Uchwały V kadencji Rady Miejskiej

 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-05 13:19:43.
 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-05 13:25:21.
 Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-05 13:29:56.
 Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-05 13:31:19.
 Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 listopada w sprawie: uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-05 13:35:05.
 Uchwała Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 13:58:31.
 Uchwała Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:01:02.
 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:03:10.
 Uchwała Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:05:03.
 Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujący na terenie Gminy Ożarów w roku 2007

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 11:09:34.
 Uchwała Nr III/ 11 /2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia „ Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 w gminie Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą : „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:22:22.
 Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:24:49.
 Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:26:49.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:27:42.
 Załacznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:28:34.
 Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:31:32.
 Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:33:27.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:35:43.
 Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:37:31.
 Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:42:31.
 Załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:44:33.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:48:33.
 Uchwała Nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:49:42.
 Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:50:54.
 Uchwała Nr V/16/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:52:34.
 Uchwała Nr V/17/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:53:56.
 Uchwała Nr V/18/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia komunalnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:55:56.
 Uchwała Nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 12:57:37.
 Uchwała Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 13:08:11.
 Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 13:12:08.
 Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 13:14:04.
 Uchwała Nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 13:16:22.
 Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: nadania Statutu Krytej Pływalni "NEPTUN" z siedzibą w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-12 13:18:40.
 Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:24:27.
 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:26:22.
 Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:29:09.
 Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:32:20.
 Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:34:58.
 Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:36:44.
 Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:37:48.
 Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:39:03.
 Uchwała Nr VI/33/2007 Rad6y Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:40:17.
 Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:41:27.
 Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:43:21.
 Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasocin - Szymanówka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:48:41.
 Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:49:53.
 Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-22 14:51:35.
 Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:24:08.
 Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:37:08.
 Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:42:01.
 Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:44:04.
 Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2007 roku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Ożarów uchwalonych po 1 stycznia 1995 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:21:37.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:22:45.
 Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:24:26.
 Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:26:03.
 Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:29:37.
 Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 13:43:08.
 Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach Gminy Ożarów działających w zakresie oświaty.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 14:33:21.
 Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 14:35:34.
 Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do Polskiego Projektu 400 Miast.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 14:36:55.
 Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 14:40:03.
 Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 14:43:17.
 Uchwała Nr X/53/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2006 wraz z bilansem i rachunkiem wyników.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:05:22.
 Uchwała Nr X/54/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:06:49.
 Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:08:11.
 Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:12:13.
 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2008 - 2011.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:15:42.
 Uchwała Nr X/58/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:17:00.
 Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:51:01.
 Uchwała Nr X/60/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:52:27.
 Uchwała Nr X/61/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:55:09.
 Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: załatwienia skargi z dnia 4 czerwca 2007 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:56:41.
 Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do stowarzyszenia pod nazwą: "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 13:58:30.
 Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-09 12:54:56.
 Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-09 13:02:52.
 Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:30:56.
 Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju i nazwy miejscowosci Gorzelnia.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:38:44.
 Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju i nazwy miejscowości Stanisławów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:43:47.
 Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:46:08.
 Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:52:14.
 Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:53:53.
 Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 11:56:17.
 Uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:22:29.
 Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:24:38.
 Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:26:29.
 Uchwała Nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:27:46.
 Uchwała Nr XIII/77/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:29:54.
 Uchwała Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:33:52.
 Uchwała Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:35:15.
 Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 08:51:37.
 Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: obnizenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 08:53:20.
 Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 08:55:09 | Data modyfikacji: 2008-02-01 08:57:37.
 Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 08:57:18.
 Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 09:00:24.
 Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 09:02:37.
 Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 09:08:28.
 Uchwała Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:11:07.
 Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:13:21.
 Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:15:52.
 Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:21:30.
 Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:23:38.
 Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:28:25.
 Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:29:31.
 Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujących na terenie Gminy Ożarów w roku 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 12:50:15.
 Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 13:02:27.
 Uchwała Nr XV/96/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 13:23:05.
 Uchwała Nr XV/97/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 13:26:31.
 Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:01:07.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:03:15.
 Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:03:58.
 Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:04:51.
 Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:06:48.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:08:20.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:11:01.
 Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:13:07.
 Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:13:44.
 Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:14:16.
 Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:16:03.
 Uchwała Nr XV/99/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:48:57.
 Uchwała Nr XV/100/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia Zastepcy Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów do objęcia funkcji członka rady nadzorczej Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "Ożarów" S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:51:08.
 Uchwała Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku określająca rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:54:55.
 Uchwała Nr XV/104/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:01:46.
 Uchwała Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:12:55.
 Uchwała Nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej parafii Rzymsko - Katolickiej w Glinianach na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:29:04.
 Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej parafii Rzymsko - Katolickiej w Ożarowie na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:31:10.
 Uchwała Nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:32:56.
 Uchwała Nr XV/109/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:41:28.
 Uchwała Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:42:29.
 Uchwała Nr XVII/111/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 12:26:02.
 Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 12:29:16.
 Uchwała Nr XVIII/113/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 12:38:05.
 Uchwała Nr XVIII/114/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:38:29.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:40:12.
 Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:42:43.
 Uchwała Nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:46:28.
 Uchwała Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu "Edukacja i kariera" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:50:42.
 Uchwała Nr XVIII/118/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:53:10.
 Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 11:58:43.
 Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 12:07:36 | Data modyfikacji: 2008-03-26 12:14:26.
 Uchwała Nr XIX/121/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-26 12:10:51.
 Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku e sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:24:30.
 Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:26:11.
 Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej włsność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:28:10.
 Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:30:16.
 Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:32:08.
 Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:33:50.
 Uchwała Nr XIX/128/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej włsność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:39:02.
 Uchwała Nr XIX/129/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:44:21.
 Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:53:27.
 Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 09:20:46.
 Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 09:23:05.
 Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 09:26:26.
 Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 12:59:06.
 Uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:01:02.
 Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:02:34.
 Uchwała Nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:04:02.
 Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:06:29.
 Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:07:52.
 Uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:18:10.
 Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarów działających w zakresie oświaty.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:44:36.
 Uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-06 12:44:47.
 Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-06 12:46:41.
 Uchwała Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-06 12:58:56.
 Uchwała Nr XXII/145/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:00:32.
 Uchwała Nr XXII/146/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:02:20.
 Uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:04:07.
 Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:05:44.
 Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:08:50.
 Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:13:18.
 Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:28:14.
 Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:30:27.
 Uchwała Nr XXII/153/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:31:33.
 Uchwała Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-11 12:35:13.
 Uchwała Nr XXIII/155/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:56:24.
 Uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:58:31.
 Uchwała Nr XXIII/157/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:00:07.
 Uchwała Nr XXIII/158/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:01:46.
 Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:03:44.
 Uchwała Nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia I zminy miejscowego olanu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:06:12.
 Uchwała Nr XXIII/161/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:10:20.
 Uchwała Nr XXIII/162/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 rokku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:29:06.
 Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zabezpieczenia środków w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:32:28.
 Uchwała Nr XXIV/164/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:33:32.
 Uchwała Nr XXV/165/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:24:05.
 uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:57:03.
 Uchwała Nr XXV/167/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia 'Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 14:00:56.
 Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 14:12:46.
 Uchwała Nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: przynależności terenu Gminy Ożarów do właściwości Sądu i Prokuratury Rejonowej w Opatowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 14:23:01.
 Uchwała Nr XXV/170/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 14:25:04.
 Uchwała Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:15:01.
 Uchwała Nr XXV/172/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:16:53.
 Uchwała Nr XXV/173/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:23:40.
 Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:53:40.
 Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:56:32.
 Uchwała Nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 10:57:57.
 Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:00:18.
 Uchwała Nr XXV/179/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:03:16.
 Uchwała Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:05:04.
 Uchwała Nr XXVI/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:06:24.
 Uchwała Nr XXVI/182/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:08:09.
 Uchwała Nr XXVI/183/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:11:24.
 Uchwała Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:28:01 | Data modyfikacji: 2008-11-18 14:28:26.
 Uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:57:29 | Data modyfikacji: 2010-02-18 12:26:31.
 Uchwała Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:59:28.
 Uchwała Nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:03:19.
 Uchwała Nr XXVII/188/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:05:24 | Data modyfikacji: 2009-10-21 10:57:38.
 Uchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:07:52 | Data modyfikacji: 2009-10-21 10:52:58.
 Uchwała Nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:14:12.
 Uchwała Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: udzielenie pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:18:34.
 Uchwała Nr XXVIII/184/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:24:41.
 Uchwała Nr XXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:27:20.
 Uchwała Nr XXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujący na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:14:33.
 Uchwała Nr XXVIII/187/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:28:00.
 Uchwała Nr XXVIII/188/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:32:05.
 Uchwała Nr XXVIII/189/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 12:25:26.
 Uchwała Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budzetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:07:07.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:07:46.
 Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:08:31.
 Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:09:09.
 Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:09:32.
 Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:10:11.
 Załącznik Nr 4a - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:10:43.
 Załącznik Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:11:06.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:11:40.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:12:22.
 Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:13:05.
 Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:13:45.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:14:11.
 Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 09:55:03.
 Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 09:56:58.
 Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 09:58:00.
 Uchwała Nr XXIX/193/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:13:29.
 Uchwała Nr XXIX/194/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:16:00.
 Uchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:19:34.
 Uchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:22:04.
 Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:37:21.
 Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: Likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:42:08.
 Uchwała Nr XXIX/201/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:48:03.
 Uchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:50:53.
 Uchwała Nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:52:36.
 Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:52:44.
 Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:54:09.
 Uchwała Nr XXXI/206/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:55:59.
 Uchwała Nr XXXI/207/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:57:47.
 Uchwała Nr XXXI/208/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Programu spółpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:59:58.
 Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:03:39.
 Uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:05:35.
 Uchwała Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia diet dla radnych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:09:24.
 Uchwała Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:12:17.
 Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:19:08.
 Uchwała Nr XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:20:29.
 Uchwała Nr XXXI/215/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:22:58.
 Uchwała Nr XXXI/216/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:25:18.
 Uchwała Nr XXXII/217/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:29:32.
 Uchwała Nr XXXII/218/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:31:17.
 Uchwała Nr XXXII/219/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:32:29.
 Uchwała Nr XXXII/220/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu "Szkolenia szansą na sukces zawodowy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:34:51.
 Uchwała Nr XXXII/221/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ożarów na lata 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:38:51.
 Uchwała Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:44:11.
 Uchwała Nr XXXIII/223/2009 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:46:04.
 Uchwała Nr XXXIII/224/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:47:41.
 Uchwała Nr XXXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:49:33.
 Uchwała Nr XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:58:35 | Data modyfikacji: 2009-04-23 12:59:00.
 Uchwała Nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:01:16.
 Uchwała Nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:03:45.
 Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:16:22.
 Uchwała Nr XXXIV/230/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:18:12.
 Uchwała Nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożrowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:20:23.
 Uchwała Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:22:49.
 Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:24:23.
 Uchwała Nr XXXIV/234/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:25:41.
 Uchwała Nr XXXIV/235/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:28:21.
 Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:29:50.
 Uchwała Nr XXXIV/237/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:31:16.
 Uchwała Nr XXXIV/238/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:33:20.
 Uchwała Nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:36:32.
 Uchwała Nr XXXV/240/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:38:31.
 Uchwała Nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:40:28.
 Uchwała Nr XXXV/242/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji pn. "Odnowa rynku w miejscowości Janików - Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych" dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:46:20.
 Uchwała Nr XXXV/243/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów zmierzajacej do realizacji inwestycji pn. "Odnowa rynku w miejscowości Lasocin - Gmina Ożarów" poprzez renowację Domu Ludowego i odnowę rynku" dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:51:37.
 Uchwała Nr XXXV/244/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Instalacja powietrznych kolektorów słonecznych oraz gruntowego wymiennika ciepła /GWC/ w Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie" dofinasowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:57:10.
 Uchwała Nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ozarów" dofinasowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:09:00.
 Uchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów" dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:12:29.
 Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:13:57.
 Uchwała Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:19:36 | Data modyfikacji: 2009-07-08 12:20:01.
 Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:21:31.
 Uchwała Nr XXXVII?251/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Ożarów na lata 2009 - 2011"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:36:05.
 Uchwała Nr XXXVII/252/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:37:33.
 Uchwała Nr XXXVII/253/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:40:27 | Data modyfikacji: 2009-10-15 14:38:11.
 Uchwała Nr XXXVII/254/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:42:03.
 Uchwała Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:45:17.
 Uchwała Nr XXXVII/256/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:47:07.
 Uchwała Nr XXXVII/257/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:50:03.
 Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:52:43.
 Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Odnowa rynku w miejscowości Janików - Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych" dofinasowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 13:29:29.
 Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: okreslenia wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-10-15 11:11:48.
 Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 10:28:24.
 Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 10:34:59 | Data modyfikacji: 2009-12-28 10:37:59.
 Uchwała Nr XXXVIII/263/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia popracia dla działań ZGKiM w Ożarowie zmierzajacej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów" dofinansowanej ze środków unijnych w ramach PROW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 11:09:19.
 Uchwała Nr XXXVIII/264/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 11:11:08.
 Uchwała Nr XXXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 11:14:24.
 Uchwała Nr XXXVIII/266/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 11:17:46.
 Uchwała Nr XXXVIII/267/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-28 11:19:27.
 Uchwała Nr XXXVIII/268/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 12:59:14.
 Uchwała Nr XXXVIII/269/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 13:21:18.
 Uchwała Nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:11:40.
 Uchwała Nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:13:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:15:13.
 Uchwała Nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:21:37.
 Uchwała Nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:24:04.
 Uchwała Nr XL/275/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów od drogi Nr 755 do drogi powiatowej Nr 0697T" dofinansowanej ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:28:54.
 Uchwała Nr XLI/276/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:38:37.
 Uchwała Nr XLI/277/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:41:00.
 Uchwała Nr XLI/278/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:42:12.
 Uchwała Nr XLI/279/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:43:17.
 Uchwała Nr XLI/280/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:44:27.
 Uchwała Nr XLI/281/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:46:17.
 Uchwała Nr XLI/282/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:47:51.
 Uchwała Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2010 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 13:45:14.
 Uchwała Nr XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 13:48:44.
 Uchwała Nr XLII/285/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 13:50:42.
 Uchwała Nr XLII/286/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Lolanego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 13:54:29.
 Załącznik do uchwały Nr XLII/286/2009 - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 14:05:11.
 Uchwała Nr XLII/287/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap" dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Oprecyjnego Województwa Świętokrzyskiego"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:09:55.
 Uchwała Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:11:31.
 Uchwała Nr XLII/289/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:14:50.
 Uchwała Nr XLII/290/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszmontów w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:24:38.
 Uchwała Nr XLII/291/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobótka w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:28:03.
 Uchwała Nr XLII/292/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:29:16.
 Uchwała Nr XLII/293/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko - Katolickiej w Przybysławicach na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:32:48 | Data modyfikacji: 2010-02-01 14:34:15.
 Uchwała Nr XLII/294/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sobótce na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:37:52.
 Uchwała Nr XLII/295/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Wyszmontowie" dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:41:11.
 Uchwala Nr XLII?296/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. "Odnowa centrum wsi Sobótka" dofinansowanej ze środków PROW 2007 -2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:43:57.
 Uchwała Nr XLIII/297/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:45:29.
 Uchwała Nr XLIII/298/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:49:12.
 Uchwala Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 14:50:27.
 Uchwała Nr XLIII/300/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:55:57.
 Uchwała Nr XLIV/301/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:02:03.
 Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:06:24.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:07:06.
 Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:07:50.
 Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:09:05.
 Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:09:58.
 Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:12:01.
 Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:12:52.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:14:47.
 Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek budżetowych w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 08:15:46.
 Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialengo w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:22:49.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:24:08.
 Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:26:04.
 Załącznik Nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:26:54.
 Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:39:54.
 Uchwała Nr XLIV/303/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:47:27.
 Uchwała Nr XLIV/304/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:49:22.
 Uchwała Nr XLV/305/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:52:22.
 Uchwała Nr XLV/306/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:54:40.
 Uchwała Nr XLV/307/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:56:16.
 Uchwała Nr XLV/308/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:58:34.
 Uchwała Nr XLV/309/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:00:26.
 Uchwała Nr XLV/310/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:02:05.
 Uchwała Nr XLV/311/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:04:17.
 Uchwała Nr XLV/312/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:08:36.
 Uchwała Nr XLV/313/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:10:21.
 Uchwała Nr XLV/314/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:12:24.
 Uchwała Nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:17:51.
 Uchwała Nr XLV/316/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 11:19:58.
 Uchwała Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:15:07.
 Uchwała Nr XLV/318/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:18:43.
 Uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku. w sprawie: zbycia nieruchomości

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 10:39:40.
 Uchwała Nr XLVI/320/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 10:43:09.
 Uchwała Nr XLVI/321/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 10:46:05.
 Uchwała Nr XLVI/322/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/306/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 10:49:41.
 Uchwała Nr XLVI/323/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr. XLV/317/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:03:32 | Data modyfikacji: 2010-04-14 12:14:08.
 Uchwała Nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmianu uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:09:29 | Data modyfikacji: 2010-04-14 12:14:51.
 Uchwała Nr XLVI/325/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:13:15.
 Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:17:50.
 Uchwała Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:13:39.
 Uchwała Nr XLVII/328/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:15:47.
 Uchwała Nr XLVII/329/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ozarowie za 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:20:35.
 Uchwała Nr XLVII/330/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:22:27.
 Uchwała Nr XLVII/331/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice Gmina Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:23:37.
 Uchwała Nr XLVII/332/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:24:31.
 Uchwała Nr XLVII/333/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie: zatwirdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2009

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 10:48:10.
 Uchwała Nr XLVII/334/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 10:53:58.
 Uchwała Nr XLVII/335/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych stanowięcej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 11:08:29.
 Uchwała Nr XLVII/336/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja w sprawie: zmiany uchwały nr. XLV/317/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 11:12:56.
 Uchwała Nr XLVII/337/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 11:15:17.
 Uchwała Nr L/338/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:33:46.
 Uchwała Nr L/339/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:35:43.
 Uchwała Nr L/340/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:37:06.
 Uchwała Nr L/341/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/151/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: uchwalenia POM Gliniany w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:39:06.
 Uchwała Nr L/342/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/290/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie: uchwalenia POM Wyszmontów w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:42:08.
 Uchwała Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:43:34.
 Uchwała Nr LI/344/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:09:44.
 Uchwała Nr LI/345/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:11:08.
 Uchwała Nr LI/346/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:13:05.
 Uchwała Nr LI/347/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:14:03.
 Uchwała Nr LI/348/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:15:28.
 Uchwała Nr LI/349/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:18:15.
  Uchwała Nr LI/350/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: udzienia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-24 08:51:11.
  Uchwała Nr LII/351/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika SPZOZ w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-24 08:33:07.
  Uchwała Nr LII/352/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-24 08:40:50.
  Uchwała Nr LII/353/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie + załączniki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-24 08:42:50.
  Uchwała Nr LII/354/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-24 08:45:16.
 Uchwała Nr LIII/355/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:58:41.
 Uchwała Nr LIII/356/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:59:38.
 Uchwała Nr LIII/357/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:01:27.
 Uchwała Nr LIII/358/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów na lata 2008-2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:02:35.

Plan Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2010-2017

 Uchwała Nr LIII/359/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:04:08.
  Uchwała Nr LIII/360/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ozarów na lata 2008-2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:16:41.
  Uchwała Nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:17:32.
  Uchwała Nr LIII/362/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: wyrażenia poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji pn. "Remont drogi Lasocin - Janów -0 Nowe Nr 0697T - Nowe - Maruszów Nr 07603 T" dofinansowanej zw środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:20:33.
  Uchwała Nr LIII/363/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ozarów zmierzających do realizacji inwestycji pn. "Remont dróg Gminnych Nr 360009T - ul. Partyzantów w Ożarowie i Nr 360055T - odcinek Zawada - Sobów" dofinansowane ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:23:56.
  Uchwała Nr LIII/364/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 września w sprawie: udzielenia pomocy powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 11:24:47.
 Uchwała Nr LIV/365/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą porzytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:44:40.
 Uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:46:02.
 Uchwała Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów na lata 2008 -2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:47:25.
 Uchwała Nr LIV/368/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Wyszmontów w Gminie Ożarów na lata 2009-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:48:42.
 Uchwała Nr LIV/369/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:49:28.
 Uchwała Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:50:39 | Data modyfikacji: 2010-11-25 12:51:13.
  Uchwała Nr LV/372/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej o Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:29:34.
  Uchwała Nr LV/373/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:32:28 | Data modyfikacji: 2010-11-26 09:16:11.
 Uchwała Nr LV/374/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2011 rok na obszarze Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:34:02.
 Uchwała Nr LV/375/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:34:46.
 Uchwała Nr LV/376/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:35:47.
Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:35:47
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski