Prace Rady

      Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm/ Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Również na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący rady zawiadamia sołtysów. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie informacji Publicznej, oraz na stronie Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie przyjmuje interesantów w Poniedziałki w godz. 10:00-12:00, pokój nr 23.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01 | Data modyfikacji: 2019-09-27 11:04:27.

Zobacz:
 Plan pracy Rady Miejskiej . 
Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01
Data modyfikacji: 2019-09-27 11:04:27
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP