Referat ogólno-organizacyjny

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY


- Stanowisko d/s obsługi rady i jej organów
Do zakresu stanowiska należy :
1/ przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy, materiałów dotyczących projektów uchwał rady oraz innych materiałów
na posiedzenia,
2/ doręczanie radnym kompletu materiałów na sesję rady tj. zawiadomień o terminie, porządku
obrad, projektów uchwał i niezbędnych materiałów pomocniczych,
3/ protokołowanie obrad sesji rady oraz komisji stałych i doraźnych rady,
4/ prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień rady i jej komisji,
5/ prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych- przekazywanie
ich do realizacji i czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
6/ przekazywaniem aktów prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego,
7/ przekazywanie uchwał do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
8/ prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza jako organu wykonawczego gminy ,
9/ organizowanie współpracy pomiędzy radą, a radami sołeckimi i osiedlowymi,
10/ gromadzenie dokumentacji rad sołeckich i osiedlowych, nadawanie biegu uchwałom podjętym
przez radę,
11/ obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady,
12/ prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę,
13/ prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
14/ prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
15/ wykonywanie zadań z zakresu Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
16/ wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas godziny „W”.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:31:53.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:31:53
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP