Obwieszczenia 2011 rok

 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.01.2012r. znak: BII.6220.4.2011.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km”, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów, na rzecz POWIATU OPATOWSKIEGO

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:03:19.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.12.2011r. znak: BII.6220.4.2011 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km” działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez POWIAT OPATOWSKI.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:12:04.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika o pojemności 30 000dm3 na paliwa płynne on i etylina na terenie istniejącej stacji LPG” na części działki o nr ewidencyjnym 17/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-09 07:14:04.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.09.2011r. o znaku sprawy: BII.7624.11.2010.2011 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYS. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany oraz części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:20:44.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH na terenie działek o nr ewid. 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-09-09 10:18:32.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Ożarowa o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYS. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany oraz części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-29 13:54:06.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 21.07.2011r. o znaku: BII.7624.9.2009 postanowienia o sprostowaniu z Urzędu błędu pisarskiego zawartego w decyzji z dnia 02.07.2010r. o znaku: BII 7624/9/2009 dotyczącej środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW - NOWE W KM 5+580÷10+800, GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE” dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-22 18:23:01.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.07.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYŚ. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb potok wieś oraz części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb gliniany, gm. Ożarów w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-20 21:47:44.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.06.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2011 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH STAŁYCH ROZDROBNIONYCH” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-27 13:59:56 | Data modyfikacji: 2011-06-27 14:00:36.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.06.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH” na terenie działek o nr ewidencyjnych 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-27 13:57:47.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.06.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH” na terenie działek o nr ewidencyjnych 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:36:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.06.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2011 postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH STAŁYCH ROZDROBNIONYCH” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-02 11:51:15.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2011 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:44:09 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:01:16.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2011 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:37:46 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:01:36.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 20.04.2011 o znaku: BII.6220.2.2011 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych stałych rozdrobnionych” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:49:49.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 15.04.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych stałych rozdrobnionych” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:44:15.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Kontynuacji wydobywania piasku i gruntów inżynierskich ze złoża ,, SZYMANÓWKA ’’ na działkach o nr ewidencyjnych 612 i 613/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Szymanówka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 08:09:30.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.02.2011 o znaku:BII.6220.1.2011 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:25:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 18.02.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:21:08.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie transportu pneumatycznego, silosu magazynowego wraz z systemem wybierania i dozowania pyłów bocznika gazów (by-pass) linii pieca W1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębię Gliniany, gm. Ożarów dla inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:47:06.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.02.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/4/2010/2011 decyzji Nr 3/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJE KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW” NA DZIAŁCE NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-04 13:41:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.01.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/5/2010/2011 decyzji Nr 2/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-27 09:51:06.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW” NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-18 07:09:50.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.01.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/3/2010/2011 decyzji Nr 1/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PISARACH O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:48:03.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW”, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:14:13 | Data modyfikacji: 2011-01-04 11:47:43.
Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:14:13
Data modyfikacji: 2011-01-04 11:47:43
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski