Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2019

 Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: WPF Gminy na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:12:49 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:37:03.
 Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:14:44 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:38:20.
 Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:15:49.
 Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:17:27.
 Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:19:03.
 Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:22:41.
 Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi, realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:24:56.
 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:27:45.
 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:29:52.
 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:33:15.
 Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:47:19.
 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:49:15.
 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:51:05.
 Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:54:22.
 Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:01:31.
 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia diet dla radnych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:04:24.
 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:06:20.
 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:08:26.
 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:11:33.
 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:42:15 | Data modyfikacji: 2019-03-11 08:25:58.
 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:44:07.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:11:41 | Data modyfikacji: 2019-04-16 11:52:44.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:16:21 | Data modyfikacji: 2019-03-29 08:18:42.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:27:50.
 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: przekazania do załatwienia skargi na pracowników

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:29:53.
 Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:32:18.
 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:34:31.
 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej Statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:46:05.
 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:03:58.
 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: WPF Gminy na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:09:57 | Data modyfikacji: 2019-03-29 09:14:34.
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:12:07.
 Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:31:31 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:32:11.
 Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:34:11.
 Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:37:33.
 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:40:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 07:58:30.
 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:42:17.
 Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:46:05.
 Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:49:15.
 Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:54:01 | Data modyfikacji: 2019-06-12 08:03:18.
 Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 09:24:59.
 Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie i utworzenia Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli i nadania mu statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 09:33:51 | Data modyfikacji: 2019-06-25 09:49:00.
 Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Ożarowa wotum zaufania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:48:39.
 Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 09:12:29.
 Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa za 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 09:15:21.
 Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-25 09:17:19.
 Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:09:37 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:40:54.
 Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:13:32 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:41:26.
 Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie oraz Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020- 2023.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:17:02.
 Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: przejęcia od Gminy Wilczyce zarządzania częścią odcinka drogi gminnej Nr 395052T Bugaj – Bożęcin oraz zawarcia porozumienia z Gminą Wilczyce, którego przedmiotem będzie realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bożęcin na terenie gm. Wilczyce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:20:11.
 Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:27:01.
 Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:32:12.
 Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:33:31.
 Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Ożarowski Bon Żłobkowy”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:36:02.
 Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ożarów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:39:30.
 Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:51:49.
 Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-01 12:01:23 | Data modyfikacji: 2019-08-01 12:02:23.
 Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie: WPF Gminy na lata 2013-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:04:29.
 Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:06:22.
 Uchwała Nr XIV/74/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:32:18.
 Uchwała Nr XIV/75/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:34:33.
 Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:47:17.
 Uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:48:14.
 Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:51:56.
 Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:54:32.
 Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Prokuratora Rejonowego w Opatowie na uchwałę Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:58:20.
 Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Kielcach na uchwałę Rady Miejskiej w Ożarowie nr VII/40/2003 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalania statutów sołectw wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:00:20.
 Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Ożarowie do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:06:36.
 Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:20:24.
 Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:31:21.
 Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:38:25.
 Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-25 09:55:08.
 Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-25 09:57:48.
 Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 11:41:56.
 Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia stawki opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 11:44:41.
 Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ożarowie ds. opracowania Statutu gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:00:58.
 Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2020 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:04:54.
 Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:07:24.
 Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:11:41.
 Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:12:59.
 Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:17:38.
 Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:20:14.
 Uchwała Nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:22:23.
 Uchwała Nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:26:16.
 Uchwała Nr XVII/99/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-25 07:58:04.
 Uchwała Nr XVII/100/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-25 09:37:24 | Data modyfikacji: 2019-11-25 09:52:48.
 Uchwała Nr XVII/101/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:33:07.
 Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:03:54.
 Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:06:46.
 Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały NR XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 listopada w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:33:52.
 Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:37:34.
 Uchwała Nr XVIII/106/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:42:47.
 Uchwała Nr XVIII/107/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:46:48.
 Uchwała Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do partnerstwa i realizacji w ramach tego partnerstwa projektu pn. „Senior na Plus” na terenie Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:49:31.
 Uchwała Nr XVIII/109/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: wkładu finansowego własnego i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w formie krótkookresowego pobytu dziennego w zastępstwie za opiekunów faktycznych (klub seniora), w ramach realizacji projektu pn. „Senior na Plus” na terenie Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:52:49.
 Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:31:10.
 Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:38:44.
 Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu radnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:45:09.
 Uchwała Nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu radnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:48:31.
 Uchwała Nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:01:45.

Zobacz:
 Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 .  Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2019 .  Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2020 .  Imienne wyniki głosowań . 
Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:01:45
Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP