Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat prowadzi sprawy:

·Sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, oddawania w użytkowanie wieczyste, najmu, zamiany i zrzeczenia się, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy
·Nabywanie nieruchomości w drodze kupna na rzecz gminy
·Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy
·Wydawanie decyzji na podział działek
·Wydawanie decyzji na rozgraniczenie działek
·Wydawanie zezwoleń na uprawę maku
·Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku klęski (suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi)

Ochrona środowiska

wydawanie decyzji lub uzgodnień dotyczących:
· Ochrony powietrza i ochrony przed hałasem
· Gospodarki odpadami
· Gospodarowania i ochrony wód
· Wycinki drzew lub krzewów
· Naliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów
· Koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2002-12-27 13:17:00.
Data wprowadzenia: 2002-12-27 13:17:00
Opublikowane przez: Artur Majcher