Obwieszczenia 2014 rok

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11.12.2014r. znak: WOO-I.4242.40.2014.IKG.6 zawiadamiającego strony postępowania, iż należało ponownie wystąpić do inwestora - Mo-BRUK o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla prowadzonego postępowania uzgadniającego przez organ w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:34:53.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.10.2014r. znak: WOO-I.4242.40.2014.IKG.2 zawiadamiającego strony postępowania o wystąpieniu do inwestora - Mo-BRUK o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla prowadzonego postępowania uzgadniającego przez organ w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 14:45:34 | Data modyfikacji: 2014-10-14 14:46:36.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości nie większej niż 22 m3/godz.” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/5 i 1112/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-02 10:49:52.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 15.07.2012r. o znaku: BII.6220.7.2014 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opinię dla wnioskowanej zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:58:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 10.07.2014r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:53:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 05.05.2014r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2014 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice, Przybysławice – Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg komunikacyjny od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do drogi krajowej w miejscowości Sobótka” na działkach w gm. Ożarów tj.: o nr ewidencyjnym 130 obręb ewidencyjny Przybysławice, o nr ewidencyjnych 9; 152; 154 obręb ewidencyjny Binkowice, o nr ewidencyjnych 60; 61 obręb ewidencyjny Prusy, o nr ewidencyjnych 374; 364 obręb ewidencyjny Pisary, o nr ewidencyjnych 788/2; 794/2; 833 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:19:51 | Data modyfikacji: 2014-06-09 12:31:30.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.04.2014r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2014 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice, Przybysławice – Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg komunikacyjny od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do drogi krajowej w miejscowości Sobótka”. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:50:31.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja rozpakowania bel paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:46:02.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana elektrofiltrów piecowych na workowe na istniejącej instalacji pieca do wypału klinkieru” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-08 09:21:13.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 31.03.2014r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2014 decyzji Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na ,,Budowie szafy dostępowej, studni kablowej, układu ZPP wraz z przyłączem energetycznym, telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 4xRHDPE 40/3,7 (dla potrzeb realizacji pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,,SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ-WOJEWÓDZTWO WIĘTOKRZYSKIE”), na działce o numerze ewidencyjnym 339 położonej w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:24:53.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 12.03.2014r. o znaku: BII.6220.4.2014 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice, Przybysławice – Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg komunikacyjny od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do drogi krajowej w miejscowości Sobótka”.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:38:39.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 12.03.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice, Przybysławice – Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg komunikacyjny od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do drogi krajowej w miejscowości Sobótka” na wniosek Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:36:10.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzją z dnia 11.03.2014r. znak: BII.6220.1.2014 odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „produkcja środków poprawiających własności gleby” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 400 i 72 położonych w obrębie ewidencyjnym Zawada w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:26:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 03.03.2014r. znak: BII.6733.1.2014 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie szafy dostępowej, studni kablowej, układu ZPP wraz z przyłączem energetycznym, telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 4xRHDPE 40/3,7 (dla potrzeb realizacji pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,,SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WIĘTOKRZYSKIE”), na działce o numerze ewidencyjnym 339 położonej w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-03 11:08:01.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.02.2014r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie szafy dostępowej, studni kablowej, układu ZPP wraz z przyłączem energetycznym, telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 4xRHDPE 40/3,7 (dla potrzeb realizacji pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,,SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WIĘTOKRZYSKIE”), na działce o numerze ewidencyjnym 339 położonej w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-19 09:42:29.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10.02.2014r. znak:BII.6733.1.2014 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie szafy dostępowej, studni kablowej, układu ZPP wraz z przyłączem energetycznym, telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 4xRHDPE 40/3,7 (dla potrzeb realizacji pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,,SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WIĘTOKRZYSKIE”), na działce o numerze ewidencyjnym 339 położonej w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:11:01.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 07.01.2014r. o znaku sprawy: BII.6733.3.2013 decyzji Nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na ,,Ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów z przebudową, nadbudową, rozbudową i budową więźb dachowych na dwóch budynkach użyteczności publicznych zlokalizowanych na nieruchomości w ramach prowadzonej (tzw. termomodernizacji), budowie kanału ciepłowniczego łączącego budynek główny z budynkiem pełniącym funkcję kaplicy, budowie dźwigu osobowego przy budynku głównym oraz budowie zbiornika LPG o pojemności do 10 000 litrów” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-07 13:04:53.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.01.2014r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2013 decyzji Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na ,,Rozbudowie, przebudowie z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom pomocy społecznej w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-03 13:48:44.
Data wprowadzenia: 2014-01-03 13:48:44
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP