Obwieszczenia 2018 rok

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2018r. znak: BII.6733.3.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:50:05.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 30.01.2018r. o znaku sprawy: BII.6733.3.2017 decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na części działek o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 30.01.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:43:42.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 31.01.2018r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023-aktualizacja Nr II”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:29:51.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 06.04.2018r. znak: BII.6220.4.2017 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: „REYMIX” polegającego na budowie nowej linii do produkcji spoiwa hydraulicznego o nazwie handlowej REYMIX, która zostanie zlokalizowana na terenie cementowni eksploatowanej przez Grupę Ożarów S.A., pod adresem Karsy 77, 27- 530 Ożarów, na części działki o nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 23.04.2018r. do dnia 22.05.2018r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:28:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 17.04.2018r. na wniosek Grupy Rozwoju OZE Sp. z o. o.; ul. Jarzębinowa 7, 76 – 220 Główczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:01:01.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 25.04.2018r. o znaku: BII.6220.3.2018 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,BUDOWA I EKSPLOATACJA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ NR 3 O MOCY DO 1,0MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”, realizowanego na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:19:01.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 08.05.2018r. znak: BII.6733.1.2018 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,BIEDRZYCHÓW” i elektroenergetycznej linii podziemnej SN-15kV na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Biedrzychów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:49:23.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 18.05.2018r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,BIEDRZYCHÓW” i elektroenergetycznej linii podziemnej SN-15kV na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Biedrzychów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:21:58.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:21:58
Autor: Marcin Majcher
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych