:34.
 Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów jako działka nr 8 o pow. 0,1400ka, 11 o pow. 0,15000 ha, 12/1 o pow. 0,0910 ha i 22 o pow. 0,2229 ha położone w obrębie Śmiłów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosław Roszczypała | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:11:31.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 28.09.2020r. znak: IR.II.746.48.2020 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działce o nr ewid. 840 obr. 0025 Sobótka w jednostce ewid. gm. Ożarów. Jednocześnie informując, że stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązek dotyczy postępowanie. Mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Doręczenia niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 30.09.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Wzorek - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:55:40.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 08:47:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 21.09.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 21.09.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGR.6220.6.2020.MM dla przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości Drygulec, gm. Wojciechowice, na wniosek Elektrowni PV 64 Sp. z o. o.; ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się zainteresowanych z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy i uzyskanymi opiniami organów współdziałających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:07:06.
 Ogłoszenie PKP Polskie Koleje Liniowe SA. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej w sprawie likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 25

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Wolski - Zastępca Dyrektora ds. technicznych | Data wprowadzenia: 2020-09-02 07:56:53.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 25.08.2020r. znak: B.I.6740.2.5.2020.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na Przedszkole "u Skłodowskiej" w Ożarowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.08.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-08-27 10:04:52.
 Informacja pełnomocnika INWESTORA - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, o realizacji zadań tj. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania III: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ M/C M. DRYGULEC – OŻARÓW” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi w gm. Wojciechowice, a także wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ W/C W M. SOBÓTKA - DĄBIE” na działkach położonych w obr. ewid. Pisary, Sobótka, gm. Ożarów, na działkach położonych w obr. ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, na działkach położonych w obr. ewid. Dąbie, Pawłów, Wyspa, gm. Zawichost.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Sebastian Machula - Pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gzaowniczy w Kielcach | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:59:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 10.08.2020r. znak: RGR.6220.6.2020.IK zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości Drygulec, gm. Wojciechowice, na wniosek Elektrowni PV 64 Sp. z o. o.; ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:35:06.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 07.08.2020r. znak: B.I.6740.2.5.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenie na budowę w zakresie ,,PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ,,U SKŁODOWSKIEJ” W OŻAROWIE” w ramach realizacji projektu nr: RPSW.08.03.01-26-0025/20. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 07.08.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-08-10 14:17:43.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 29.07.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce została wydana decyzja z dnia 29.07.2020r. znak: GKRRiOŚ.V.6220.4.2020 zmieniająca decyzji z dnia 31.01.2020r. znak: GKRRiOŚ.V.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie”. W zakresie zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, która dotyczy obszaru działek położonych w obr. ewid. Romanówka w gm. Dwikozy i działek położonych w obr. ewid. Wyspa w gm. Zawichost (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 05.08.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Kondziołka - Burmistrz Zawichostu | Data wprowadzenia: 2020-08-05 09:58:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice zawiadamiające Strony postępowania, że w dniu 28.07.2020r. zostało wydane postanowienie znak: RGR.6733.5.2020.IK o poprawieniu oczywistej omyłki zawartej w decyzji Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania III: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi w gm. Wojciechowice, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-08-05 09:55:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice zawiadamiające Strony postępowania, że w dniu 21.07.2020r. została wydana decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania III: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi w gm. Wojciechowice, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-07-27 08:56:47.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Wójta Gminy Wojciechowice w dniu 08.07.2020r. znak: RGR.6220.6.2020.IK do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości Drygulec, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:06:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 06.07.2020r. na wniosek Elektrowni PV 64 Sp. z o. o.; ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości Drygulec, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:05:20.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 29.06.2020r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 29.06.2020r. została wydana decyzja Nr 2.4.2020.Oż, znak: B.I.6740.2.4.2020.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie ,,PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ”, na wniosek Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-06-29 12:31:09.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24.06.2020r. znak: WOO-I.070.15.2020.KT.2, zawiadamiającego, że postanowieniem z dnia 24.06.2020r. znak: WOO-I.070.15.2020.KT.1 działając na żądanie strony wyjaśnił wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.13.2016.KT.19 z dnia 31.06.2017r. o .środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU OD SKARŻYSKO-KAMIENNA – SANDOMIERZ”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 29.06.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Pajdak - Zastępca Dyrektora RDOŚ Kielce | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:39:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 17.06.2020r. zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania obejmującego ,,Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi w gm. Wojciechowice, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Machula (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.06.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:21:03.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 10.06.2020r. znak: B.I.6740.2.4.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenie na budowę w zakresie ,,PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 12.06.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:33:55.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 27.05.2020r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 27.05.2020r. została wydana decyzja Nr 2.3.2020.Oż, znak: B.I.6740.2.3.2020.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na ,,PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH” w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na zabudowaniu istniejącego zadaszenia tarasu zewnętrznego poprzez zamurowanie przestrzeni miedzy słupami tarasu na wniosek GMINY OŻARÓW. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.05.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:04:59.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 27.05.2020r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 27.05.2020r. została wydana decyzja Nr 2.3.2020.Oż, znak: B.I.6740.2.3.2020.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na ,,PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH” w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na zabudowaniu istniejącego zadaszenia tarasu zewnętrznego poprzez zamurowanie przestrzeni miedzy słupami tarasu na wniosek GMINY OŻARÓW. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.05.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:03:05.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości informację z dnia 14.05.2020r. znak: KR.ZUZ.4.4210.105.2019.ES/3078 informując Strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przekroczenie siecią gazową pod dnem cieku nieoznaczonego na dz. nr ewid. 41 obr. Jakubowice, gm. Ożarów (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 19.05.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-19 14:53:24.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 04.05.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 31.01.2020r. znak: GKRRiOŚ.V.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie”. Zmieniona lokalizacja przedsięwzięcia, która dotyczy obszaru działek położonych w obr. ewid. Romanówka w gm. Dwikozy i działek położonych w obr. ewid. Wyspa w gm. Zawichost (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 12.05.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Kondziołka - Burmistrz Zawichostu | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:41:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 07.05.2020r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Machula w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania obejmującego ,,Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów w gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi w gm. Wojciechowice (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 08.05.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:08:31 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:11:56.
 Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020r. znak: BiZK.I.6513.20.2020 informujące o pilnej potrzebie ograniczenia do niezbędnego minimum prac (robót budowlanych), które mogłyby potencjalnie zagrozić uszkodzeniu łączności w infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Michał Warszawski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:12:58.
 Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2020r. znak: KR.ZPU.4.532.20.2020.MP podsumowujące prace utrzymaniowe na rzekach i potokach, które zostały zrealizowane w 2019r. na terenie gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Sobecki - Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:09:35.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.02.2020r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 28.02.2020r. została wydana decyzja Nr 2.1.2020.Oż, znak: B.I.6740.2.1.2020.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie ,,ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY POPRZEZ MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, na wniosek Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:33:31.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 20.02.2020r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 20.02.2020r. została wydana decyzja Nr 2.2.2020.Oż, znak: B.I.6740.2.2.2020.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie ,,PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH” na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie im. M. Jopka. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:59:35.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.02.2020r. znak: B.I.6740.2.1.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie uzupełniony dnia 10.02.2020r. jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenie na budowę w zakresie ,,ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY POPRZEZ MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 17.02.2020r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Bożena Grzyb - Z up. starosty opatowskiego, Inspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:01:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 10.02.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 10.02.2020r. zostało wydane postanowienie prostujące omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów, Ożarów, gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi, gm. Wojciechowice, wydanej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:56:37.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 31.01.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działkach położonych w obr. ewid. Pisary, Sobótka, gm. Ożarów, na działkach położonych w obr. ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, na działkach położonych w obr. ewid. Dąbie, Pawłów, Wyspa, gm. Zawichost. Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się zainteresowanych z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy i uzyskanymi opiniami organów współdziałających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Zioło - zastępca Burmistrza Zawichostu | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:17:31.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.02.2020r. znak: B.I.6740.2.1.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 04.02.2020r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek na Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym pn. ,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY POPRZEZ MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 04.02.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-05 07:38:02.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.02.2020r. znak: B.I.6740.2.2.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie im. M. Jopka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenie na budowę w zakresie ,,PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 04.02.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-05 07:33:14.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 03.02.2020r. znak: B.I.6740.2.1.2020.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenie na budowę w zakresie ,,ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY POPRZEZ MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 03.02.2020r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:06:49.
 Zawiadomienie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27.01.2020r. znak: SPN.III.7820.1.12.2019 informujące, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez pełnomocnika, została wydana decyzja Nr 1/20 z dnia 27.01.2020r. znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gm. Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 – w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”. Jednocześnie informując, że jeżeli nieruchomość zostanie wydana niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z GDDKiA Oddział w Kielcach (data wywieszenia zawiadomienia do publicznej wiadomości dnia 27.01.2020r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Inga Matuszewska - z up. Wojewody Świętokrzyskiego, Z-ca dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości | Data wprowadzenia: 2020-01-30 13:51:36.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27.01.2020r. znak: SPN.III.7820.1.12.2019 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez pełnomocnika, została wydana decyzja Nr 1/20 z dnia 27.01.2020r. znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gm. Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 – w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”. Jednocześnie informując, że stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Doręczenia niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 27.01.2020r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Inga Matuszewska - z up. Wojewody Świętokrzyskiego, Z-ca dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości | Data wprowadzenia: 2020-01-30 13:49:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 20.01.2020r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 20.01.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów, Ożarów, gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi, gm. Wojciechowice, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się zainteresowanych z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy i uzyskanymi opiniami organów współdziałających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2020-01-23 07:41:44.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 14.01.2020r. zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działkach położonych w obr. ewid. Pisary, Sobótka, gm. Ożarów, na działkach położonych w obr. ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, na działkach położonych w obr. ewid. Dąbie, Pawłów, Wyspa, gm. Zawichost.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Zioło -zastępca Burmistrza Zawichostu | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:01:40.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:14:26.
 Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Drygulec - Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Wójt Gminy Wojciechowice - Szymon Sidor | Data wprowadzenia: 2019-12-24 10:53:11 | Data modyfikacji: 2019-12-24 10:57:50.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 06.12.2019r. informujące strony o prowadzonym postępowaniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów, Ożarów, gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2019-12-10 12:55:16.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27.11.2019r. znak: SPN.III.7820.1.12.2019 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gm. Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 – w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”. . Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz składania przez strony postępowania wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenia niniejszego zawiadomienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 05.12.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Inga Matuszewska - z-ca dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:16:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 25.11.2019r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działkach położonych w obr. ewid. Pisary, Sobótka, gm. Ożarów, na działkach położonych w obr. ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, na działkach położonych w obr. ewid. Dąbie, Pawłów, Wyspa, gm. Zawichost.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Siwek - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2019-12-03 09:36:36 | Data modyfikacji: 2019-12-10 12:52:15.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 08.11.2019r. znak: IR.I.7840.6.7.2019 zawiadamiające, że zostało wydane postanowienie znak: IR.I.7840.6.7.2019 utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Opatowskiego z dn. 18.09.2019r. znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Opatowskiego Nr 2.10.2016.Oż z dni. 02.12.2016r. znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” etap inwestycji: ETAP IV, na działkach położonych w obr. ewid. Sobótka, Jakubowice, Janowice, gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Bidziny, gm. Wojciechowice. (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 18.11.2019r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Klimczak - z up. Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2019-11-18 14:24:52.
 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 25.09.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika Pana Artura Machula w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka - Dąbie” na działkach położonych w obr. ewid. Pisary, Sobótka, gm. Ożarów, na działkach położonych w obr. ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, na działkach położonych w obr. ewid. Dąbie, Pawłów, Wyspa, gm. Zawichost.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Siwek - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2019-11-06 07:26:06 | Data modyfikacji: 2019-12-10 12:52:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 10.10.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika Pana Artura Machula w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej m/c m. Drygulec – Ożarów” na działkach położonych w obr. ewid. Julianów, Wyszmontów, Ożarów, gm. Ożarów i na działkach położonych w obr. ewid. Drygulec, Ługi, Smugi, gm. Wojciechowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Szymon Sidor - Wójt Gminy Wojciechowice | Data wprowadzenia: 2019-10-28 14:54:57.
 Obwieszczenie OWŚ-III.7131.25.2019 o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Bętkowski - Marszałek Wójewództwa Świętokrzyskiego | Data wprowadzenia: 2019-10-24 07:33:45.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości tj.: informację z dnia 17.10.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.235.2019.ES/7057 informując Strony postępowania, że na wniosek GDDKiA Oddział w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartym lub zamkniętym systemie kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych (rowu przydrożnego) istniejącymi wylotami – dotyczy dz. w obr. ewid. Przybysławice, Jakubowice, Sobótka w gm. Ożarów. (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 22.10.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Dariusz Gorzkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:40:50.
 Informacja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 10.10.2019r. znak: B.I.6740.2.13.2019.Oż o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 10.10.2019r. Nr 2.13.2019.Oż znak: B.I.6740.2.13.2019.Oż obejmującej budowę instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1 na dz. nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów, dla CEMENT OŻARÓW S.A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-10-14 11:39:29.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.10.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że zostały przesłane akta sprawy w związku z wniesieniem zażalenia do Wojewody Świętokrzyskiego na wydane postanowienie z dnia 18.09.2019r. znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-10-07 11:54:42.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 02.10.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że została wydana w dniu 02.10.2019r. decyzja Nr 2.11.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.11.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę ,,Słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN w msc. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:20:41.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 20.09.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że została wydana w dniu 20.09.2019r. decyzja Nr 2.12.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.12.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę ,,dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowę linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN w msc. Maruszów, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:02:22.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 18.09.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że w dniu 18.09.2019r. zostało wydane postanowienie znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:52:49.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.09.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że została wydana w dniu 04.09.2019r. decyzja Nr 2.10.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.10.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont i konserwację kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha w Glinianych, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Ewa Masternak - Sekretarz Powiatu | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:18:20.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 03.09.2019r. znak: B.I..6740.2.12.2019.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowę linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN w msc. Maruszów, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Ewa Masternak - Sekretarz Powiatu | Data wprowadzenia: 2019-09-04 08:44:06.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 02.09.2019r. znak: B.I..6740.2.11.2019.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN w msc. Pisary i sobótka, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:34:19.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 28.08.2019r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 28.08.2019r. na wniosek PKP Energetyka S.A. została wydana decyzja Nr XXVIII/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych istniejąca podstacją PT Jakubowice w ciągu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, stanowiącej teren zamknięty kolejowy. (data podania do publicznej wiadomości 30.08.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-30 12:42:37.
 Obwieszczenia STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19.08.2019r. znak: B.I.6740.2.10.2019.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont i konserwację kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha w Glinianych, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:02:12.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 13.08.2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. decyzji Nr 51/D/2019 z dnia 13.08.2019r. zmieniającej decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Nr 7/2017 z dnia 02.02.2017r. znak: IR.II.7840.1.89.2016, dla inwestycji polegającej na budowie przejść poprzecznych gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 przez pasa drogi krajowej nr 79 w obr. ewid. Łukawa i Gałkowice Ocin w gm. Wilczyce, w obr. ewid. Sobótka w gm. Ożarów, w obr. ewid. Bidziny w gm. Wojciechowice wraz z budową rurociągu dla poprowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu oraz kabla ochrony katodowej – w ramach projektu pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Klimczak - Dyrektor IR Wydział Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:44:14.
 Decyzja G-II.6824.6.2019 Starosty Opatowskiego ustalająca działki położone w obrębie Sobów, gmina Ożarów stanowiące jako mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Mieniem Geodeta Powiatowy | Data wprowadzenia: 2019-08-06 20:58:31.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie z dnia 26.07.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.55.2019.ES/5358 informując Strony postępowania, że wydał w dniu 26.07.2019r. postanowienie znak: KR.ZUZ.4.421.55.2019.ES o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w decyzji udzielającą pozwolenie wodnoprawne w zakresie przebudowy rowu, wylotu ścieku skarpowego, zabezpieczenie istniejących sieci, budowa przepustów dla zadania pn. ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79-w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim” dla GDDKiA Oddział w Kielcach (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 01.08.2019r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Krzysztof Sobiecki - dyrektor | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:10:35.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 31.07.2019r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 10.07.2019r. na wniosek PKP Energetyka S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ternie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych istniejąca podstacją PT Jakubowice w ciągu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, stanowiącej teren zamknięty kolejowy. (data podania do publicznej wiadomości 01.08.2019r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Klimczak - Dyrektor IR Wydziału Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2019-08-01 09:36:22.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 16.07.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 16.07.2019r. decyzja Nr 2.8.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.8.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę ,,ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W MIEŚCIE OŻARÓW, UL. KOŚCIUSZKI”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:54:32.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 16.07.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 16.07.2019r. decyzja Nr 2.7.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.7.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę ,,ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W MIEŚCIE OŻARÓW, UL. AKACJOWA”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:50:52.
 Decyzja G-II.6824.50.2018 Starosty Opatowskiego o działkach położonych w obrębie Julianów, gmina Ożarów stanowiących mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Mieniem Geodeta Powiatowy | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:54:07.
 Decyzja G-II.6824.7.2019 Starosty Opatowskiego o działkach położonych w obrębie Szymanówka, gmina Ożarów stanowiących mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Mieniem Geodeta Powiatowy | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:46:36.
 Obwieszczenia STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.06.2019r. znak: B.I.6740.2.8.2019.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów, ul. Akacjowa. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:05:18.
 Obwieszczenia STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.06.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2019.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów, ul. Kościuszki. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:00:53.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.06.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 28.06.2019r. decyzja Nr 2.6.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.6.2019.Oż zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę ,,ODCINKA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W MIEŚCIE OŻARÓW, UL. MONTE CASSINO”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-28 13:52:37.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości tj.: informację z dnia 20.03.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.96.2019.AK/4447 informując Strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wód podziemnych-studni głębinowej lokalizowanej na działce nr61/2 obr. Grochocice, gm. Ożarów, na pobór wód podziemnych za pomocą w/w studni na potrzeby nawadniania upraw. (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 28.06.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:59:21.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 11.06.2019r. znak: B.I.6740.2.6.2019.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 11.06.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:22:58.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 10.05.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. została wydana w dniu 10.05.2019r. decyzja Nr 2.12.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.3.2019.Oż zatwierdzająca aneks do zatwierdzeniu projektu budowlanego i zmianie decyzji Nr 2.12.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.12.2019.Oż udzielającej pozwolenia na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gliniany, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:28:39.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30.04.2019r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.4.421.55.2019.ES udzielającą pozwolenie wodnoprawne w zakresie przebudowy rowu, wylotu ścieku skarpowego, zabezpieczenie istniejących sieci, budowa przepustów dla zadania pn. ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79-w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim” dla GDDKiA Oddział w Kielcach (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 10.05.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Kądziela | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:53:47.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości tj.: informację z dnia 09.04.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.50.2019.DP/2962 informując Strony postępowania, że na wniosek Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego poletka rozsączającego i wprowadzanie ścieków bytowych z projektowanej oczyszczalni dla potrzeb schroniska na działce o nr ewid. 129/1 obr. ewid. Jankowice, gm. Ożarów. (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 16.04.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:36:41.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 08.04.2019r. znak: B.I.6740.2.3.2019.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 19.10.218r. Nr 2.12.2018.Oż znak: B.I.6740.2.12.2018.Oż udzielającej pozwolenie na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gliniany, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 08.04.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:39:38.
 Decyzja Starosty Opatowskiego nr G-II.6824.49.2018 ustalająca działki położone w obrębie Janów, gmina Ożarów, stanowiące mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Mieniem, Geodeta Powiatowy | Data wprowadzenia: 2019-04-02 07:59:47.
 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz podaje do publicznej wiadomości tj.: informację z dnia 20.03.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.55.2019.ES/2355 i obwieszczenie z dnia 20.03.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.55.2019.ES/2356 informując Strony postępowania, że na wniosek GDDKiA Oddział w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, wymaganego dla realizacji zadania pn. ,,Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79-w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”. (data podania informacji do publicznej wiadomości dn. 27.03.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Kądziela | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:54:38.
 Decyzja Starosty Opatowskiego nr G-II.6824.48.2018 ustalająca działki położone w obrębie Tominy, gmina Ożarów, stanowiące mienie gromadzkie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Mieniem, Geodeta Powiatowy | Data wprowadzenia: 2019-03-25 08:57:00.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 22.02.2019r. zawiadamiające społeczeństwo, że na wniosek Sun Energy 12 Sp. z o. o.; ul. Rolnicza 6A, 788-200 Radziejów zostały wydane w dniu 22.02.2019r. decyzje Nr 1.9.2019.Oż i Nr 1.11.2019.Oż, znak: B.I.6740.1.9.2019.Oż i znak: B.I.6740.1.11.2019.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na ,,BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, na działkach budowlanych o nr ewid. 491, 492. Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji raz dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 22.02.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-02-25 13:00:40.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19.02.2019r. zawiadamiające społeczeństwo, że na wniosek Grupy Rozwoju OZE Sp. z o. o.; ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce została wydana w dniu 19.02.2019r. decyzja Nr 1.8.2019.Oż, znak: B.I.6740.1.8.2019.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na ,,BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, na działkach budowlanych o nr ewid. 489/2, 490, 491, 492. Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji raz dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.02.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:32:52.
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11.02.2019r. znak: WOO-II.070.21.2018AS.3; WOO-II.070.60.2016AS informujące, że firma GRUPA OŻARÓW S.A (obecna nazwa firmy od 25.01.2019r. to CEMENT OŻARÓW S.A.) wywiązała się z obowiązku i wykonała analizę porealizacyjną dla zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Powyższy obowiązek został nałożony decyzją Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-18 10:41:54.
 Pismo STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE z dnia 01.02.2019r. znak: B.I.6740.1.7.2019.Oż informujące, że na wniosek Grupy Rozwoju OZE Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, na działkach budowlanych o nr ewid. 489/2, 490, 491, 492.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - po. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:29:29.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 01.02.2019r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek GMINY OŻARÓW została wydana w dniu 01.02.2019r. decyzja Nr 2.1.2019.Oż, znak: B.I.6740.2.1.2019.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na ,,ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OŻAROWIE NA POTRZEBY BUDOWY INSTALACJI DO ODWADNIANIA I GRANULACJI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ” z lokalizacją przy ul. Partyzantów 13 w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 01.02.2019r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - po. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:51:46.
 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23.01.2019r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.17 oraz znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.18 zawiadamiającego Strony postępowania, a także informujące społeczeństwo, że na wniosek GMINY OŻARÓW w dniu 23.01.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Jednocześnie informując, że Strony postępowania oraz społeczeństwo, mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie RDOŚ w Kielcach oraz w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 24.01.2019r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach | Data wprowadzenia: 2019-01-24 14:47:39.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2019-01-18 07:46:55 | Data modyfikacji: 2019-01-18 07:49:22.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 15.01.2019r. znak: B.I.6740.2.1.2019.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego ,,ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OŻAROWIE NA POTRZEBY BUDOWY INSTALACJI DO ODWADNIANIA I GRANULACJI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ” z lokalizacją przy ul. Partyzantów 13 w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 15.01.2019r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:23:56.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.12.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 14.12.2018r. decyzja Nr 2.14.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.14.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 14.12.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-12-14 12:36:19.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 27.11.2018r. znak: B.I.6740.2.14.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.11.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:40:03.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 27.11.2018r. znak: B.I.6740.2.14.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.11.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:38:44 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:25:44.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 06.11.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.14 zawiadamiające Strony postępowania, że w związku z prowadzonym na wniosek GMINY OŻARÓW postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Organ po zasięgnięciu opinii tj.: PPIS w Opatowie oraz Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie, postanowieniem z dnia 06.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.13 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 08.11.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:43:23.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 08.11.2018r. znak: B.I.6740.2.13.2018.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Ożarów-PT-26”, linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w mieście Ożarów oraz w miejscowości Sobów, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 08.11.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:33:14.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.10.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.11 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek GMINY OŻARÓW jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Organ informuje niniejszym obwieszczeniem, że przedłuża termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 28.01.2019r., ze względu iż oczekuje na opinię właściwego organu Wód Polskich, jak również konieczności informowania Stron postępowania w drodze obwieszczeń. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 30.10.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:17:54.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19.10.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. została wydana w dniu 19.10.2018r. decyzja Nr 2.12.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.12.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gliniany, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 22.10.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:17:58.
 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 08. 10. 2018 r znak: KR.ZUZ.4.421.229.2018.AK/5508 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przyłącza wodociągowego z rur PE 90mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm, na działce o nr ewid. 1814 obręb 0001 Ożarów, jednostka ewidencyjna 260605_4 Ożarów-miasto, gm. Ożarów, w miejscu zabudowanym istniejącym przepustem w km 3+275.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2018-10-10 14:41:41.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 24.09.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 24.09.2018r. decyzja Nr 2.11.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.11.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 24.09.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - po. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:24:29.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.09.2018r. znak: B.I.6740.2.12.2018.Oż zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gliniany, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 14.09.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:08:05.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 05.09.2018r. znak: B.I.6740.2.11.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w mieście Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 05.09.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:16:23.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 31.08.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 28.08.2018r. decyzja Nr 2.9.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.9.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zawada, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 31.08.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:38:39.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 31.08.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana w dniu 28.08.2018r. decyzja Nr 2.9.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.9.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zawada, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 31.08.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:29:00.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.08.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. została wydana w dniu 28.08.2018r. decyzja Nr 2.10.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.10.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Biedrzychów” oraz elektroenergetycznej linii podziemnej SN-15kV w msc. Biedrzychów, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 28.08.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-08-28 14:34:53.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 10.08.2018r. znak: B.I.6740.2.10.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Biedrzychów” oraz elektroenergetycznej linii podziemnej SN-15kV w msc. Biedrzychów, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 10.08.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-08-10 14:27:33.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 06.08.2018r. znak: B.I.6740.2.9.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zawada, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 06.08.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:09:07.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.07.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.9 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek GMINY OŻARÓW jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Organ informuje niniejszym obwieszczeniem, że przedłuża termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 26.10.2018r., ze względu iż oczekuje na opinię właściwego organu do wydania oceny wodnoprawnej. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 17.07.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:40:09.
  Zawiadomienie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 28,.06.2018r. o nr pisma: IZDK Na-5003 – 35/18 informujące społeczeństwo o wdrożeniu procedury likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego na linii kolejowej Nr 25 w km 213,600 w ciągu drogi wewnętrznej (droga polan w miejscowości Janowice) z uwagi na statut drogi jako niepublicznej istnieje możliwość utworzenia w w/w lokalizacji przejazdu użytku niepublicznego. Osoby zainteresowane zawarciem umowy użyczenia przedmiotowego przejazdu prosi się o kontakt z Zakładem Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamienna lub UM w Ożarowie (okres zamieszczenia zawiadomienia od dnia 02.07.2018r. do dnia 02.08.2018r.)).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Krzysztof Pióro | Data wprowadzenia: 2018-06-29 12:31:42.
 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.06.2018 r. o ustaleniu mienia gromadzkiego w obrębie Potok Wieś.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, Geodeta Powiatowy - Mirosław Roszczypała | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:13:28.
 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.06.2018 r. o ustaleniu mienia gromadzkiego w obrębie Potok Kolonia, działka numer 408.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, Geodeta Powiatowy - Mirosław Roszczypała | Data wprowadzenia: 2018-06-18 10:45:11 | Data modyfikacji: 2018-06-18 12:02:26.
 Ogłoszenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10.05.2018r. znak: OWŚ-V.7422.9.2018 informujące o granicach obszaru i terenu górniczego ,,Gliniany-Duranów IIC” na gruntach położonych w miejscowości Gliniany, Potok Wieś i Potok Kolonia w gminie Ożarów, które zostały wyznaczone w decyzji zmieniającej w całości koncesję na wydobywanie wapieni i margli jurajskich z części złoża ,,Gliniany – Duranów”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Władysław Doroz - Geolog Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2018-05-16 07:14:16.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 02.05.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.7 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek GMINY OŻARÓW jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Organ pismem z dnia 02.05.2018r. wystąpił do tj.: PPIS w Opatowie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGWWP o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 07.05.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:18:13.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 30.04.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek P4 Sp. z o. o.; ul. Topolowa 7, 02-677 Warszawa została wydana w dniu 06.04.2018r. decyzja Nr 2.5.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.5.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY o nr OPA4410A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-04 11:41:50.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.04.2018r. znak: WOO-I.420.50.2018.KSz.2 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek GMINY OŻARÓW zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH 360084T UL. PRZEMYSŁOWA I NR 360016T UL. MONTE CASSINO W MIEŚCIE OŻARÓW”. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.04.2018r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jarosław Henryk Pajdak | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:04:50.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 12.04.2018r. zna: B.I.6740.2.5.2018.Oż o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY o nr OPA4410A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 12.04.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-04-13 11:30:30.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 06.04.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 06.03.2018r. PGE Dystrybucja S. A. została wydana w dniu 06.04.2018r. decyzja Nr 2.4.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.4.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji trafo 15/04kV ,,Sobótka nr 7” wraz z nawiązaniami SN i nN i rozcięciami w liniach n/N w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 06.04.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-04-09 09:28:56.
 Decyzja Nr G-II.6824.70.2017 z dnia 20.03.2018r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosław Roszczypała | Data wprowadzenia: 2018-03-28 10:12:25.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19.03.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji trafo 15/04kV ,,Sobótka nr 7” wraz z nawiązaniami SN i nN i rozcięciami w liniach n/N w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.03.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-03-28 07:48:10.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 17.01.2018r. Towarzystwa Upowszechniania Kultury Staropolskiej ,,ŚMIŁÓWSKI DWÓR” z siedzibą w Śmiłowie została wydana w dniu 22.02.2018r. decyzja Nr 2.2.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.2.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie ,,PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH PRZY XVIII – WIECZNYM BAROKOWO – KLASYCYSTYCZNYM DWORZE W ŚMIŁOWIE, STANOWIĄCYM ELEMENT SKŁADOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO PARKOWEGO”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 22.02.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:55:18.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 15.02.2018r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 16.01.2018r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego została wydana w dniu 15.02.2018r. decyzja Nr 2.1.2018.Oż, znak: B.I.6740.2.1.2018.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, obejmujące ,,PRZEBUDOWĘ SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE”, Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 15.02.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-02-16 12:21:52.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 06.02.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy XVIII – wiecznym barokowo – klasycystycznym dworze w Śmiłowie (stanowiącym element składowy zabytkowego zespołu dworsko- parkowego), gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 06.02.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kiszka - z up. Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:28:02.
 Decyzja Nr G-II.6824.69.2017 z dnia 22.01.2018r. w sprawie ustalenia mienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosław Roszczypała | Data wprowadzenia: 2018-01-30 08:59:10.
 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.01.2018r. znak: WOO-I.4260.24.2017.MK.11 oraz znak: WOO-I.4260.24.2017.MK.12 zawiadamiającego Strony postępowania, a także informujące społeczeństwo, że na wniosek GMINY OŻARÓW w dniu 10.01.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH SOBÓTKA – BUGAJ, SOBÓTKA – SOBÓTKA KOLONIA, SOBÓTKA – SOBÓTKA GMINA OŻARÓW”. Jednocześnie informując, że Strony postępowania oraz społeczeństwo, iż mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 11.01.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:44:00.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:10:26.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 14.12.2017r. postanowienia znak: WOO-I.4260.24.2017.MK.6, w którym organ stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH SOBÓTKA – BUGAJ, SOBÓTKA – SOBÓTKA KOLONIA, SOBÓTKA – SOBÓTKA GMINA OŻARÓW”. Niniejsze postanowienie jest ostateczne, a zostało wydane po zasięgnięciu opinii PPIS w Opatowie. Jak również informując Strony postępowania, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 14.12.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-14 20:11:02.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.12.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 03.11.2017r. Towarzystwa Upowszechniania Kultury Staropolskiej ,,ŚMIŁÓWSKI DWÓR” z siedzibą w Śmiłowie została wydana w dniu 04.12.2017r. decyzja Nr 2.17.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.17.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie ,,PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŚMIŁOWIE”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 04.12.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:03:36.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 17.11.2017r. znak: ROŚ.6341.36.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ZGKiM w Ożarowie mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych pochodzących z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 13, na działce o nr 1814 położonej w mieście Ożarów, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz na przejście pod dnem kanału Ożarów – Wisła, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:52:40.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 17.11.2017r. znak: ROŚ.6341.37.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu dróg PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 13, na działce o nr 1814 położonej w mieście Ożarów, do kanału Ożarów – Wisła.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:41:30.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 14.11.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:49:41.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.10.2017r. znak: WOO-I.4260.24.2017.MK.2 zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek GMINY OŻARÓW zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH SOBÓTKA – BUGAJ, SOBÓTKA – SOBÓTKA KOLONIA, SOBÓTKA – SOBÓTKA GMINA OŻARÓW”. Jednocześnie informując, o wystąpieniu do PPIS w Opatowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zainteresowane Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 25.10.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:46:38.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.02.2013r. znak: WOO-II.4242.6.2017.AS.8 zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia z dnia 13.10.2017r. znak: WOO-II.4242.6.2017.AS.7 uzgadniającego i określającego warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB””, na działkach obr. ewid. Gliniany, Potok Wieś, Potok Kolonia w gm. Ożarów realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A.. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w siedzibie RDOŚ w Kielcach lub w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 17.10.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:08:38.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 21.09.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A; 20-240 Lublin została wydana w dniu 21.09.2017r. decyzja Nr 2.10.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.10.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,TRZECH SZTUK STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN 15/0,4KV NR ,,3”, ,,6”, I ,,8” W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA Z NAWIĄZANIAMI PO STRONIE SN I NN I ROZCIĘCIAMI W ISTNIEJĄCEJ LINII N/N WRAZ Z DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEJ STACJI TRAFO 15/0,4KV NR ,,3” W MSC. SOBÓTKA, GM. OŻARÓW”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 22.09.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-22 10:17:52.
 Ogłoszenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04.09.2017r. znak: OWŚ-V.7422.10.2017 informujące społeczeństwo, o wydaniu decyzji z dnia 11.08.2017r. znak: OWŚ-V.7422.10.2017 o zmianie w całości koncesji na wydobywanie wapieni jurajskich ze złoża ,,GLINIANY-STRÓŻA 1”, w której jednocześnie zostały ustalone granice obszaru górniczego i terenu górniczego ,,GLINIANY-STRÓŻA 1A”. Doręczenie niniejszego ogłoszenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 08.09.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-08 09:45:56.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 31.08.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę trzech sztuk stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV nr 3, 6, i 8 w miejscowości Sobótka z nawiązaniami po stronie SN i nN i rozcięciami w istniejącej linii n/N wraz z demontażem istniejącej stacji trafo 15/0,4kV nr 3 w msc. Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 31.08.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-31 13:46:24.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 22.08.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek STAWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE im. Marii Skłodowskiej-Curie została wydana w dniu 22.08.2017r. decyzja Nr 2.9.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.9.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, obejmujące ,,PRZEBUDOWĘ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA ŻŁOBEK ,,U SKŁODOWSKIEJ”” na nieruchomości położonej w mieście Ożarów; ul. Osiedle Wzgórze 56.. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 22.08.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-22 14:40:15 | Data modyfikacji: 2017-08-22 14:42:17.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 04.08.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na ,,PRZEBUDOWĘ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA ŻŁOBEK ,,U SKŁODOWSKIEJ”” na nieruchomości położonej w mieście Ożarów; ul. Osiedle Wzgórze 56. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 04.08.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:09:15.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 03.08.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek GMINY OŻARÓW została wydana w dniu 03.08.2017r. decyzja Nr 2.7.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.7.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,SALKI EDUKACYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM, KONTENERA SOCJALNO – BIUROWEGO, DWÓCH WIAT MAGAZYNOWYCH, RAMPY ROZŁADUNKOWEJ Z BOKSAMI MAGAZYNOWYMI ORAZ FUNDAMENTU WAGI SAMOCHODOWEJ I DROGI DOJAZDOWEJ na nieruchomości oznaczonej nr porządkowym ul. Partyzantów 13 w Ożarowie. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 03.08.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:59:09.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 27.07.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 26.06.2017r. GMINY OŻARÓW została wydana w dniu 27.07.2017r. decyzja Nr 2.6.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.6.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN.; CO; GAZOWĄ; WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ; ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI OŻARÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 27.07.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:40:24.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 29.06.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN.; CO; GAZOWĄ; WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ; ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI OŻARÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 29.06.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-06-29 12:05:31.
 Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia o zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 0743T w miejscowości Sobótka, całodobowo w dniach 27.06.2017 od godz.8.00 do 30.06.2017 do godz.19.00

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-06-23 13:32:04.
 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31.05.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.20 oraz znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.21 zawiadamiającego Strony postępowania, a także informujące społeczeństwo, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU SKARŻYSKO – KAMIENNA – SANDOMIERZ”. Jednocześnie informując, że Strony postępowania oraz społeczeństwo, mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ w Kielcach. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 02.06.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:17:14.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 09.05.2017r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek z dnia 31.03.2017r. PGE Dystrybucja; ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin została wydana w dniu 09.05.2017r. decyzja Nr 2.4.2017.Oż, znak: B.I.6740.2.4.2017.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stacji transformatorowych słupowych SN/nN 15/04kV ,,Grochocice I, III, IV, V” oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w ramach zadania pn. ,,Budowa 4 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Grochocice” w miejscowościach Grochocice i Janowice, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 09.05.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:22:41.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.04.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.16 zawiadamiającego Strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU SKARŻYSKO – KAMIENNA – SANDOMIERZ”. Jednocześnie informując, że Inwestor nie przedłożył stosownych dokumentów, dlatego też przedłuża się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 31.05.2017r. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 04.05.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:56:44.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 12.04.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowych słupowych SN/nN 15/04kV ,,Grochocice I, III, IV, V” oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w ramach zadania pn. ,,Budowa 4 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Grochocice” w miejscowościach Grochocice i Janowice, gm. Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 12.04.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:58:07.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.03.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.12 zawiadamiającego Strony postępowania, że po zasięgnięciu opinii organów współdziałających PPIS oraz RDOŚ w Rzeszowie, organ wydał postanowienie z dnia 28.03.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.11 stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU SKARŻYSKO – KAMIENNA – SANDOMIERZ”. Jednocześnie informując, że w związku z koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, wyznacza nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 28.04.2017r. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 31.03.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:25:30.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 08.03.2017r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwa Świętokrzyskiego prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny oznaczonej jako działka o nr 712/3 obręb ewidencyjny Maruszów, gm. Ożarów, przeznaczonej do realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 15.03.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-15 07:55:53.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 28.02.2017r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwa Świętokrzyskiego prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny oznaczonej jako działka o nr 706/3 obręb ewidencyjny Maruszów, gm. Ożarów, przeznaczonej do realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 07.03.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-07 14:22:31.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 22.02.2017r. znak: WOO-II.4242.6.2017.AS.4 zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu pismami do tj.: Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie informacji dotyczących działalności prowadzonej w granicach obszaru górniczego „GLINIANY - DURANÓW IIB”, a także do Burmistrza Ożarowa o informację o obowiązujących miejscowych planach. W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, przez inwestora GRUPĘ OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:25:43.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.02.2017r. znak: WOO-II.4242.57.2016.AS.3 zawiadamiającego strony postępowania, że organ w dniu 15.02.2017r. postanowieniem znak: WOO-II.4242.57.2016.AS.1 uzgodnił i określił warunki środowiskowe dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia. Doręczenie niniejszego postanowienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 22.02.2017r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:11:03.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.02.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.7 zawiadamiające Strony postępowania, o wystąpieniu do organów współdziałających PPIS o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA DOCINKU SKARŻYSKO – KAMIENNA – SANDOMIERZ”, a także do RDOŚ w Rzeszowie. Jednocześnie informując o uzupełnieniu przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 13.02.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:48:23.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 02.02.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 02.02.2017r. została wydana decyzja Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia na budowę przejść poprzecznych gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 przez pas drogi krajowej nr 79 w km 182+790 (dz. nr ewid. 89/2, obręb 0007 Łukawa oraz 15/5, obręb 0006 Gałkowice Ocin), 178+553 (dz. nr ewid. 811/1, 441/3, 448/1, obręb 0025 Sobótka), 176+167 (dz. nr ewid. 327. obręb 0006 Jakubowice) oraz pas drogi krajowej nr 74 w km 159+323 (dz. nr ewid. 309, obręb 0001 Bidziny) wraz z budową rurociągu dla poprowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu oraz kabla ochrony katodowej - w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” Etap IV, położonych w miejscowościach Wilczyce, Ożarów i Wojciechowice (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 08.02.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-08 11:48:21.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.01.2017r. znak: BII.6220.1.2017 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, przez inwestora GRUPĘ OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-24 14:36:02.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 17.01.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nr 712/3 położoną w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, która to stała się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie ostatecznej decyzji Nr 97/2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 8 lipca 2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości o zgłoszenie się do organu prowadzącego postępowanie. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 20.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-20 12:11:28.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 16.01.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nr 706/3 położoną w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, która to stała się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie ostatecznej decyzji Nr 97/2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 8 lipca 2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości o zgłoszenie się do organu prowadzącego postępowanie. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 20.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-20 12:10:18.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 12.01.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nr 716/3 położoną w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, która to stała się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie ostatecznej decyzji Nr 97/2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 8 lipca 2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości o zgłoszenie się do organu prowadzącego postępowanie. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 17.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-17 09:30:28 | Data modyfikacji: 2017-01-20 07:40:02.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.01.2017r. znak: WOO-I.4240.13.2016.KT.1 zawiadamiającego Strony postępowania, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; ul. Targowska 74, 03-734 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA DOCINKU SKARŻYSKO – KAMIENNA – SANDOMIERZ” (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 10.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:59:46.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.12.2016r. znak: WOO-II.4240.330.2016.KT.2 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z wystąpieniem Burmistrza Ożarowa o wydanie opinii dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. Organ w dniu 09.12.2016r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 15.12.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:11:04.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 08.12.2016r. znak: SKO.OŚ-60/3292/284/2016 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez organ II instancji decyzji uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ożarowa z dnia 11.08.2016r. znak: BII.6220.7.2014 w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1 - przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 14.12.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:33:26.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 02.12.2016r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 06.10.2016r. została wydana decyzja Nr 2.10.2016.Oż, znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji o nazwie ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” - ETAP INWESTYCJI IV. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:38:42.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 18.10.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji o nazwie ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” - ETAP INWESTYCJI IV. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-18 12:49:55.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:49:33 | Data modyfikacji: 2016-07-20 14:22:32.
 Pismo OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO W KIELCACH z dnia 14.06.2016r. znak: KIE.542.9.2016.NB informujące o przypadkach nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin, na ternie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości tut. organu nadzoru górniczego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:54:33.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 23.06.2016r. znak: R.OŚ.I.6341.43.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GROSAR Sp. z o. o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ZGKiM w Ożarowie, ścieków przemysłowych pochodzących z projektowane myjni samochodowej planowanej do realizacji na terenie istniejącej Stacji Paliw ,,GROSAR” w Ożarowie, przy ul. Kościuszki, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1798/4.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:53:50.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 17 czerwca 2016r. znak: SKO.OŚ-60/1005/67/2016 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez organ II instancji postanowienia uchylającego w całości postanowienie Burmistrza Ożarowa z dnia 25.02.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2014 zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1, do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 22.06.2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:47:47.
 Obwieszczenie MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Departament Lokalizacji Inwestycji zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 16 maja 2016r. znak: DLI.6621.51.2016.DB.1 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 25 września 2015r., znak: DOII-II-db-772-77-1803/14/15, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 97/2014 z dnia 8 lipca 2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014, o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn.,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”- obręb 0015 Maruszów, jednostka ewid. Ożarów. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w postanowieniem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, jak również w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (pokój Nr 31 na II piętrze). Data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 08.06.2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-09 07:42:56.
 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23.05.2016r. znak: WP-I.6401.79.2015.PS.2 zawiadamiające społeczeństwo, o przystąpieniu RDOŚ w Kielcach do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), które dotyczyć będzie cieków wodnych, gdzie obecność bobra powoduje utrudnienia w swobodnym spływie wód i może powodować podtopienia gruntów przyległych, powstawanie szkód w mieniu oraz może zagrażać właściwemu funkcjonowaniu znajdującej się w otoczeniu rzek infrastruktury. Jednocześnie informując społeczeństwo, o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia wraz z uzasadnieniem, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w dniach: od 01 czerwca 2016r. do 22 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:10:30 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:16:50.
 Pismo Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 25.04.2016r. znak: ŚZDW.8026.9.22.2016.U-WD.MT przesłane w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Ożarowa oraz społeczności lokalnej. Informuje w treści, że postawiony znak drogowy po zakończeniu ,,ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 755”, a nakazujący skręt w prawo z ul. Wysokiej w mieście Ożarów jest prawidłowo postawiony, gdyż ma on na celu poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 11:29:18 | Data modyfikacji: 2016-05-16 11:31:30.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28.04.2016r. znak: OWŚ-VII.7322.68.2015 zawiadamiające strony postępowania, o możliwości zapoznania się zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku GRUPY OŻRÓW S. A. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zapisu zawartego w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu cementowni. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 04.05.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:15:28.
 Decyzja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 21.04.2016r. znak: G.II.6821.29.2016 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów, dla inwestycji celu publicznego pn. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ-OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:44:01.
 Decyzja MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 05.04.2016r. znak: DGK-II.4731.72.2015.AJ ustalająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 420 (Zbiornik Wierzbica – Ostrowiec).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:43:30.
 Decyzja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 14.03.2016r. znak: G.II.6821.23.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 113/2 położonej w miejscowości Grochocice, gm. Ożarów, dla inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa 4 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Grochocice gm. Ożarów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii nN Grochocice”. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-03-22 10:46:10.
 Zawiadomienie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 10.03.2016r. znak: G.II.6821.29.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 209 położona w obrębie ewid. Jakubowice, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania maja prawo do składania dodatkowych informacji i wyjaśnień, wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-03-17 10:42:45.
 Decyzja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 24.02.2016r. znak: G.II.6821.14.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 119 położonej w miejscowości Grochocice, gm. Ożarów, dla inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa 4 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Grochocice gm. Ożarów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii nN Grochocice”. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:45:50.
 Zawiadomienie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 16.02.2016r. znak: G.II.6821.23.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 113/2 położona w obrębie ewid. Grochocice, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania maja prawo do składania dodatkowych informacji i wyjaśnień, wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:35:19.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2016 r. Znak: IN.VIII.752.9.2015 (wraz z będącą integralną częścią tego obwieszczenia decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2015 r. Znak: IN.VIII.752.46.2015), dotyczącego ogłoszenia w/w decyzji, potwierdzającej nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do gruntu zajętego pod linie kolejowe, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:11:44 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:13:35.
 Decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 19.01.2016r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące działki położone w obrębie ewidencyjnym miasta Ożarowa w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 22.01.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:21:36 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:23:42.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13.01.2016r. znak: WOO-II.4240.272.2015.AS.2 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z wystąpieniem Burmistrza Ożarowa o wydanie opinii dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów. Organ w dniu 13.01.2016r. wydał opinię w której stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu dla planowanego w/w przedsięwzięcia (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.01.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:07:20.
 Zawiadomienie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 11.01.2016r. znak: G.II.6821.14.2015 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowościach Grochocice, gm. Ożarów, dla które nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Jak również informuje strony, iż mają możliwość składania oświadczeń i wniosków dowodowych i przeglądania akt sprawy w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 14.01.2016r.)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:23:48.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 16.12.2015r. zawiadamiające o wszczęciu z Urzędu postępowania administracyjne, w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym sanie prawnym, stanowiących działki położone w mieście Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o zgłoszenie się celem udokumentowania swoich praw w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia obwieszczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 22.12.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:35:51.
 Decyzja WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27.11.2015r. wydana z Urzędu, która ustaliła odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Zawada w gm. Ożarów. Przedmiotowa działka stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 02.12.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:53:34.
 Trzy decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 19.11.2015r. i 20.11.2015r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących trzy działki położone w obrębie ewidencyjnym Julianów w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 24.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:15:30 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:16:07.
 Decyzja WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 16.11.2015r. wydana z Urzędu, która ustaliła odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ożarowa w gm. Ożarów. Przedmiotowa działka stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 19.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:46:53.
 Dwie decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 13.11.2015r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących dwie działki położone w obrębie ewidencyjnym miasto Ożarowa w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 18.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-11-19 07:37:31 | Data modyfikacji: 2015-11-19 14:48:18.
 Dwie decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 10.11.2015r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących dwie działki położone w obrębach ewidencyjnym Julianów i miasta Ożarowa w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 17.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:22:04 | Data modyfikacji: 2015-12-07 14:19:17.
 Decyzja WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 10.11.2015r. wydana z Urzędu, która ustaliła odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Sobów w gm. Ożarów. Przedmiotowa działka stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 13.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-13 14:44:55.
 Dwie decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 06.11.2015r. i 12.11.2015r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących dwie działki położone w obrębie ewidencyjnym Julianów w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia decyzji do publicznej wiadomości dnia 13.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-11-13 08:24:30.
 Cztery decyzje WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 05.11.2015r. i 06.11.2015r. wydane z Urzędu, które ustaliły odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących cztery działki położone w obrębie ewidencyjnym Julianów w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie informując osoby, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do nieruchomości otrzymają należne im odszkodowanie z depozytu sądowego. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 10.11.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:42:36 | Data modyfikacji: 2015-11-10 12:46:43.
 Zawiadomienie Wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755, informujące o planowanym zamknięciu odcinka drogi dla etapu IIIB o początku od torów kolejowych i końcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0734T . Termin zamknięcia w/w odcinka drogi jest zaplanowany na dzień 17 października 2015r. (wtorek), na podstawie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:51:28.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 14.10.2015r. zawiadamiające o wszczęciu z Urzędu postępowania administracyjne, w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym sanie prawnym, stanowiących działki położone w obrębie ewidencyjnym Julianów w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o zgłoszenie się celem udokumentowania swoich praw w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia obwieszczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 21.10.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:25:47.
 Obwieszczenie MINISTRA INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT ORZECZNICTWA II zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 25 września 2015r., znak: DOII-II-db-772-77-1803/14/15, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 97/2014 z dnia 8 lipca 2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014, o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn.,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”- obręb 0015 Maruszów, jednostka ewid. Ożarów. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w decyzją w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, jak również w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (pokój Nr 31 na II piętrze) tylko bez załącznika do w/w decyzji. Data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 13.10.2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:38:28.
 Decyzja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 05.10.2015r. znak: G.II.6821.7.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 280 położonej w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów, dla inwestycji celu publicznego pn. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ-OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:37:11.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 24.09.2015r. zawiadamiające o wszczęciu z Urzędu postępowania administracyjne, w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym sanie prawnym, stanowiących działki położone w obrębach ewidencyjnych tj. miasto Ożarów, Julianów i Sobów w gm. Ożarów. Przedmiotowe działki stały się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72” na terenie miasta i gminy Ożarów. Jednocześnie wzywając osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o zgłoszenie się celem udokumentowania swoich praw w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia obwieszczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 05.10.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:11:09.
 Obwieszczenie MINISTRA INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT ORZECZNICTWA II zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 15 września 2015r., znak: DOII.III.6621.49.2015.AK.4, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2015 z dnia 20 lutego 2015r., znak: IN-III.7820.1.21.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 755 od km 12+124,50 do km 23+065,72, na terenie gminy Ćmielów w powiecie ostrowieckim, na terenie miasta i gminy Ożarów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w decyzją w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, jak również w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (pokój Nr 31 na II piętrze) tylko bez załącznika do w/w decyzji. Data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 25.09.2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:03:44.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23.09.2015r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Pana Zbigniewa Szczerbowskiego z dnia 17.08.2015r. została wydana decyzja Nr 1.33.2015.Oż, znak: B.I.6740.1.33.2015.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie ,,PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:24:21.
 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:36:48.
 Zawiadomienie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 04.09.2015r. znak: G.II.6821.7.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr ewid. 280 położona w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania maja prawo do składania dodatkowych informacji i wyjaśnień, wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-09-09 13:22:07.
 Zawiadomienie Wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755, informujące o planowanym zamknięciu w mieście Ożarów odcinka drogi o początku od ul. Bohaterów Monte Casino i końcu do ronda. Termin zamknięcia w/w odcinka drogi jest zaplanowany na dzień 14 września 2015r. (poniedziałek), na podstawie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-09-09 13:19:19.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 07.09.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie ,,PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-09-07 14:38:40.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.07.2015r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.14 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z wystąpieniem Burmistrza Ożarowa o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr ewid. gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów. Organ informuje, iż wystąpił pismem do ŚWIOŚ w Kielcach o udostepnienie informacji dotyczących instalacji, które posłużą do weryfikacji założeń przyjętych w raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-10 14:20:28.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 07.07.2015r. znak: OWŚ-VII.7322.6.2015 zawiadamiające strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. tut. organ wydał w dniu 07.07.2015r. decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych zlokalizowanego na terenie należącym do GRUPY OŻARÓW S A. – w m. Gliniany i Karsy, gm. Ożarów, woj., świętokrzyskie. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 24.07.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:31:33.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 25.06.2015r. znak: ROŚ.I.6341.13.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Zbigniewa Szczerbowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: remontu stawu, przebudowa rowu melioracji wodnej szczegółowej R-C Tominy, urządzeń do poboru oraz zrzutu wód na potrzeby stawu, na działkach położonych w miejscowości Śmiłów w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:59:14.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22.06.2015r. znak: OWŚ-VII.7222.77.2014 zawiadamiające strony postępowania i społeczeństwo, że na wniosek inwestora - GRUPY OŻARÓW S. A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz rozpoczęta została procedura z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany udzielonego inwestorowi pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie cementowni GRUPY OŻARÓW S. A. Karsy 77, 27-530 Ożarów. Jednocześnie informując społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków przez zainteresowanych w terminie od dnia 01 lipca 2015r. do dnia 21 lipca 2015r. (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 29.06.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:01:37.
 Ogłoszenie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 19.06.2015r. znak: G.II.6821.7.2015 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowościach Jakubowice, gm. Ożarów, dla której stan prawny nie jest uregulowany. Jak również wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej w w/w miejscowości nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy zgłosiły się w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 25.06.2015r.)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:31:07.
 Zawiadomienie oraz obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10.06.2015r. znak: OWŚ-VII.7322.6.2015 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie należącym do GRUPY OŻARÓW S A. – w m. Gliniany i Karsy, gm. Ożarów, woj., świętokrzyskie. Informując Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia oraz obwieszczenia. Doręczenie niniejszego zawiadomienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 15.06.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:35:34.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.05.2015r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.10 zawiadamiającego strony postępowania, że po przeanalizowaniu złożonego przez inwestora - Mo-BRUK uzupełnienia dokumentacji, należało ponownie wystąpić o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla prowadzonego postępowania uzgadniającego przez organ w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:14:07 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:16:51.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 15.05.2015r. znak: ROŚ.I.6341.11.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGKiM w Ożarowie; ul. Partyzantów 13,27-530 Ożarów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni w Ożarowie, wylotem kanalizacyjnym do wód kanału ,,Ożarów-Wisła” w km 18+238 brzegu prawego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:53:33.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.04.2015r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.8 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z wystąpieniem Burmistrza Ożarowa o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr ewid. gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów, organ przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 29.05.2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-07 07:04:57.
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn 13.04.2015r. informujące organy wydające decyzje wymagane przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, o obowiązku przeanalizowania wpływu danego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:21:24.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO przekazane pismem z dnia 25.03.2015r. znak: BPP.L.DP.DB.4500/1/7/15, zawiadamiającego społeczeństwo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Zainteresowani mogą się zapoznać z projektem Planu oraz Prognozą w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie przy ul. Granicznej 4 oraz pod adresem strony internetowej www.bpp.lublin.pl/pzpwl/2015/index.html Jednocześnie informując społeczeństwo o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 40 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 07.04.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-07 13:12:26 | Data modyfikacji: 2015-04-07 13:49:03.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30.03.2015r. znak: IN-III.7820.1.21.2014 zawiadamiające strony postępowania, że wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 1/2015 z dnia 20.02.2015r. znak: IN-II.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”, na terenie powiatu ostrowieckiego w gm. Ćmielów i powiatu opatowskiego w gminach: Wojciechowice i Ożarów. Jednocześnie informując, iż odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji, z uwagi na nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 130 §3 pkt 1 Kpa. Doręczenie niniejszego zawiadomienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 07.04.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:50:01.

Informacja dotycząca zgłaszania uwag do projektu

 Pismo KZGW DEPARTAMET PLANOWANIA ZASOBÓW WODNYCH Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej z dnia 13.02.12015r. znak: KZGW/DPiZW-op.520.36.2015/eu przypominające o trwających konsultacjach społecznych PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM. Jednocześnie informując społeczeństwo iż, z tymi planami można się zapoznać na stronie internetowej www.powodz.gov.pl W zakładce konsultacje znajduje się formularz zgłaszania uwag. Dlatego też, zainteresowani mogą zgłosić swoje uwagi do projektów planu w termie do 22 czerwca 2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:38:45 | Data modyfikacji: 2015-03-10 09:40:06.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 20.02.2015r. znak: IN-III.7820.1.21.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.11.2014r. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, została wydana w dniu 20.02.2015r. decyzja Nr 1/15, znak: IN-II.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w decyzją w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz w Urzędzie Miejskim w Ożarowie (pokój Nr 31 na II piętrze). Doręczenie niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 20.02.2015 r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-02-20 14:41:41.
 Pismo Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 11.02.12015r. znak:ŚZMiUW.TI-406/3/15 informujące o trwających konsultacjach społecznych PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM. Jednocześnie informując społeczeństwo iż, z tymi planami można się zapoznać na stronie internetowej www.powodz.gov.pl W zakładce konsultacje znajduje się formularz zgłaszania uwag, dlatego też zainteresowani mogą zgłosić swoje uwagi do projektów planu.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-02-19 13:54:43.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11.02.2015r. znak: IN-II.7840.3.13.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, została wydana w dniu 11.02.2015r. decyzja Nr 22/2015, znak: IN-II.7840.3.13.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe w gminie Ożarów” – działki objęte wnioskowaną inwestycją obręb 0016 Nowe, jednostka ewid. Ożarów. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w decyzją w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Doręczenia niniejszej decyzji następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 19.02.2015 r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-02-19 13:52:42.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 05.02.2015r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z dnia 19.01.2015r. została wydana decyzja Nr 2.1.2015.Oż, znak: B.I.6740.2.1.2015.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY ŁACZNIKU BUDYNKU NR 011/1/09 DPS W SOBOWIE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:54:17.
 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16.01.2015r. znak: WP-I.6401.86.2013.PS.11 zawiadamiające społeczeństwo, o przystąpieniu RDOŚ w Kielcach do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na terenach gdzie zlokalizowane są obiekty hydrotechniczne istotne z punku widzenia bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie informując społeczeństwo, o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia wraz z uzasadnieniem, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w dniach: od 26 stycznia 2015r. do 16 lutego 2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:19:39 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:23:21.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 21.01.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Sobowie w sprawie wydania pozwolenia na ,,rozbudowę budynku polegającą na budowie zewnętrznej windy osobowej przy łączniku budynku nr 011/1/09 DPS w Sobowie z instalacją energii elektrycznej”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:44:52.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 07.01.2015r. znak: IN-II.7840.3.13.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dn. 19.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gminie Ożarów. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz składania przez strony postępowania wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenia niniejszego zawiadomienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 13.01.2015r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:31:41 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:32:52.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 05.01.2015r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z dnia 05.12.2014r. została wydana decyzja Nr 2.13.2014.Oż, znak: B.I.6740.2.13.2014.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,SZYBU WINDOWEGO W BUDYNKU NR 011/1/01 DPS W SOBOWIE”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:53:21.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 22.12.2014r. znak: IN-III.7820.1.21.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”. Jednocześnie informując strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz składania przez strony postępowania wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenia niniejszego zawiadomienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 29.12.2014r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:28:30 | Data modyfikacji: 2014-12-29 10:04:58.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 017.07.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Domu pomocy Społecznej w Sobowie w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,Szybu windowego w budynku nr 011/1/01 DPS w Sobowie”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:33:22.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 03.10.2014r. znak: OWŚ-VII.7222.8.2014 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 04.09.2014r. decyzji znak: OWŚ-VII.7222.8.2014 udzielającej GRUPIE OŻARÓW S. A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę zlokalizowanej na terenie zakładu cementowni GRUPY OŻARÓW S. A. w miejscowości Karsach 77, gm. Ożarów. Jednocześnie informując zainteresowany o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzją w siedzibie organu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-22 09:32:16.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamiające społeczeństwo o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu ,,Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informując gdzie znajduje się dokumentacja dla przedmiotowej sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie do dnia 10 września 2014r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-25 10:22:08 | Data modyfikacji: 2014-08-25 10:22:58.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 24.07.2014r. znak: IN-II.7840.3.4.2014 zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 17.07.2014r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 97/2014 z dnia 08.07.2014r., znak: IN-II.7840.3.4.2014 udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” – działki objęte wnioskowaną inwestycją obręb 0015 Maruszów, jednostka ewid. Ożarów. Jednocześnie informując iż osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będącej przedmiotem postępowania mogą zapoznać się co do zebranych dowodów i materiałów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-973 Warszawa. W myśl zapisów art. 49 Kpa – po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, obwieszczenie uważa się za doręczone (data wywieszenia obwieszczenia dn. 31.07.2014r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-31 12:06:22.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28.07.2014r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właścicieli nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów została wydana decyzja Nr 2.10.2014.Oż, znak: B.I.6740.2.10.2014.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN” na działkach położonych w miejscowości Przybysławice, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-31 12:05:06.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21.07.2014r. znak: NGP.II.7630.2.07.2014 zawiadamiające społeczeństwo o opracowaniu projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu. Jednocześnie informując gdzie znajduje się dokumentacja dla przedmiotowej sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (data zamieszczenia obwieszczenia dnia 28.07.2014r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-28 13:21:06.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22.07.2014r. znak: OWŚ-VII.7222.8.2014 zawiadamiające o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie udzielenia GRUPIE OŻARÓW S. A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa pozwolenia zintegrowanego do produkcji klinkieru cementowego w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę zlokalizowanej na terenie zakładu cementowni GRUPY OŻARÓW S. A. w miejscowości Karsach 77, gm. Ożarów. Jednocześnie informując społeczeństwo gdzie znajduje się dokumentacja sprawy oraz o możliwością składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 24 lipca 2014r. do dnia 14 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:55:00.
  Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23.07.2014r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek GMINY OŻARÓW została wydana decyzja Nr 2.12.2014.Oż, znak: B.I.6740.2.12.2014.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO NA PLACU WOLNOŚCI W MIEŚCIE OŻARÓW”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:53:55.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 17.07.2014r. zawiadamiające strony postępowania (tj. właściciela nieruchomości oraz osoby posiadające interes prawny dotyczący tego postępowania), że na wniosek GMINY OŻARÓW została wydana decyzja Nr 2.9.2014.Oż, znak: B.I.6740.2.9.2014.Oż o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ,,SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OŻARÓW”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:10:51.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 08.07.2014r. znak: IN-II.7840.3.4.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, została wydana w dniu 08.07.2014r. decyzja Nr 97/2014, znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” – działki objęte wnioskowaną inwestycją obręb 0015 Maruszów, jednostka ewid. Ożarów. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z w/w decyzją w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Jednocześnie wyjaśniając, że w myśl zapisów art. 49 Kpa – po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, obwieszczenie uważa się za doręczone (data wywieszenia obwieszczenia dn. 14.07.2014r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:24:57.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 09.07.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN” na działkach położonych w miejscowości Przybysławice, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:26:34.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 08.07.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,Pomnika niepodległościowego na Placu Wolności w mieście Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-08 14:22:01.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 01.07.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW w sprawie wydania pozwolenia na budowę ,,Szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku Urzędu Gminy Ożarów”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-07-01 12:58:15.
 Zawiadomienie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 05.06.2014r. znak: G.II.6821.1.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewid. gruntów jako działki położone w miejscowościach tj. Sobótka, Jakubowice, Jankowice, Tominy, Zawada, Sobów i miasto Ożarów w gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania maja prawo do składania oświadczeń i wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-06-11 09:13:46.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 02.06.2014r. znak: IN-II.7840.3.4.2014 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dn. 11.04.2014r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” - obręb 0015 Maruszów, jednostka ewid. Ożarów. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz składania przez strony postępowania wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w terminie do 7 dni, po upływie doręczenia zawiadomienia w sposób określony w art. 49 Kpa - czyli podania informacji do publicznej wiadomości przez okres 14 dni (data wywieszenia obwieszczenia dn. 11.06.2014r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-06-11 08:22:31 | Data modyfikacji: 2014-06-11 08:23:46.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 17.04.2014r. informujące strony postępowania o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie Osiedla Wzgórze, obejmującym ulice: Partyzantów, Leśną, Kościuszki, Mickiewicza, Monte Cassino, Spacerową i Stodolną oraz budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stodolnej i wymianę oświetlenia na Osiedlu Wzgórze, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego ,,Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:29:19.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 10.04.2014r. znak: R.Oś.I.6341.21.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Świętokrzyskiego działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kłak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przejścia projektowanym rurociągiem kablowym wraz z kablem światłowodowym doziemnym pod dnem rzeki kanału ,,Ożarów-Wisła” na działce o nr ewid. 472/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Zawada, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-17 08:32:11.
 Decyzja MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w Lublinie z dnia 07.04.2014r. znak: RŚ-V.7322.50.2013.BARC udzielająca Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającemu przez pełnomocnika – Pana Marcina Stojak) pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-17 08:29:53 | Data modyfikacji: 2014-04-17 08:33:28.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 20.03.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie Osiedla Wzgórze, obejmującym ulice: Partyzantów, Leśną, Kościuszki, Mickiewicza, Monte Casino, Spacerową i Stodolną oraz budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stodolnej i wymianę oświetlenia na Osiedlu Wzgórze, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego ,, Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa II etap” przez Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:25:50.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 28.02.2014r. znak: R.Oś.I.6341.17.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do zbiornika otwartego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lasocin w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-10 09:35:46.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 03.03.2014r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na na rozbudowę i przebudowę z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły na Dom Pomocy Społecznej w Suchodółce, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:40:34.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 03.03.2014r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku pełniącego funkcję kaplicy w Suchodółce, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:39:34 | Data modyfikacji: 2014-03-05 07:58:10.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19.02.2014r. znak: RŚ-V.7322.50.2013.BARC zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Stojak) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gm. Ożarów. Informując Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-28 13:15:01.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 14.02.2014r. znak: R.Oś.I.6341.2.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi za pośrednictwem otwartych systemów kanalizacyjnych, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia rozbudowanej drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów, na odcinku od km 13+421 do km 23+065,72 (teren powiatu opatowskiego).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:02:46.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.02.2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły na Dom Pomocy Społecznej w Suchodółce, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:01:01.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 14.02.2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku pełniącego funkcję kaplicy w Suchodółce, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-17 22:23:12.
 Zawiadomienie STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE z dnia 28.01.2014r. znak: R.Oś.I.6341.8.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY OŻARÓW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulic miasta Ożarowa, za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacyjnych kanału krytego ,,Ożarów-Wisła” do rzeki Wisły.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:31:32 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:59:43.
 Ogłoszenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16.01.2014r. znak: OWŚ.V.7422.23.2013 informujące społeczeństwo o granicach obszaru i terenu górniczego ,,Anna 2”, które zostały wyznaczone w koncesji na wydobywanie wapieni jurajskich z części złoża ,,Anna 2” na gruntach położonych w miejscowości Śródborze w gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-21 14:36:04.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 20.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 20.01.2014r. została wydana decyzja Nr 2.5.2013Oż, znak: B.I.6740.2.5.2013.Oż zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca GMINIE OŻARÓW pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, kanału sanitarnego grawitacyjnego z przyłączami, oczyszczalni ścieków z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi drenażem, placem i ogrodzeniem w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów. Przedmiotowa inwestycja jest obiektem typu liniowego – będzie stanowić element infrastruktury uzbrojenia terenu. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:26:28.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31.12.2013r. znak: OS-II.7322.175.2013.PC zawiadamiające strony postępowania, że została wydana decyzja z dnia 27.12.2013r. znak: OS-II.7322.175.2013.PC udzielająca Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” w gm. Ożarów, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – pompowni przeciwpowodziowej. W terminie do dnia 23 stycznia 2014r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-09 07:12:46 | Data modyfikacji: 2014-01-09 07:13:21.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.12.2013r. znak: WOO-I.070.41.2013.AM.2 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Juliusza Nowińskiego) organ postanowieniem z dnia 18.12.2013r. znak: WOO-I.070.41.2013.AM.2 nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Linów” w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-24 10:17:34.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19.12.2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, kanału sanitarnego grawitacyjnego z przyłączami, oczyszczalni ścieków z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi drenażem, placem i ogrodzeniem w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów. Przedmiotowa inwestycja jest obiektem typu liniowego – będzie stanowić element infrastruktury uzbrojenia terenu. Jednocześnie informując, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:41:37.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 04.12.2013r. znak: OS-II.7322.175.2013.PC zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Juliusza Nowińskiego) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego – przepompowni wody dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” w gm. Ożarów. Informując Strony również o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiocie w/w postępowania administracyjnego oraz o możliwości tj. zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 24 grudnia 2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-09 14:17:39.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.12.2013r. znak: WOO-I.4233.5.2013.AM.9 zawiadamiające strony postępowania, że organ w dniu 03.12.2013r. wydał decyzję znak: WOO-I.4233.5.2013.AM.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów” w gm. Ożarów, na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Juliusza Nowińskiego). Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.12.2013r. znak: WOO-I.4233.5.2013.AM.10 o podaniu do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w/w decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:14:14 | Data modyfikacji: 2013-12-04 14:25:57.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.11.2013r. znak: WOO-I.4233.4.2013.AM.8 zawiadamiające strony postępowania, że organ w dniu 29.11.2013r. wydał decyzję znak: WOO-I.4233.4.2013.AM.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gm. Ożarów, na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Stojak). Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.11.2013r. znak: WOO-I.4233.4.2013.AM.9 o podaniu do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w/w decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-02 09:50:22 | Data modyfikacji: 2013-12-02 11:06:18.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13.11.2013r. o znaku: WOO-I.4233.5.2013.AM.6 zawiadamiające strony postępowania, że postanowieniem z dnia 13.11.2013r. znak: WOO-I.4233.5.2013.AM.5 organ odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”, realizowanego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Juliusza Nowińskiego). Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę przepompowni wody i zbiornika retencyjnego wraz z budową grobli ziemnej w miejscowości Maruszów w gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-14 09:25:46.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 07.11.2013r. o znaku: WOO-I.4233.3.2013.AM.5 zawiadamiające strony postępowania, że postanowieniem z dnia 07.11.2013r. znak: WOO-I.4233.3.2013.AM.4 organ odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gm. Ożarów, realizowanego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Stojak).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-14 08:47:31.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31.10.2013r. o znaku: WOO-I.4233.5.2013.AM.3 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Juliusza Nowińskiego), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości msc. Linów”. Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę przepompowni wody i zbiornika retencyjnego wraz z budową grobli ziemnej w miejscowości Maruszów w gm. Ożarów. Jednocześnie organ wyznacza termin załatwienia sprawy na dzień 05.12.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:16:42.
 Zawiadomienie STAROSTWA OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 21.10.2013r. znak: G.II.6821.23.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych miedzy innymi w miejscowościach Jakubowice i Sobótka, gm. Ożarów. Jednocześnie informując, iż strony maja prawo do składania oświadczeń i wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-10-30 01:17:38.
 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17.10.2013r. o znaku: WSTV.6320.2.2.2013.PJ oraz znaku: WSTV.6320.7.1.2013.PJ o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszarów tj. Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006 oraz Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045, obejmujących część terenu położonego w gminie Ożarów. Jak również informując społeczeństwo, o możliwości zapoznania się z w/w projektami planów zadań ochronnych, wraz z podaniem miejsca składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszych obwieszczeń.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-10-18 14:45:13.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2013r. o znaku: WOO-I.4233.4.2013.AM.2 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Stojak), który został przekazany za pośrednictwem Burmistrza Ożarowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gm. Ożarów. Jednocześnie organ wyznacza termin załatwienia sprawy na dzień 15.11.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-09-25 07:49:25.
 Ogłoszenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 03.09.2013r. znak: OWŚ.V.7422.17.2013 informujące o granicach obszaru i terenu górniczego ,,Gliniany-Duranów IIB” na gruntach położonych w miejscowości Gliniany, Potok Wieś i Potok Kolonia w gminie Ożarów, które zostały wyznaczone w decyzji zmieniającej w całości koncesję na wydobywanie wapieni i margli jurajskich z części złoża ,,Gliniany – Duranów”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-09-10 09:22:01.
 Zawiadomienie STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 16.08.2013r. znak: R.Oś.I.6341.20.2013 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 755 w km 22 + 473, obejmującego budowę przepustu umożliwiającego zjazd indywidualny na działkę nr 152/7 w miejscowości Zawada z drogi wojewódzkiej nr 755. Jak również o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków oraz gdzie można zapoznać się z tematem postępowania i dokumentacją wodno – prawną.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-21 14:35:13.
 Ogłoszenie STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE z dnia 16.07.2013r. znak: G.II.6821.8.2013 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach Jakubowice i Sobótka, gm. Ożarów, dla których stan prawny nie jest uregulowany. Jak również wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych w w/w miejscowościach nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy zgłosiły się w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPATOWIE i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-08-01 13:10:46.


 Decyzja STAROSTY OPATOWSKIEGO W OPATOWIE NR 2.14.2011.Oż z dnia 27.07.2011r. o znaku: B.I.6740.2.14.2011.Oż udzielająca pozwolenie na budowę i zatwierdzająca projekt budowlany budowy ,,WODOCIĄGU RELACJI ,,BAŁTÓWKA – OŻARÓW” (KATEGORIA XXVI)”, wydana na rzecz GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-10 14:18:24.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.06.2013r. o znaku: DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.8 informujące strony postępowania i społeczeństwo, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012r. znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40 o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.9.2011.DB.81, (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) z dnia 17.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”, zostało zakończone wydaniem decyzji z dnia 14.06.2013r. znak:DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.7, utrzymujące w mocy zaskarżoną decyzję. Jednocześnie informując społeczeństwo, że treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy OOŚ, pt. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:51:28.
 Obwieszczenie ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH WYDSZIAŁ INFRASTRUKTURY I GEODEZJI z dnia 10.06.2013r. zawiadamiające osoby, którym przysługuje prawo własności do nieruchomości położonych w Karsach, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości przez SKARB PAŃSTWA – zajętych pod drogę publiczną – krajową Nr 723 pn. ,,Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz /droga 859/” (nowy nr 79), mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski. Obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 2 miesięcy tj. od dnia 13.06.2013r. do dnia 13.08.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:00:05.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2013r. o znaku: DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.4 informujące strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia ewentualnych uwag i wniosków przez zakończeniem postępowania wszczętego odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012r. znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40 w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.9.2011.DB.81, (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) z dnia 17.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:39:59.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.03.2013r. o znaku: DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.2 informujące strony postępowania, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012r. znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40 w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.9.2011.DB.81, (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) z dnia 17.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”, nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 13 maja 2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-20 13:16:13.
 Zawiadomienie STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE z dnia 18.02.2013r. znak: G.II.6821.8.2012 o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 56 w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów, której stan prawny jest nieuregulowany. Jak również o możliwości składania oświadczeń i wniosków dowodowych oraz do przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się, co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:26:16.
 Protokół ze spotkania z dnia 04.02.2013r. które odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie i dotyczyło problematyki braku drożności przepustu pod drogą krajową nr 79 w miejscowości Przybysławice, gm. Ożarów w oparciu o zapisy ustawy prawo wodne. Przedmiotowe spotkanie było zorganizowane z inicjatywy STAROSTWA POWIATOWEGO w OPATOWIE (pismo z dnia 24.01.2013r. o znaku: R.Oś.II.6050.6.2013 informujące urzędy i instytucje o organizowanym spotkaniu).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:43:16.
 Zawiadomienie STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE z dnia 28.01.2013r. znak: R.Oś.I.6341.2.2013 o możliwości zapoznania się z dokumentacją wodnoprawną, w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej na działce o nr ew. 183/10 w miejscowości Jakubowice oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej stacji paliw do ziemi.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-01 07:37:15.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.12.2012r. o znaku: WOO-I.4210.7.2012.DB.53 zawiadamiające strony postępowania, że strona postępowania złożyła odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012r. znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40 w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.9.2011.DB.81, (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) z dnia 17.11.2011r. dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-04 07:27:49.
 Obwieszzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 roku. Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB140006 Małopolski Przełom Wisły, położonego na terenie gmin Janowiec, Kazimierz Dolny, Wilków, Przyłęk, Chotcza, Łaziska, Solec nad Wisłą, Tarłów, Józefów nad Wisłą, Annopol i Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Irena Kocjan | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:05:08.
 Obwieszczenie WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28.12.2011r. o znaku: IG.III.7820.13.2011 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego za pośrednictwem pełnomocnika została wydana decyzja Nr 13/11 z dnia 28.12.2011r. znak: IG.III.7820.13.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej Nr 74 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bałtówka, gm. Ożarów od km 165+303,25 do km 165+669,30”. Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni tj. od dnia 05.01.2012r. do dnia 19.01.2012 r..

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-05 07:51:48.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.12.2011r. o znaku: WOO-I.4210.1.2011.KT.21 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw) (ŚR.II.6613/3-4/08) zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA 72, 25 – 602 kIELCE wydał w dniu 19.12.2011r. decyzję znak: WOO-I.4210.1.2011.KT.18; RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw; ŚR.II.6613/3-4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 755 OSTROWIEC ŚW. - OŻARÓW NA ODCINKU OD KM 1+897,36 GROGI NR 755 DO SKRZYŻOWANIA DROGI NR 755 Z NOWOBUDOWANYM ODCINKIEM DROGI NR 74 - OBWODNICĄ OŻAROWA 23+065,72 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW MOSTOWYCH”. Jak również o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:06:47.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 06.12.2011r. znak: WOO-I.4201.3.2011.DB.32 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 17.08.2011r. znak: IROS9a-070-80/2011 wydał w dniu 06.12.2011r. decyzję znak: WOO-I.4201.3.2011.DB.31 o wygaśnięciu decyzji RDOŚ z dnia 30.09.2010r., znak: RDOŚ-26-WOO-I-6613/33-041/08/mw o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,BUDOWIE DROGI KOLEJOWEJ WARSZAWA – RZESZÓW PRZEZ KOLBUSZOWĄ NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – SANDOMIERZ – OCICE – RZESZÓW” w województwie świętokrzyskim. Jak również o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-15 07:27:23.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.11.2011r. o znaku: WOO-I.4210.1.2011.KT.16 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw) (ŚR.II.6613/3-4/08) zawiadamiające strony postępowania, że z przyczyn niezależnych od tut. organu tj. w związku z przesunięciem terminu związanego z możliwością zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów, materiałów i zgłoszenia żądań, inwestycji pn.: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 755 OSTROWIEC ŚW. - OŻARÓW NA ODCINKU OD KM 1+897,36 GROGI NR 755 DO SKRZYŻOWANIA DROGI NR 755 Z NOWOBUDOWANYM ODCINKIEM DROGI NR 74 - OBWODNICĄ OŻAROWA 23+065,72 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW MOSTOWYCH” przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 14.12.2011r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-06 14:35:40.
 Obwieszczenie STAROSTY OPATOWSKIEGO w Opatowie z dnia 21.09.2011r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: BUDOWA ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr 1112/3 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-10-03 09:15:12 | Data modyfikacji: 2011-10-06 07:35:22.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.09.2011r. o znaku: WOO-I.4201.3.2011.DB.1 zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30.09.2010r., znak: RDOŚ-26-WOO-I-6613/33-041/08/mw o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie drogi kolejowej Warszawa – Rzeszów przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów” w województwie świętokrzyskim.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-20 09:30:33.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.09.2011r. znak: OWŚ VII.7322.17.2011 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji udzielającej ŚWIĘTOKRZYSKIEMU ZARZĄDOWI MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W KIELCACH pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły zad. Maruszów – Nowe w km 5+580 – 10+800 (km 298+300 – 304+00 rzeki Wisły) gm. Ożarów, województwo świętokrzyskie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-13 14:11:15 | Data modyfikacji: 2011-09-13 14:14:56.
 Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu w dniu 23.08.2011r. przez STAROSTĘ OPATOWSKIEGO w Opatowie decyzji Nr 2.18.2011.Oż o znaku sprawy: B.I.6740.2.18.2011.Oż obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zlokalizowanego w Dębnie, gm. Ożarów na działce o nr ew. 2403, obejmującą ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, przebudowie, nadbudowie i budowie więźby dachowej, wymianę instalacji c. o. z przebudową pomieszczeń na lokalizację kotłowni oraz budowę zbiornika LPG o pojemności do 10 000 litrów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-31 11:52:05.
 Obwieszczenie MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 08.08.2011r. o nr BPP.L.DP-2.DB.4500/7/2/11 o przystąpieniu do sporządzania projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącej wprowadzenia do PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ REALIZACJĘ RUROCIĄGU NAFTOWEGO BRODY – PŁOCK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:49:40 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:51:47.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.07.2011r. o znaku: WOO-I.4210.9.2011.DB.48 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) zawiadamiające strony postępowania, że tut. organ pismem z dnia 18.07.2011r. wystąpił do Pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowych polegającego na: ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-05 12:40:03.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24.06.2011r. o znaku: WOO-I.4210.1.2011.KT.5 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/MW) (ŚR.II.6613/3-4/08) zawiadamiające strony postępowania, że w związku z wystąpieniem do Inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 grogi Nr 755 do skrzyżowania drogi Nr 755 z nowobudowanym odcinkiem drogi nr 74 - Obwodnicą Ożarowa 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych” przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 05.10.2011r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-06 08:39:40 | Data modyfikacji: 2011-07-06 14:15:09.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.06.2011r. o znaku: WOO-I.4210.9.2011.DB.37 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) zawiadamiające, że postanowieniem z dnia 09.06.2011r. znak:WOO-I.4210.9.2011.DB.36, RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” w związku z przedłożeniem przez pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-15 13:23:47.
 Zawiadomienie o wydaniu w dniu 09.06.2011r. przez STAROSTĘ OPATOWSKIEGO w Opatowie decyzji Nr 2.13.2011.Oż o znaku sprawy: B.I.6740.2.13.2011.Oż obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Ożarów i Wojciechówka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Starostwo Powiatowe Opatów | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:08:55 | Data modyfikacji: 2011-06-13 11:10:25.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2011r. znak: OWŚ VII.7322.17.2011 zawiadamiające strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy z wniosku Świętokrzyskiego zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły zad. Maruszów – Nowe w km 5 + 580 – 10 + 800 gm. Ożarów, województwo świętokrzyskie, sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie do 15 lipca 2011r..

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-23 14:48:05.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04.05.2011r. o znaku: WOO-I.4210.9.2011.DB.26 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/sc) zawiadamiające, że postanowieniem z dnia 04.05.2011r. znak:WOO-I.4210.9.2011.DB.25, RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-20/21/db zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” do czasu przedłożenia przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:58:27.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.03.2011r. o znak: WOO-I.4210.9.2011.DB.15 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db) zawiadamiające, że postanowieniem z dnia 25.03.2011r. znak:WOO-I.4210.9.2011.DB.14, RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-21/10/db został nałożony obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów polegającego na: ,,Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 14:06:33.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23.03.2011r. o znaku: WOO-I.4210.1.2011.KT.1 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw) (ŚR.II.6613/3-4/08) w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 grogi Nr 755 do skrzyżowania drogi Nr 755 z nowobudowanym odcinkiem drogi nr 74 - Obwodnicą Ożarowa 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-30 12:09:12.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r. znak: OWŚ VII.7322.17.2011 zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły zad. Maruszów – Nowe w km 5 + 580 – 10 + 800 gm. Ożarów, województwo świętokrzyskie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-22 14:53:20.
 Obwieszczenie z dnia 17.01.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie prowadzonego postępowania na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-26 10:56:50 | Data modyfikacji: 2011-01-26 11:01:47.
 Obwieszczenie z dnia 29.12.2010r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 grogi Nr 755 do skrzyżowania drogi Nr 755 z nowobudowanym odcinkiem drogi nr 74 - Obwodnicą Ożarowa 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:17:20 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:14:55.
Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:17:20
Data modyfikacji: 2016-06-02 08:14:55
ObowižEzuje od: 2016-06-01
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP