Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH - część II Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna

Studium Mapa - Kierunki Rozwoju

Schematy

Uwarunkowania

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.09.2017r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY” w dniach od 12.09.2017r. do 03.10.2017r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017r. Obszar objęty zmianą studium obejmuje części działek o nr ewidencyjnych 398/1 i 428 obręb ewidencyjny Karsy, gm. Ożarów i dotyczy terenu udokumentowanego złoża kredowego wapieni lekkich ,,Karsy 1” dla budownictwa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:39:15.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.12.2013r. znak: BII.6720.1.2011.2012.2013 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXV/259/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY” oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:20:20.

CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:19:19.

CZĘŚĆ II – KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:19:09.

Załącznik graficzny Nr 3 Uwarunkowania rozwoju

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:58.

Załącznik graficzny Nr 4 Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:47.

CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:35.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:20.
Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:08.

Zobacz:
 Archiwum Studium . 
Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:08
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP