Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018

 Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:00:52.
 Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:15:58.
 Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:18:49.
 Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:23:58.
 Uchwała Nr XLII/310/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:27:05.
 Uchwała Nr XLII/311/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:50:29.
 Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:54:45.
 Uchwała Nr XLII/313/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:58:36.
 Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:07:50.
 Uchwała Nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:09:49.
 Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:11:42.
 Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ożarów na lata 2018- 2022"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:14:03.
 Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:19:37.
 Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:21:37.
 Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:18:01.
 Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:20:18.
 Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Inicjatywy Klastrowej Stowarzyszenia Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:24:12.
 Uchwała Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:50:53.
 Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:53:13.
 Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:56:06.
 Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:58:29.
 Uchwała Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:54:11.
 Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:55:46.
 Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:59:14.
 Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie: aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:31:53 | Data modyfikacji: 2018-04-06 08:32:54.
 Uchwała Nr XLV/333/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:08:40.
  Uchwała Nr XLV/334/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:56:22.
  Uchwała Nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:59:51.
  Uchwała Nr XLV/336/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:03:44 | Data modyfikacji: 2018-07-10 07:49:49.
  Uchwała Nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:08:25.
  Uchwała Nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:30:30.
  Uchwała Nr XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:11:22 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:27:19.
 Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:17:46.
 Uchwała Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:20:22.
  Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:24:04.
  Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:26:07.
 Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 08:57:08.
  Uchwała Nr XLVI/346/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 08:59:16.
  Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:01:19 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:05:34.
  Uchwała Nr XLVI/348/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:02:48.
  Uchwała Nr XLVI/349/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:04:21.
  Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:07:02.
  Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:09:00.
 Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:41:16.
 Uchwała Nr XLVII/355/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiąch własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:21:21.
 Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:23:53.
 Uchwała Nr XLVII/357/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:26:10.
 Uchwała Nr XLVII/358/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:28:35.
 Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:30:43.
 Uchwała Nr XLVII/360/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:32:32.
 Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: przedstawienia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:34:06.
 Uchwała Nr XLVII/362/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:35:55.
 Uchwała Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:40:30.
 Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-23 13:17:12 | Data modyfikacji: 2018-08-23 13:28:42.
 Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:45:29.
 Uchwała Nr XLVII/366/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:47:46.
 Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego cen skupu owoców miękkich

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:49:27.
 Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-07-10 09:51:13.
 Uchwała Nr XLVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia w Suchodółce oraz Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:02:18.
 Uchwała Nr XLVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:05:02.
 Uchwała Nr XLVIII/371/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:08:00.
 Uchwała Nr XLVIII/372/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:10:26.
 Uchwała Nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:14:14.
 Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:16:19.
 Uchwała Nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:19:57.
 Uchwała Nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:21:58.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

 Uchwała Nr L/377/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia "ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:25:24.
 Uchwała Nr L/378/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:28:38.
 Uchwała Nr L/379/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:31:02.
 Uchwała Nr L/380/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:34:45.
 Uchwała Nr L/381/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:37:00.
 Uchwała Nr L/382/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:39:42.
 Uchwała Nr L/383/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:49:37.
 Uchwała Nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:52:51.
 Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:57:21.
 Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:00:10.
 Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:01:56.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:01:56
Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP