Obwieszczenia 2019 rok

 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.01.2019r. decyzji znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:33:19.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.01.2019r. wydał decyzję znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:36:57.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2019r. wydał decyzję znak: BIII.6220.5.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999Wp” na działkach o nr ewidencyjnych 56 i 57 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-28 11:32:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 10.04.2019r. na wniosek CALCIUM Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 89/223, 01 – 355 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-19 14:04:36.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 23.04.2019r. znak: BII.6220.1.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:16:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 16.04.2019r. znak: BII.6733.1.2019 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:30:00.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 16.04.2019r. znak: BII.6733.2.2019 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:31:41.
  Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 26.04.2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr VII/36/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:48:24.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 02.05.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:56:45.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 02.05.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:59:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 30.04.2019r. na wniosek ZAKŁADU GÓRNICZEGO PANTOTI Sp. z o.o.; ul. Księdza Stanisława Staszica 6/06, 25 – 008 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:43:37.

Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 09.05.2019r. znak: BII.6220.3.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa ze złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:05:34 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:14:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 17.05.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2018 postanowienia o wznowieniu z Urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-20 08:41:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 22.05.2019r. znak: BII.6733.1.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:28:27 | Data modyfikacji: 2019-05-23 10:49:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.05.2019r. znak: BII.6733.2.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:50:12.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.06.2019r. wydał decyzję znak: BII.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. „Budowa instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1, na terenie cementowni eksploatowanej przez CEMENT OŻARÓW S.A., pod adresem Karsy 77, 27-530 Ożarów”, planowanej do realizacji na części działki o nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-05 08:47:17.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:28:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 14.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2019 decyzji Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-17 08:22:55.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 18.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:52:11.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2019 decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:35:20.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 25.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:52:18.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 02.07.2019r. na wniosek CALCIUM Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/6 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:49:05 | Data modyfikacji: 2019-07-05 14:58:41.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 10.07.2019r. znak: BII.6220.4.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/6 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:21:40.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 12.07.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-15 07:22:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 12.07.2019r. znak: BII.6220.3.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie wznowienia z Urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:24:28.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o wydaniu decyzji znak BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na części działek o nr ew. 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:22:46.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 05.08.2019r. decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-06 21:04:10.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 09.09.2019r. znak: BII.6733.3.2019 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:28:32.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 06.09.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja piasków ze złoża Śródborze w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/20 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-11 09:27:27.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.09.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-13 10:52:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 30.09.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/20 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:48:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.10.2019r. znak: BII.6733.3.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:03:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.10.2019r. znak: BII.6733.4.2019 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek T-MOBILE POLSKA S. A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-28 08:01:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.10.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.3.2019 decyzji Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:56:31.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 05.11.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-06 07:22:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.11.2019r. znak: BII.6733.4.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:08:10.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 13.12.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.4.2019 decyzji Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:04:09.
Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:04:09
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP