Komisje

Rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisji do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje przedkładają radzie plan pracy i sprawozdania z działalności raz do roku.

Do zadań komisji stałych należą: 

- opiniowanie projektów uchwał rady

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub burmistrza w zakresie  merytorycznej kompetencji komisji

- rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania rady, wniesionych pod obrady przez członków komisji lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji komisji.

Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

                                               KOMISJE STAŁE RADY

I. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu

przewodniczący: Wieczorek Krystyna 

zastępca przewodniczącego: ...................

członkowie:  Bańcer Mariola

                   Buglewska Monika

                   Dzikowski Tomasz

                   Dragan Halina

                   Kita  Krzysztof

                   Kozieł Marta   

                   Kwiecińska Beata

                   Małecka Bożena

                   Młodożeniec Adam

                   Olaś Małgorzta 

                   Wąsik Jolanta

                   Marcin Stańczyk 

                   Elżbieta Osial

II. Komisja rolnictwa i porzadku publicznego

przewodniczący:  Beata Kwiecińska

zastępca przewodniczącego:  Monika Buglewska

członkowie:  

Bańcer Mariola

Dzikowski Tomasz

Dragan Halina

Kita Krzysztof

Kozieł Marta

Małecka Bożena

Młodożeniec Adam

Olaś Małgorzta

Osial Elżbieta

Safiańska Barbara

Stańczyk Marcin

Wąsik Jolanta

Wieczorek Krystyna

III. Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia

przewodniczący: Bożena Małecka

zastępca przewodniczącego: Tomasz Dzikowski

członkowie: Bańcer Mariola

                  Buglewska Monika

                  Dragan Halina

                  Kita Krzysztof

                  Kozieł Marta

                  Kwiecińska Beata

                  Młodożeniec Adam

                  Olaś Małgorzata

                  Osial Elżbieta

                  Safiańska Barbara

                  Stańczyk Marcin

                  Wąsik Jolanta

                  Wieczorek Krystyna

Komisje doraźne:

Szczególnym rodzajem komisji jest komisja rewizyjna powołana przez radę obligatoryjnie do kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę.

I. Komisja rewizyjna

przewodniczący: Krzysztof Kita

zastępca przewodniczącego:  Krystyna Wieczorek

członkowie:  Dzikowski Tomasz

                   Małecka Bożena

                   Buglewska Monika 

Do zadań komisji wniosków skarg i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do rady: skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

II. Komisja wniosków skarg i petycji

przewodniczący: Krystyna Wieczorek

zastępca przewodniczącego: Małgorzata Olaś

członkowie: Kita Krzysztof

 

 

                  

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-07-03 07:46:33 | Data modyfikacji: 2020-12-29 07:55:26.
Data wprowadzenia: 2003-07-03 07:46:33
Data modyfikacji: 2020-12-29 07:55:26
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP