2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ
30 000 EURO
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-12-16 14:17:38 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:41:03.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA WYPOSAŻENIE
GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 DRUK ZP-150

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-12-04 11:55:36 | Data modyfikacji: 2014-03-20 08:46:10.
 OGLOSZENIE O PRZETARGU

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-11-21 10:59:02 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:37:07.
Ogłoszenie o wyniku postępowania na wyposażenie
Gminnego Centrum Informacji
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-11-21 10:12:46 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:43:21.
Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie Gminnego
Centrum Informacji
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-11-03 12:53:16 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:42:53.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE POSADZEK W
BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA
 OGLOSZENIE

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-10-17 11:33:00 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:42:25.
Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont dachu
remizy OSP w Janikowie
 ogloszenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-09-19 11:47:26 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:57:34.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE
MODERNIZACJI NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO- ŻUŻLOWEJ
NA NAWIERZCHNIĘ Z MASY MINERALNO ASFALTOWEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH JANÓW , UL. PSZENICZNA W
OŻAROWIE , JANOWICE - GROCHOCICE GM. OŻARÓW
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-09-10 11:15:44 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:42:04.
Ogłoszenie
 Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:51:02 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:41:41.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE
REMONTU DACHU NA BUDYNKU OSP W JANIKOWIE
Burmistrz Miasta i Gminy
Ożarów
woj. świętokrzyskie
Ożarów , dn. 03.09.2003O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta i Gminy Ożarów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu na budynku remizy OSP w Janikowie zgodnie z przedmiarem robót będącym w posiadaniu Zamawiającego . Przedmiary robót stanowiące część ogłoszenia do pobrania w tut. Urzędzie pok. 31

Termin realizacji zamówienia 27.10.2003 r.

Przystępujący do przetargu winni złożyć n.w. dokumenty :

1. Ofertę cenową brutto za wykonanie zamówienia określoną na podstawie przedmiarów robót oraz wizji w terenie .
2. Oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym.
3. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych .
4. Oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym wykonawcy oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczenie , że sytuacja finansowa firmy zapewnia wykonanie zadania.
6. Oświadczenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 Ustawy .
7. Oświadczenie o osobach upoważnionych do podpisywania z ramienia wykonawcy.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem , przedmiarem robót i terenem budowy .
9. Posiadanie uprawnień budowlanych przez wykonawcę w branży ( kopię dołączyć do oferty .
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( dołączyć do oferty ) .
11. Wykaz min. 3 wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane z należytą starannością .

Brak wymaganych dokumentów , oświadczeń skutkować będzie wykluczeniem oferty . Oferent może złożyć tylko jedną ofertę bez możliwości składania ofert wariantowych , w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną .
W ofercie należy podać okres rękojmi na całość robót objętych przedmiotem zamówienia .
Oferty oznaczone: „Przetarg na remont dachu na budynku remizy OSP w Janikowie ”
należy składać do dnia 15.09.2003 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie
ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów do godz. 1200 w pokoju nr 11 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2003 w pokoju nr 31 o godz. 1215


W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- nazwa i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
- cena brutto otwieranej oferty.
- terminu realizacji zamówienia
- okres rękojmi .


Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Cena 100 %

Upoważnieni do rozmów z oferentami są :


1. Rędziak Paweł
2. Rolecki Henryk

w godzinach od 800 do 1400 w pok. nr 31 w tut. Urzędzie lub telefonicznie pod numerem
(015) 86 10 700

Nie przewiduje się zwołania zebrania oferentów.

Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana do ogłoszenia staje się częścią składową dokumentacji postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Marcin Majcher

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-09-03 14:44:16 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:41:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej
30 000 EURO na dostawę opału do placówek
oświatowych
Ożarów, 26.08.2003r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie w Ożarowie 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 54 woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału w roku 2003 do kotłowni placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów w ilości:
1/ Węgiel orzech II o wartości opałowej 5800 kcal/kg
tj. około 24300 kJ/kg – 104,40 Mg
2/ Węgiel w sortymencie kęsy-kostka /120-80mm/
i wartości opałowej rzędu 6000-6800 – 12,2 Mg
3/ Miał węglowy 0-10 o wartości opałowej rzędu
5000 kcal/kg tj. 20935kJ/kg – 21,9 Mg
4/ Koks – 15,6 Mg

Termin realizacji zadania: do końca grudnia 2003r. wg harmonogramu dostaw.
Przystępujący do przetargu winni złożyć n/w dokumenty;
1. Ofertę cenowa 1 Mg opału, sortyment.
2. Oświadczenie, że sytuacja finansowa firmy zapewnia wykonanie zadania.
3. Oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie towarowym.
4. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie przez zatrudnionych pracowników.
5. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art.19 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych.
6. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.

Oferty oznaczone: „Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek oświatowych gminy Ożarów w roku 2003.”

należy składać do dnia 11 września 2003r. do godz. 900 w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Osiedle Wzgórze 54 / budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie /.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2003r. o godz. 1000 w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie – Pani Mirosława Stolarczyk.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena 1 Mg/ cena brutto wraz z kosztami dostawy do miejsca odbioru/ - 100%
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-27 14:31:21 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:40:47.
OGŁOSZENI O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O
WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE MAP
SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH
znak sprawy B.341/2/2/13/2003 DRUK ZP - 150
Ożarów , dn. 2003-08-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3..1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

_____________________ Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie
b) REGON: |__0_|__0_|__0_|__5_|__4_|__8_|__7_|__8_|__4_|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

_27_ - _530___ , ____Ożarów______ , ____świętokrzyskie____ , ___Opatów________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:
Stodolna____ , ____1___ , ___________

e) internet: http:// __________________________________. pl e-mail: ____urzad@ozarow.net.pl_______________


f) numer kierunkowy___0_ prefix__15____________

tel. ___86 10 700_____________________ faks__________86 11 136________________


2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONANIE MAP SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYCH W SKALI 1:1000 Z AKTUALNYMI ELEMENTAMI EWIDENCJI GRUNTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTW : WLONICE , JANOPOL , CZACHÓW , KARSY , GLINIANY , POTOK WIEŚ , POTOK KOLONIA GM. OŻARÓW ____________________________________________________________

PKWiU: |_7__|__4_| . |__2_|__0_| . |__7_|

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) ______48.843___________________________________ EURO

słownie: ____czterdzieści osiem tysięcy _ osiemset czterdzieści trzy EURO__________________________________________________

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr |___|_6__|__2_| rok wydania |__2_|__0_|__0_|__3_| poz. |___|__2_|_5_|_3_|_8_|_9_|
lub postępowanie przeprowadzono w trybie
0 z wolnej ręki 0 negocjacji z zach. konkurencji 0 zapytania o cenę
5) 0 - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi __________.

6) Oznaczenie oferty częściowej: ________________________________________

7) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: __10_ b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ___2_____

8) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty (z VAT) : _147.660,00__ zł b) cena najdroższej oferty (z VAT) : _588.500,00__ zł
----------------------------------------------------------------------------------

znak sprawy B.341/2/2/13/2003 DRUK ZP - 150

1 - wybrano ofertę (9a) lub 0 - przetarg unieważniono (9b)

9a) Wybrano następującą ofertę:

a) firma: ________Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c. Alicja Bugno & Robert Woiński

b) REGON: |__4_|__9_|__0_|__8_|__2_|__1_|__4_|__9_|__6_|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

_38-300_ , ___Gorlice____ ,_ małopolskie __ , __Gorlice_____________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:
__ ______Kopernika_________ , ____10 ___ , ___________

e) internet: http:// ___________________________________ pl e-mail: __________@_________________


f) numer kierunkowy __0 PREFIKS 18_________

tel._________35-35-288_________________ faks______35-36-550___________________

Cena wybranej oferty (z VAT): _147.660,00_zł. słownie:___sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt_ zł 00/100
w tym VAT: 7_( % ) _9.660,00_zł. słownie: _dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt _zł 00/100

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):

0 - złożono mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
0 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
0 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
0 - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-04 10:08:52 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:40:22.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ OPAŁU
DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie w Ożarowie 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 54 woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału w roku 2003 do kotłowni placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów w ilości:
1/ Węgiel orzech II o wartości opałowej 5800 kcal/kg
tj. około 24300 kJ/kg – 104,40 Mg
2/ Węgiel w sortymencie kęsy-kostka /120-80mm/
i wartości opałowej rzędu 6000-6800 – 12,2 Mg
3/ Miał węglowy 0-10 o wartości opałowej rzędu
5000 kcal/kg tj. 20935kJ/kg – 21,9 Mg
4/ Koks – 15,6 Mg

Termin realizacji zadania: do końca września 2003r. wg harmonogramu dostaw.
Przystępujący do przetargu winni złożyć n/w dokumenty;
1. Ofertę cenowa 1 Mg opału, sortyment.
2. Oświadczenie, że sytuacja finansowa firmy zapewnia wykonanie zadania.
3. Oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie towarowym.
4. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie przez zatrudnionych pracowników.
5. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art.19 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych.
6. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.

Oferty oznaczone: „Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek oświatowych gminy Ożarów w roku 2003.”

należy składać do dnia 25 sierpnia 2003r. do godz. 900 w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Osiedle Wzgórze 54 / budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie /.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2003r. o godz. 1000 w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie – Pani Mirosława Stolarczyk.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena 1 Mg/ cena brutto wraz z kosztami dostawy do miejsca odbioru/ - 100%
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-07-18 13:30:50 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:39:55.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 30 000
EURO na zakup samochodu pożarniczego
O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu pożarniczego o następujących parametrach :
- samochód specjalistyczny do celów pożarniczych – używany
- zbiornik 2500 l
- kabina na 9 osób
- autopompa o wydajności 1600 l/min
- szybkie natarcie
- napęd 4 x 4
- niezależne ogrzewanie
- stan techniczny pojazdu bardzo dobry

Termin realizacji zamówienia 30.08.2003 r.

Przystępujący do przetargu winni złożyć n.w. dokumenty :

1. Ofertę cenową brutto za wykonanie zamówienia
2. Oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym.
3. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych .
4. Oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym wykonawcy oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczenie , że sytuacja finansowa firmy zapewnia wykonanie zadania.
6. Oświadczenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 Ustawy .
7. Oświadczenie o osobach upoważnionych do podpisywania z ramienia wykonawcy.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem .

Brak wymaganych dokumentów , oświadczeń skutkować będzie wykluczeniem oferty . Oferent może złożyć tylko jedną ofertę bez możliwości składania ofert wariantowych , w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną .

Oferty oznaczone: „Przetarg nieograniczony na zakup samochodu pożarniczego ”

należy składać do dnia 18.07.2003 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie
ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów do godz. 1200 w pokoju nr 11 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2003 w pokoju nr 31 o godz. 1215

W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- nazwa i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
- cena brutto otwieranej oferty.
- terminu realizacji zamówienia
- okres rękojmi .


Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Cena 90 %
2. Stan techniczny pojazdu 10%

Upoważnieni do rozmów z oferentami są :


1. Rędziak Paweł
2. Rolecki Henryk

w godzinach od 800 do 1400 w pok. nr 31 w tut. Urzędzie lub telefonicznie pod numerem
(015) 86 10 700

Nie przewiduje się zwołania zebrania oferentów.

Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana do ogłoszenia staje się częścią składową dokumentacji postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
mgr Marcin Majcher 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-07-11 14:40:19 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:00:22.
 WYKONANIE MODERNIZACJI NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻUŻLOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z MASY MINERALNO - ASFALTOWEJ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH : PISARY NA ODCINKU 250 mb; ul. ĆMIELOWSKA W GLINIANACH NA ODCINKU 170 mb ; JANKOWICE KOLONIA NA ODCINKU 658 mb GM. OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:39:00 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:50:03.
 WYKONANIE MAP SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYCH W SKALI 1:1000 Z AKTUALNYMI ELEMENTAMI EWIDENCJI GRUNTÓW W GRANICACH ADMINISTACYJNYCH SOŁECTW WLONICE , JANOPOL , CZACHÓW , KARSY , GLINIANY , POTOK WIEŚ , POTOK KOLONIA - GMINA OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:23:00 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:53:02.
Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:23:00
Data modyfikacji: 2014-03-27 07:53:02
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP