Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012.

 Uchwała Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz.1153

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:56:16 | Data modyfikacji: 2013-03-11 10:55:45.
 Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:55:04 | Data modyfikacji: 2013-02-08 12:56:33.
 Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 655

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:14:26 | Data modyfikacji: 2013-05-31 12:21:36.
 Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 654

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:11:56 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:51:52.
 Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 653

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:09:10 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:51:18.
 Uchwała Nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 652

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:06:28 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:50:31.
 Uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 651

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:04:05 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:49:35.
 Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 650

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:02:20 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:48:52.
 Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia sposobu obliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 649

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:59:14 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:48:25.
 Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 648

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 14:08:21 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:47:29.
 Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 647

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 14:02:48 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:46:56.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012-2032

 Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:58:12.
 Uchwała Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:55:37.
 Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 438

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:54:29 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:54:46.
 Uchwała Nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF gminy Ożarów na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:53:32.
 Uchwała Nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:45:44.
 Uchwała Nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Ożarów".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:42:24 | Data modyfikacji: 2013-01-09 14:04:54.
 Uchwała Nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:40:12.
 Uchwała Nr XXIV/181/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 2/20111 Zebrania Wiejskiego w Biedrzychowie z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie gruntów będących we wspólnym użytkowaniu mieszkańców sołectwa Biedrzychów do projektu scalenia gruntów we wsiach: Biedrzychów, Dębno i Nowe w gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:59:06.
 Uchwała Nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 59

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:54:30 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:45:45.
 Uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:53:22.
 Uchwała Nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:48:01.
 Uchwała Nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2013 rok na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3659

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:46:51 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:45:11.
 Uchwała Nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3658

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:45:16 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:44:25.
 Uchwała Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 58

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:42:31 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:28:39.
 Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3254

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:54:19 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:26:35.
 Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:52:46.
 Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:05:17.
 Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:28:56.
 Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-05 10:01:32.
 Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3627

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-05 10:00:17 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:27:56.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/167/2012 z dnia 16 października

 Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-05 09:54:54.
 Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:33:52 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:04:24.
 Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:32:18 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:04:12.
 Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3253

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:30:42 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:26:08.
 Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2012r. poz. 3252

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:30:06 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:24:59.
 Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:28:42 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:03:35.
 Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:27:45 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:02:59.
 Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:26:41 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:02:45.
 Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:24:12 | Data modyfikacji: 2012-11-05 10:02:29.
 Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Ożarów w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:22:45.
 Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przybysławicach na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:15:41.
 Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie. Opublikowano w Dz.Urz.Woj. Św. 2012r. poz.3251.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:12:20 | Data modyfikacji: 2012-11-27 13:59:15.
 Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:11:31.
 Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 13:48:20.
 Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-23 13:45:15.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016

 Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-21 09:21:08.
 Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-21 09:19:04.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr/XX/151/2012

 Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany - Duranów".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-21 09:12:05.
  Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-26 10:02:42.
  Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 241

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-26 10:00:32 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:55:14.
  Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-26 09:57:50.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/147/2012 WPF

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/147/2012 Wykaz przedsięwzięć do WPF

  Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-26 09:54:40.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012-2032

  Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania wyborów zawierających azbest dla Gminy Ożarów nz lata 2012-2032"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-26 09:49:22.
 Uchwała Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:34:31.
 Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:33:39.
 Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:32:46 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:38:40.
 Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:32:03.
 Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:29:23 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:38:08.
 Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planów reorganizacji sądownictwa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:27:43.
 Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:26:44.
 Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchpomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:25:13.
 Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchpomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:24:19.
 Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchpomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:23:40.
 Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchpomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:23:00.
 Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:21:07.
 Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zmierzający do poprawy sytuacji w zakresie finansowania i realizacji przez samorządy zadań oświatowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:16:00.
 Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:13:42.
 Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:12:28.
 Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Ożarowie za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:11:24.
 Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:10:26 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:37:30.
 Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego M-GOK w Ożarowie za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:09:05 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:36:48.
 Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZGKiM w Ożarowie za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:07:54.
  Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:49:18 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:35:22.
  Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:48:22 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:35:15.
  Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:31:27 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:35:07.

Załącznik Nr 1, Taryfy zaopatrzenia w wodę.

  Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: Zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:28:48 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:57.
 Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:24:24 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:48.
 Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:23:31 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:37.
 Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:22:33 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:28.
 Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na rok 2012.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:19:49 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:20.
 Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ozarów na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:15:29 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:34:09.
 Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: Sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:12:47 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:33:55.
 Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:11:40 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:33:46.
 Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: sprostowania treści uzasadnienia do uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:10:36 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:33:33.
 Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2012 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:08:41 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:33:21.
 Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:05:01 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:33:11.
 Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:03:54 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:32:58.

Zobacz:
 Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013 .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:03:54
Data modyfikacji: 2012-04-13 08:32:58
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP