Referat Straży Miejskiej

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE została powołana zarządzeniem BURMISTRZA MIASTA I GMINY dnia 25 sierpnia 1995 roku.
Znajduje się w strukturze urzędu jako referat.
Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Strażą kieruje Komendant. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.
Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Zadania te wykonują pracownicy straży, zwani „strażnikami”.
Do zadań staży należy w szczególności:
1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) Ochrona obiektów komunalnych urządzeń użyteczności publicznej,
6) Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Strażnik wykonując zadania ma prawo do:
1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób,
3) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym,
5) dokonywania czynności sprawdzających,
6) kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych,
7) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
8) wydawania poleceń,
9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
10) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
Aktem prawnym normującym działalność straży jest ustawa z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779).
 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2002-12-30 13:07:00.
Data wprowadzenia: 2002-12-30 13:07:00
Opublikowane przez: Artur Majcher