B. 341/2/2/2003 Ożarów, dn. 2003-04-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości
1 powyżej 30 000 euro 0 poniżej 30 000 euro
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

____________Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie__________________________________

_________________________________________________________________________________

b) REGON: |_0__|_0__|_0__|_5__|_4__|_8__|_7__|_8__|_4__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

27__ - _530___ , ___OŻARÓW_______ , ___świętokrzyskie____ , opatowski________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

___STODOLNA____ , ____1____ , ___________

e) internet: http://_www.ozarow.net.pl________ e-mail: __urzad@ozarow.net.pl________________

f) numer kierunkowy ___0 prefix 15_________

tel. ___86 10 700___________________ faks ___86 11 136___________

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|
0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: __Paweł Rędziak__ Henryk Rolecki______________________________________

b) telefon ( 0 prefix 15 )__ 86 10 700___________________

c) e-mail: __budownictwo@ug.ozarow.net__________________________

d) nr lokalu: __pok. nr 31__tut. Urzędu____________________________

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |___|__8_| : |__0_|__0_| - |__1_|__4_| : |__0_|__0_|

4) Postępowanie będzie prowadzone 1 z zastosowaniem preferencji krajowych 0 bez zastosowania preferencji krajowych
5) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

__WYKONANIE MAP SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYCH W SKALI 1:1000 Z AKTUALNYMI ELEMENTAMI EWIDENCJI GRUNTÓW W GRANICACH ADMINISTACYJNYCH SOŁECTW WLONICE , JANOPOL , CZACHÓW , KARSY , GLINIANY , POTOK WIEŚ , POTOK KOLONIA - GMINA OŻARÓW
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Polska Norma (lub norma ISO) ____________ PKWiU: |__7_|__4_| . |__2_|__0_| . |__7_|

miejsce realizacji zamówienia:

___ WLONICE , JANOPOL , CZACHÓW , KARSY , GLINIANY , POTOK WIEŚ , POTOK KOLONIA _gm._Ożarów________

rodzaj zamówienia: 0 roboty budowlane 0 dostawy 1 usługi

0 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: ________

0 dopuszcza się składanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się składanie ofert wariantowych
warunki minimalne:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


6) Termin (okres) realizacji zamówienia:
____________30.12.2003_______________________________________________
0- wymagany 1- pożądany

7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: _5.000,00______ zł.

słownie: ___pięć_tysięcy_ zł. 00/100

8) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

1 cena (koszt) _80_%

inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1 _________termin wykonania________________________________ __20_%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%

0 ________________________________________________________ ______%


suma 100 %


9) 0 Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Umowa: _____________________________________________________________________________________

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:

1 osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu: Urząd Miasta i Gminy Ożarów 27-530 Ożarów_ul. Stodolna 1 pok. nr 31

0 innym miejscu:_______________________________________________

0 pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________

0 faksem: _______________________________________________

lub za zaliczeniem pocztowym.

b) cena formularza: _30,00__ zł

słownie: _trzydzieści __ zł. 00/100

11) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

__- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia__________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania:

1 siedziba zamawiającego (nr lokalu): ____11______

0 inne miejsce: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b) w terminie do: |_2__|__0_|__0_|__3_| . |__0_|__6_| . |__2_|__3_| godz. |__1_|__2_| : |__0_|__0_|

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia :

1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): ____12____________

0 w innym miejscu: _____________________________________________________________________________________

b) data: jak data składania ofert, godz. |__1_|__2_| : |_1__|__5_|