Obwieszczenia 2013 rok

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 12.12.2013r. znak: BII.6733.3.2013 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów z przebudową, nadbudową, rozbudową i budową więźb dachowych na dwóch budynkach użyteczności publicznych zlokalizowanych na nieruchomości w ramach prowadzonej (tzw. termomodernizacji), budowie kanału ciepłowniczego łączącego budynek główny z budynkiem pełniącym funkcję kaplicy, budowie dźwigu osobowego przy budynku głównym oraz budowie zbiornika LPG o pojemności do 10 000 litrów” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-12 14:58:47.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10.12.2013r. znak: BII.6733.2.2013 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,, Rozbudowie, przebudowie z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom pomocy społecznej w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-10 14:31:46.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 04.12.2013r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.3.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów z przebudową, nadbudową, rozbudową i budową więźb dachowych na dwóch budynkach użyteczności publicznych zlokalizowanych na nieruchomości w ramach prowadzonej (tzw. termomodernizacji), budowie kanału ciepłowniczego łączącego budynek główny z budynkiem pełniącym funkcję kaplicy, budowie dźwigu osobowego przy budynku głównym oraz budowie zbiornika LPG o pojemności do 10 000 litrów” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:31:19.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 27.11.2013r. znak:BII.6733.3.2013 na wniosek DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, Sobów 117, 27-530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów z przebudową, nadbudową, rozbudową i budową więźb dachowych na dwóch budynkach użyteczności publicznych zlokalizowanych na nieruchomości w ramach prowadzonej (tzw. termomodernizacji), budowie kanału ciepłowniczego łączącego budynek główny z budynkiem pełniącym funkcję kaplicy, budowie dźwigu osobowego przy budynku głównym oraz budowie zbiornika LPG o pojemności do 10 000 litrów” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:28:58.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 25.11.2013r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,, Rozbudowie, przebudowie z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom pomocy społecznej w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:03:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 19.11.2013r. znak:BII.6733.2.2013 na wniosek DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, Sobów 117, 27-530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,, Rozbudowie, przebudowie z likwidacją barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom pomocy społecznej w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej” na działce o numerze ewidencyjnym 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Chrapanowska, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-20 14:23:31 | Data modyfikacji: 2013-11-21 08:05:50.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy do 2,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na części działek o nr ewidencyjnych 491 i 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-10-01 08:19:51.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 12.09.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.6.2013 decyzji umarzającej wszczęte postępowanie dnia 26.07.2013r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:19:15.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 01.08.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków działającej w systemie SBR, przewidzianą do obsługi nie więcej niż 399 RLM dla miejscowości Lasocin, gm. Ożarów” realizowanej w rejonie działek przyległych do ulic i w ulicach tj.: ul. Błonie, ul. Dolna, ul. Kleparz, ul. Biedrzychowska, ul. Zapiecek, ul. Dębińska, ul. Ożarowska, ul. Rynek i ul. Tarłowska położonych w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-01 13:12:50.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 30.07.2013r. o znaku: BII.6220.6.2013 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:36:36.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 26.07.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:32:56.
 Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 03.07.2013r. przesyłającego w załączeniu prawomocny wyrok WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH oddalający skargę na decyzję decyzja SKO w Kielcach z dnia 10.08.2012r. znak: SKO.PZ-71/3159/296/2012 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Ożarowa nr 1/2012 z dnia 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,,BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-08 09:17:35.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.07.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2013 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa kontenerowej oczyszczalnię ścieków działającej w systemie SBR, przewidzianą do obsługi nie więcej niż 399 RLM dla miejscowości Lasocin, gm. Ożarów” realizowanej w rejonie działek przyległych do ulic i w ulicach tj. : ul. Błonie, ul. Dolna, ul. Kleparz, ul. Biedrzychowska, ul. Zapiecek, ul. Dębińska, ul. Ożarowska, ul. Rynek i ul. Tarłowska położonych w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-04 08:49:59.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 24.06.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Kochanowskiego, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Zielna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Przejazdowa, Jasna, Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-06-25 07:18:59.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 24.05.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2013 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj. : Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Kochanowskiego, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Zielna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Przejazdowa, Jasna, Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-27 10:53:31.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 06.05.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ ZAKŁADOWEJ STACJI PALIW NA TERENIE ZAKŁADU CEMENTOWNI ,,GRUPY OŻARÓW S. A.”” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-08 21:34:46.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 26.04.2013r. o znaku: BII.6220.4.2013 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa kontenerowej oczyszczalnię ścieków działającej w systemie SBR, przewidzianą do obsługi nie więcej niż 399 RLM dla miejscowości Lasocin, gm. Ożarów” realizowanej w rejonie działek przyległych do ulic i w ulicach tj. : ul. Błonie, ul. Dolna, ul. Kleparz, ul. Biedrzychowska, ul. Zapiecek, ul. Dębińska, ul. Ożarowska, ul. Rynek i ul. Tarłowska położonych w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:10:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 25.04.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa kontenerowej oczyszczalnię ścieków działającej w systemie SBR, przewidzianą do obsługi nie więcej niż 399 RLM dla miejscowości Lasocin, gm. Ożarów” realizowanej w rejonie działek przyległych do ulic i w ulicach tj. : ul. Błonie, ul. Dolna, ul. Kleparz, ul. Biedrzychowska, ul. Zapiecek, ul. Dębińska, ul. Ożarowska, ul. Rynek i ul. Tarłowska położonych w miejscowości Lasocin, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:08:18.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 23.04.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.8.2012.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25ha W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-24 07:40:25.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.04.2013r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2013 decyzji Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na ,,Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej - kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Przybysławice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-24 07:39:22.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 12.04.2013r. znak: BII.6220.2.2013 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej zakładowej stacji paliw na terenie zakładu cementowni ,,GRUPY OŻARÓW S. A.”” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A..

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:15:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 08.04.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Kochanowskiego, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Zielna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Przejazdowa, Jasna, Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-09 20:21:58.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 08.04.2013r. o znaku: BII.6220.3.2013 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Kochanowskiego, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Zielna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Przejazdowa, Jasna, Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-09 20:15:56.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.03.2013r. znak: BII.6733.1.2013 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej-kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Przybysławice, gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-28 15:00:07.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 27.03.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 zawiadamiające Stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25ha W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-27 21:31:34.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 25.03.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2013 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 31.01.2013r. znak: BII.6220.1.2013 na wniosek GMINY OŻARÓW; ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj. : Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska i Wysoka położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-27 07:34:16 | Data modyfikacji: 2013-03-27 07:35:00.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 21.03.2013r. do Konserwatora Zabytków o ponowne uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej-kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Przybysławice, gm. Ozarów. Poprawiony w/w projekt decyzji w swojej treści ustala dla terenów objętym wnioskiem warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków podlegających ochronie konserwatorskiej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-21 14:51:32.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 08.03.2013r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej-kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Przybysławice, gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-11 12:35:41.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 01.03.2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej-kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Przybysławice” oraz przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Przybysławice, gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-05 07:31:19.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony, że inwestor wystąpił pismem w dniu 28.02.2013r. o umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego dnia 31.01.2013r. znak: BII.6220.1.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska i Wysoka położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-28 14:37:31.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 25.02.2013r. o znaku: BII.6220.2.2013 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zakładowej stacji paliw na terenie zakładu cementowni ,,GRUPY OŻARÓW S. A.”” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-26 07:51:14.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 20.02.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zakładowej stacji paliw na terenie zakładu cementowni ,,GRUPY OŻARÓW S. A.”” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-26 07:50:16.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 19.02.2013r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Poszerzenie eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ożarów. Jak również o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków w terminie od dnia 06.03.2013r. do dnia 26.03.2013r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-19 14:33:20.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 31.02.2012r. o znaku: BII.6220.1.2013 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj. : Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska i Wysoka położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-01 14:47:17.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 31.01.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska i Wysoka położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-01 14:46:05.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 31.01.2013r. o znaku sprawy: BII.6220.11.2012.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, realizowanego przez GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-01 07:28:56.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 09.01.2013r. znak: BII.6220.11.2012.2013 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00.” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:34:09.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2013r. zawiadamiające społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”, obejmującego obszar zlokalizowany w granicach działki o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do sporządzanej prognozy w terminie od dnia 19.01.2013r. do dnia 08.02.2013r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:04:16.
Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:04:16
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP