Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2019

 Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: WPF Gminy na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:12:49 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:37:03.
 Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:14:44 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:38:20.
 Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:15:49.
 Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:17:27.
 Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:19:03.
 Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:22:41.
 Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi, realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:24:56.
 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:27:45.
 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:29:52.
 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:33:15.
 Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:47:19.
 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:49:15.
 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:51:05.
 Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:54:22.
 Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:01:31.
 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia diet dla radnych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:04:24.
 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:06:20.
 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:08:26.
 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:11:33.
 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:42:15 | Data modyfikacji: 2019-03-11 08:25:58.
 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:44:07.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:11:41 | Data modyfikacji: 2019-04-16 11:52:44.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:16:21 | Data modyfikacji: 2019-03-29 08:18:42.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:27:50.
 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: przekazania do załatwienia skargi na pracowników

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:29:53.
 Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:32:18.
 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:34:31.
 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej Statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 08:46:05.
 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:03:58.
 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: WPF Gminy na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:09:57 | Data modyfikacji: 2019-03-29 09:14:34.
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:12:07.
 Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:31:31 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:32:11.
 Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:34:11.
 Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:37:33.
 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:40:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 07:58:30.
 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:42:17.
 Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:46:05.
 Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:49:15.
 Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:54:01 | Data modyfikacji: 2019-06-12 08:03:18.

Zobacz:
 Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 .  Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:54:01
Data modyfikacji: 2019-06-12 08:03:18
Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP