Rada

Lp.

Imię i Nazwisko

1 Bańcer Mariola mariola.bancer@ozarow.pl
2 Buglewska Monika monika.buglewska@ozarow.pl
3 Dragan Halina halina.dragan@ozarow.pl
4 Dzikowski Tomasz tomasz.dzikowski@ozarow.pl
5 Kita Krzysztof krzysztof.kita@ozarow.pl
6 Kozieł Marta marta.koziel@ozarow.pl
7 Kwiecińska Beata beata.kwiecinska@ozarow.pl
8 Małecka Bożena bozena.malecka@ozarow.pl
9 Młodożeniec Adam adam.młodozeniec@ozarow.pl
10 Olaś Małgorzata malgorzata.olas@ozarow.pl
11 Osial Elżbieta elzbieta.osial@ozarow.pl
12 Safiańska Barbara barbara.safianska@ozarow.pl 
13 Stańczyk Marcin  marcin.stanczyk@ozarow.pl
14 Wąsik Jolanta jolanta.wasik@ozarow.pl
15

Wieczorek  Krystyna krystyna.wieczorek@ozarow.pl

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2002-09-17 14:46:00 | Data modyfikacji: 2020-12-29 07:48:53.
 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:05:45.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy , o ile ustawa ustrojowa i inne przepisy nie stanowią inaczej.


Kadencja rady trwa pięć lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach powszechnych.


Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje rady są jawne, wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.


Obrady sesji prowadzi przewodniczący rady. Z obrad sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez przewodniczacego wykładany jest w urzędzie do wglądu zainteresowanych nim osób.


Uchwały rady ewidencjonowane są w rejestrze uchwał.  

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:23:25 | Data modyfikacji: 2018-12-13 07:29:33.

Zobacz:
 Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie  .  PORTAL e-sesja . 
Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:23:25
Data modyfikacji: 2018-12-13 07:29:33
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP