Obwieszczenia 2016 rok

 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 28.01.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2015 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-01-29 13:21:19.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 01.02.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „INSTALACJA MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA ŚRODKÓW DOMIELAJĄCYCH DO MŁYNÓW CEMENTU” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:53:10.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 03.02.2016r. znak: BII.6220.7.2014 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:59:33.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 22.02.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2015 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-02-24 10:43:27.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 25.02.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2014 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1., do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:23:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania o wpłynięciu do tut. Urzędu w dniu 10.03.2016r. zażalenia pełnomocnika inwestora na postanowienie Burmistrza Ożarowa z dnia 25.02.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2014 zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1. Jednocześnie informując o przesłaniu wniesionego zażalenia wraz z akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-03-17 10:46:41.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 19.04.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SAFS DO ZASILANIA STAŁYM PALIWEM ALTERNATYWNYM ISTNIEJĄCEGO PALNIKA GŁÓWNEGO PIECA W1 DO WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany i na części działki o nr ewidencyjnym 1141/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 07:27:43.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 18.05.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY OŻARÓW”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:28:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 29.06.2016r. znak: BII.6220.7.2014 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (w tym z pozytywną opinią PPIS w Opatowie, pozytywnym uzgodnieniem RDOŚ w Kielcach, postanowieniem SKO w Kielcach uchylających zaskarżone postanowienie Burmistrza Ożarowa przez organ II instancji) i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:44:21.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.07.2016r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.19 zawiadamiającego strony postępowania, że organ w dniu 14.07.2016r. wydał postanowienie znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.18 w którym z urzędu sprostował oczywistą omyłkę zawartą w postanowieniu znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.15 uzgadniającym i określającym warunki środowiskowe dla zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” w zakresie zaopatrzenia Zakładu w wodę i poszerzenia katalogu odpadów poddawanych termicznemu przetworzeniu o odpady medyczne i weterynaryjne, realizowanego przez Mo-BRUK S. A. na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr ewid. gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia. Doręczenie niniejszego postanowienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 19.07.2016r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-19 12:37:08.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 19.07.2016r. znak: BII.6220.7.2014 zawiadamiające Strony postępowania o wydłużeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków, w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:36:42.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.08.2016r. decyzji znak: BII.6220.7.2014 zmieniającej w części decyzję z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:29:46 | Data modyfikacji: 2016-08-11 13:37:58.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.08.2016r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2014 zmieniającej w części decyzję z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:05:19.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania o wpłynięciu do tut. Urzędu w dniu 05.09.2016r. odwołanie pełnomocnika inwestora od decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 11.08.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2014 zmieniającą w części ostateczną decyzję Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1. Jednocześnie informując o przesłaniu wniesionego odwołania wraz z akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:02:21.
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-09-30 09:51:37.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 15.11.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,KOMPLEKSOWY PLAN ROZWOJU SZKÓŁ W GMINIE OŻAROW NA LATA 2016-2023”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:23:00.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 23.11.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: „CEM III PROJET - polegający na budowie linii technologicznej do produkcji cementów żużlowych w cementowni, którą eksploatuje GRUPA OŻARÓW S. A. w miejscowości Karsy 77, gm. Ożarów”, na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany i na części działek o nr ewidencyjnych 1141/9; 1141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:50:53.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 25.11.2016r. o znaku: BII.6220.5.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: „CEM III PROJET - polegający na budowie linii technologicznej do produkcji cementów żużlowych w cementowni, którą eksploatuje GRUPA OŻARÓW S. A. w miejscowości Karsy 77, gm. Ożarów”, na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany i na części działek o nr ewidencyjnych 1141/9; 1141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:53:00.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 13.12.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2015 postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:50:03.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.12.2016r. o znaku: BII.6220.7.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:54:36.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.12.2016r. o znaku sprawy: BII.6220.5.2016 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 15.12.2016r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:12:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 15.12.2016r. znak:BII.6733.1.2016 na wniosek Towarzystwa Upowszechniania Kultury Staropolskiej ”SMIŁOWSKI DWÓR”, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury”na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:45:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.12.2016r. informujące, że w obwieszczeniu z dnia 16.12.2016r. znak: BII.6730.1.2016 informującym strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 15.12.2016r. na wniosek Towarzystwa Upowszechniania Kultury Staropolskiej ”SMIŁOWSKI DWÓR”; Śmiłów 1, 27 – 530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów, omyłkowo pominięto działkę o nr 7/65.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:44:03.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 21.12.2016r. do organu o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:46:50.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.12.2016r. decyzji znak: BII.6220.7.2014 zmieniającej w części decyzję z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:21:59 | Data modyfikacji: 2016-12-28 08:29:14.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.12.2016r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2014 zmieniającej w części decyzję z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I PODSUSZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:23:38.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 28.12.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY OŻARÓW”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-28 14:10:08.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 14:10:08
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP