Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.

 Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:37:25 | Data modyfikacji: 2011-03-11 12:44:00.
 Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:46:57 | Data modyfikacji: 2011-03-11 13:00:24.
 Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:49:12 | Data modyfikacji: 2011-03-11 12:49:32.
 Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:50:56.
 Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:52:55.
 Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:54:30.
 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:58:21.
 Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:04:42.
 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw gminy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:06:49.
 Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ozarow dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:09:09.
 Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:10:17 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:42:31.
 Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:12:51.
 Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:14:19.
 Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:17:24.
 Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia opini w sprawie przekrztałcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:22:14.
 Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:36:52.
 Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwałynr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 -2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:39:46.
  Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 08:49:09.
 Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:40:50 | Data modyfikacji: 2011-04-12 08:49:41.
  Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:11:01.
  Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:13:53.
  Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia kryteriów wyboru inwestycji lub przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:16:54.
  Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zasad dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktóry technicznej finansowanych ze środków publicznych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:19:46.
  Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:24:01.
  Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:26:29.
  Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:27:34.
  Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:28:30.
  Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:29:28.
  Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:31:04.
  Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:32:18.
  Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:33:45.
  Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:35:57.
  Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:37:22.
  Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:38:30.
 Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:10:30.
 Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:20:52.
 Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2010.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:31:25.
 Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2010.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:33:33.
 Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-GOK w Ożarowie za rok 2010.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:38:11.
 Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZGKiM w Ożarowie za rok 2010.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:40:30.
 Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:43:40.
 Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocina - Szymanówka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:46:05.
 Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPI Gminy Ożarów na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:48:02.
 Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:49:17.
 Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:51:45.
 Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:54:03.
 Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:55:34.
 Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:59:41.
 Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego w Biedrzychowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: wyrazenia zgody na włączenie gruntów, będących w posiadaniu samoistnym Wspólnoty Wsi Biedrzychów do projektu scalenia gruntów we wsiach Biedrzychów, Dębno i Nowe w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:06:21.
 Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:08:17.
 Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:10:07.
 Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/19/2011 zdnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPI Gminy Ożarów na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:11:58 | Data modyfikacji: 2011-07-04 14:16:15.
 Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:12:55.
 Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie i Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2012 -2015

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:15:15.
 Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPF Gminy na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:05:50.
 Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:06:37.
 Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:07:36.
 Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:08:43.
 Dupikat Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:44:29.
 Duplikat Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja w sprawie: ustalenia sprawienia pogrzebu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:45:17.
 Duplikat Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zarządzenia pobory podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:46:16.
 Duplikat Uchwała Nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:51:37.
 Duplikat Uchwała Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:52:26.
 Duplikat Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w DPS w Sobowie i DPS w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P{olskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:53:52.
 Duplikat Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:57:23.
 Duplikat Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:58:10.
 Duplikat Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:58:58.
 Duplikat Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 09:00:33.
 Duplikat Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 09:02:48.
 Duplikat Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 09:03:36.
 Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustaqlenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:37:30.
 Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia Strategii Komunikacji w zakresie poprawy świadomości publicznej na rzecz efektywnego wykorzystywania energii dla gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:40:16.
 Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr Iv/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:42:22 | Data modyfikacji: 2011-12-20 10:43:34.
 Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:45:11.
 Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:46:44.
 Uchwała Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:48:37.
 Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:50:56.
 Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: oniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2012 rok na nobszarze Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:46:07.
 Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:51:31.
 Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:56:01 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:13:59.
 Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:59:53.
 Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:01:35 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:15:25.
 Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:17:15.
 Uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:19:16.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/104/2011

 Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:21:16.

Dochody budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok

Wydatki budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok.

Załączniki od Nr 3 do Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XIV/105/2011r.

 Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:25:23.
 Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:33:05.
 Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:34:17.
 Uchwała Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:36:12.
 Uchwała Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:40:03.
 Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:41:45.
 Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:44:39.

Zobacz:
 Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013 .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:44:39
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP