Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018

 Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:00:52.
 Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:15:58.
 Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:18:49.
 Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:23:58.
 Uchwała Nr XLII/310/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:27:05.
 Uchwała Nr XLII/311/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:50:29.
 Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:54:45.
 Uchwała Nr XLII/313/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:58:36.
 Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:07:50.
 Uchwała Nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:09:49.
 Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:11:42.
 Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ożarów na lata 2018- 2022"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:14:03.
 Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:19:37.
 Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:21:37.
 Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:18:01.
 Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:20:18.
 Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Inicjatywy Klastrowej Stowarzyszenia Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:24:12.
 Uchwała Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:50:53.
 Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:53:13.
 Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:56:06.
 Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:58:29.
 Uchwała Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:54:11.
 Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:55:46.
 Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:59:14.
 Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie: aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:31:53 | Data modyfikacji: 2018-04-06 08:32:54.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:31:53
Data modyfikacji: 2018-04-06 08:32:54
Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP