Obwieszczenia 2017 rok

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2017r. znak: BII.6733.1.2016 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:46:30.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 09.01.2017r. decyzji znak: BII.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 09.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:36:46.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.01.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 09.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:38:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13_01_2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXVI/189/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO ,,GLINIANY-DURANÓW”” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:05:56.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 16.01.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-16 12:47:18 | Data modyfikacji: 2017-01-17 11:04:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 17.01.2017r. znak:BII.6733.1.2017 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:45:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 23.01.2017r. na wniosek inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:34:37.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.01.2017r. znak: BII.6220.1.2017 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, przez inwestora GRUPĘ OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:22:08.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.01.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2016 decyzji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŚMIŁOWIE OBEJMUJĄCYM: BUDYNEK DWORU, BUDYNEK OFICYNY, BUDYNEK LODOWNI I POWOZOWNI WYJAZDOWEJ, BUDYNEK GOSPODARCZY-DREWUTNIA, MURU KAMIENNEGO ODGRADZAJĄCY OGRÓD GÓRNY OD OGRODU DOLNEGO, PIWNICE (MAŁA LODOWNIA), OGRODZENIA MUROWANEGO Z BRAMĄ WJAZDOWĄ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:20:01.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 26.01.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:22:09.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.02.2017r. znak: BII.6733.1.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka , demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-13 08:29:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.02.2017r. znak: BII.6733.2.2017 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:53:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 22.02.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: "Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ze złoża ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów”, wnioskowanego przez DAVEX Sp. z o. o.; Piotrowice 106; 27-630 Zawichost. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 09.03.2017r. do dnia 07.04.2017r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:08:57.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 28.02.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:27:18.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 08.03.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2017 decyzji Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 381/1; 368/2; 821/2; 848/2; 827; 442/5; 442/7; 447/4; 448/3; 448/1; 820; 482/4; 162; 154; 783; 202; 797/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:43:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.03.2017r. znak: BII.6733.2.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:27:16.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10.04.2017r. znak: BII.6220.7.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:39:03.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.04.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2017 decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach o numerach ewidencyjnych 215; 217; 218; 221; 831; 832; 839; 1379/1; 1379/2; 289/3; 907/1; 705; 693; 660; 706; 599 położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.04.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:59:11.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.05.2017r. decyzji znak: BII.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:14:37.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.05.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:16:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 11.05.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Budowa stacji tankowania paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego i gazu płynnego propan-butan) z zadaszeniem nad dystrybutorami i pawilonem handlowym, budynku podstawowej stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z częścią socjalno-handlową, myjnią bezobsługową dwu stanowiskową, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 ” na działce nr 71/5 obręb ewidencyjny Maruszów, gm. Ożarów. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 26.05.2017r. do dnia 24.06.2017r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:17:52.
 BURMISTRZ OŻAROWA OGŁASZA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ W CELU SZACOWANIA WARTOŚCI ZWIERZĄT zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:41:56 | Data modyfikacji: 2017-05-26 12:55:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 27.06.2017r. na wniosek inwestora - osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA OBIEKTU HODOWLANEGO DO TUCZU BROJLERA KURZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKAMI POMOCNICZYMI NIEZBĘDNYMI DO FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:25:51.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 03.07.2017r. o znaku: BII.6220.3.2017 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,BUDOWA OBIEKTU HODOWLANEGO DO TUCZU BROJLERA KURZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKAMI POMOCNICZYMI NIEZBĘDNYMI DO FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:27:21.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.07.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Budowa stacji tankowania paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego i gazu płynnego propan-butan) z zadaszeniem nad dystrybutorami i pawilonem handlowym, budynku podstawowej stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z częścią socjalno-handlową, myjnią bezobsługową dwu stanowiskową, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 ” na działce nr 71/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:54:36.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.07.2017r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2017 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa obiektu hodowlanego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa w miejscowości Sobótka ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:38:55.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 31.07.2017r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2017 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa obiektu hodowlanego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa w miejscowości Sobótka ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-08-01 07:49:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 18.09.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, wnioskowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A.; ul. Ks. I. Skorupki 5, 00- 546 Warszawa. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 04.10.2017r. do dnia 02.11.2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:11:14.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 09.10.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023-aktualizacja”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:52:09.
  Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23_10_2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXVI/258/2017 z dnia 08 września 2017r. w sprawie uchwalenia ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GM. OŻARÓW” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:42:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 03.11.2017r. znak: BII.6220.1.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,KONTYNUACJA EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:49:17.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 02.11.2017r. zawiadamiające Strony postępowania, że postanowieniem z dnia 02.11.2017r. została poprawiona z Urzędu omyłka pisarska zawarta w decyzji Nr 1/2017 znak: BII.6733.1.2016 z dnia 26.01.2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:25:44.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 28.11.2017r. decyzji znak: BII.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,KONTYNUACJI EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB””, na działkach obr. ewid. Gliniany, Potok Wieś, Potok Kolonia w gm. Ożarów, realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A. (data podania do publicznej wiadomości dnia 28.11.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:22:24.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.11.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,KONTYNUACJI EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB””, na działkach obr. ewid. Gliniany, Potok Wieś, Potok Kolonia w gm. Ożarów, realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 28.11.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:24:02.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.12.2017r. znak: BII.6733.3.2017 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:57:30.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 14.12.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-12-18 13:28:22.
Data wprowadzenia: 2017-12-18 13:28:22
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych