Referat Spraw Obywatelskich

Referat Urzędu Stanu Cywilnego składa się z 4-ech stanowisk pracy:
1. Urząd Stanu Cywilnego
2. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
3. Sprawy wojskowe i przeciwpożarowe
4. Obrona cywilna, kultura, kultura fizyczna, sport i turystyka, oświata i zdrowie.

Ad. 1. W zakresie działania USC jest rejestracja zdarzeń tj. urodzeń, małżeństw i zgonów.
- wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,
- wpisanie do ksiąg treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą /transkrypcja/,
- wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej,
- wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywateli polskich za granicą,
- korespondencja z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego,
- korespondencja między stronami i urzędami,
- wpis zmian w aktach stanu cywilnego,
- wydawanie decyzji w celu sprostowania błędu lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego.

Ad.2. Ewidencja ludności i dowodów osobistych jest prowadzona systemem ręcznym /kartoteki/ i systemem elektronicznym.
Do zadań należy:
- prowadzenie rejestru mieszkańców pobytu stałego, czasowego, rejestru wyborców – sporządzenie spisów wyborców na czas wyborów, prowadzenie rejestru pobytu czasowego cudzoziemców,
- bieżące aktualizowanie zapisów w dokumentacji ewidencji ludności tj. zmiany pobytu, zmiany stanu cywilnego, nazwisk, imion, zmian dowodów osobistych,
- wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji na wniosek petenta, jednostek gospodarczych i urzędów z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- prowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych i dowodów osobistych,
- przyjmowanie i rejestracja dokumentów o wydanie dowodów osobistych oraz prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych,
- bieżące przesyłanie wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych do Departamentu Rejestrów Państwowych, Wojewódzkiego Banku Danych, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Skarbowego.

Ad. 3. Sprawy wojskowe i przeciwpożarowe:
- przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
- współudział w sprawie przeprowadzenia poboru,
- nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- organizowanie Akcji Kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Ożarów,
- koordynacja działalności statutowej o ochronie p.pożarowej na terenie Miasta i Gminy. 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2002-12-30 13:08:00.
Data wprowadzenia: 2002-12-30 13:08:00
Opublikowane przez: Artur Majcher