Obwieszczenia 2012 rok

 Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.12.2012r. Gminy Ozarów; ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ozarów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00.” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:31:52 | Data modyfikacji: 2012-12-13 12:33:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 13.12.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00.” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:29:04.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku usługowego przeznaczonego na stację kontroli pojazdów, warsztat naprawczy samochodów oraz myjni pojazdów ” na działkach o nr ewidencyjnych 906/1 i 907/1 położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:25:41.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw płynnych oraz przebudowie stacji LPG i budynku stacji, w tym budowa myjni samoobsługowej bezdotykowej” na działkach o nr ewidencyjnych 183/10 i 183/8 położonych w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:34:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania, że w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.10.2012r. o znaku: WOO-II.4242.59.2012.AS.5, Burmistrz Ożarowa pismem z dnia 25.10.2012r. przesłał w załączeniu uzupełnienie formalne do wniosku o uzgodnienie warunków dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25ha W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:21:54.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.10.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.6.2012 decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko realizowanego pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:06:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.09.2012r. znak: BII.6220.6.2012 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-05 12:35:35.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat naprawczy pojazdów samochodowych osobowych - dwustanowiskowy” na części działki o nr ewidencyjnym 393 położonej w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-05 07:55:48.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.08.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2012 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 11.07.2012r. znak: BII.6220.7.2012 na wniosek GMINY OŻARÓW; ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych w Ożarowie” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:51:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania, że dniu 20.08.2012r. wpłynęła do tut. Urzędu decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 10.08.2012r. znak: SKO.PZ-71/3159/296/2012 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Ożarowa nr 1/2012 z dnia 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,,BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:50:06 | Data modyfikacji: 2012-08-22 13:51:02.
 Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że w dniu 06.08.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Grupy Ożarów S.A. ul. Ks.I.Skorupki 5, 00-546 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszeżeniu eksploatacji złoża wapieni i margli "Gliniany-Duranów" w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do prosukcji cementu w zakładzie Grupy Ożarów S.A."

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-08-10 13:34:32.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.07.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2012 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 07.05.2012r. znak: BII.6220.2.2012 na wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:53:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony, że inwestor wystąpił pismem w dniu 26.07.2012r. o umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego dnia 11.07.2012r. znak: BII.6220.7.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych w Ożarowie” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:22:54.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 12.07.2012r. o znaku: BII.6220.6.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:09:55.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 06.07.2012r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580 ÷ 10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:08:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 06.07.2012r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580 ÷ 10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: a | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:07:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania o wpłynięciu do tut. Urzędu w dniu 03.07.2012r. odwołania od decyzji Burmistrza Ożarowa nr 1/2012 z dnia 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,, BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ożarów. Jak również o przesłaniu wniesionego odwołania wraz z akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-12 07:42:45.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.07.2012r. o znaku: BII.6220.7.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W OŻAROWIE” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:22:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 11.07.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W OŻAROWIE” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:18:53.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2012 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:20:19.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:18:53.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2012 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:15:31.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:13:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 decyzji Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,, BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-18 11:24:31.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:49:33 | Data modyfikacji: 2012-06-11 13:52:05.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 04.06.2012r. o znaku: BII.6220.4.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:12:33.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 04.06.2012r. o znaku: BII.6220.3.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:08:27.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony, że inwestor wystąpił pismem w dniu 30.05.2012r. o umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego dnia 07.05.2012r. znak: BII.6220.2.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 08:23:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 08:20:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 07:51:49.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:46:37 | Data modyfikacji: 2012-05-21 12:46:57.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:45:23.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 08.05.2012r. o znaku: BII.6220.2.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-09 14:51:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 08.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-09 14:49:43.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-26 10:19:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.04.2012r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-24 14:42:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 03.04.2012r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-13 07:26:31.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2012r. o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-13 07:24:00.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 06.03.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-03-07 13:59:22.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.02.2012r. o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie w sprawie zmiany treść poprzedniego wystąpienia, na prośbę o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:15:30.
Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.01.2012r. znak: BII.6220.4.2011.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km”, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów, na rzecz POWIATU OPATOWSKIEGO 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 10:24:15.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.01.2012 o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:32:28.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 20.01.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:31:07.
Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:31:07
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP