Obwieszczenia 2015 rok

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 18.12.2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-23 22:06:15.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 23.12.2015r. o znaku: BII.6220.7.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-23 22:03:44 | Data modyfikacji: 2015-12-23 22:13:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.12.2015r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla wnioskowanej przez Mo-BRUK S. A. zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na działkach położonych w miejscowości Karsy w gm. Ożarów. Przedmiotem przedsięwzięcia jest poszerzenie katalogu odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w procesie przekształcania termicznego na lądzie (D10) o odpady medyczne i weterynaryjne (z grupy 18) oraz wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 01.01.2016r. do dnia 21.01.2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:44:51.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.12.2015r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.16 zawiadamiającego strony postępowania, że organ w dniu 09.12.2015r. postanowieniem znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.15 uzgodnił i określił warunki środowiskowe dla zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” w zakresie zaopatrzenia Zakładu w wodę i poszerzenia katalogu odpadów poddawanych termicznemu przetworzeniu o odpady medyczne i weterynaryjne, realizowanego przez Mo-BRUK S. A. na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr ewid. gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia. Doręczenie niniejszego postanowienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 16.12.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-16 15:13:09.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.06.2015r. znak: WOO-II.4242.14.2015.AS.3 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z decyzją Burmistrza Ożarowa z dnia 02.06.2015r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB” o powierzchni 269,1662ha. Organ wydał postanowienie z dnia 18.06.2015r. o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-06-25 08:01:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.06.2015r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2015 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 14.04.2015r. na wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB”o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:06:55.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.05.2015r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2015 decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:20:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.05.2015r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2015 decyzji Nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:21:24.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 23.04.2015r. o znaku: BII.6220.3.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia wnioseku inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB”o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:01:32.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 14.04.2015r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB” o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, na wniosek inwestora GRUPY OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:10:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.04.2015r. znak: BII.6733.2.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:17:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.04.2015r. znak: BII.6733.1.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:48:47.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 01.04.2015r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:00:04 | Data modyfikacji: 2015-04-01 09:07:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 26.03.2015r. znak:BII.6733.2.2015 na wniosek PGE Dystrybucja S. A.; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:39:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 20.03.2015r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:09:29.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 13.03.2015r. znak:BII.6733.1.2015 na wniosek Pana Zbigniewa Szczerbowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:41:55.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.02.2015r. o znaku: BII.6220.7.2014 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opinię, w związku ze zmianą wniosku przez inwestora, dla wszczętego postępowania w dniu 10.07.2014r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:08:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o zmianie wniosku przez inwestora, dla wszczętego postępowania w dniu 10.07.2014r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:53:43.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:53:43
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP