Komisje

Rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisji do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje przedkładają radzie plan pracy i sprawozdania z działalności raz do roku.


Do zadań komisji stałych należą: 


- opiniowanie projektów uchwał rady


- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą


- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub burmistrza w zakresie            merytorycznej kompetencji komisji


- rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania rady, wniesionych pod obrady przez członków komisji lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji komisji.


Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.


                                               KOMISJE STAŁE RADY


I. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu


przewodniczący: Halina Dragan


zastępca przewodniczącego: Małgorzata Olaś


członkowie:  Bańcer Mariola


                   Bień Danuta


                   Buglewska Monika


                   Cieszkowski Marian


                   Dragan Halina


                   Dzikowski Grzegorz


                   Kita  Krzysztof    


                   Kwiecińska Beata


                   Kwieciński Zenon


                   Majcher Wojciech


                   Młodożeniec Adam


                   Olaś Małgorzta 


                   Stańczyk Marcin


                   Wąsik Jolanta


                   Wieczorek  Krystyna   


II. Komisja rolnictwa i porzadku publicznego


przewodniczący: Grzegorz Dzikowski


zastępca przewodniczącego: Jolanta Wąsik


członkowie:  Bańcer Mariola


                   Bień Danuta                 


                   Cieszkowski Marian 


                   Dragan Halina


                   Dzikowski Grzegorz


                   Kwiecińska Beata


                   Młodożeniec Adam 


                   Wąsik Jolanta


                   Wieczorek Krystyna


III. Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia


przewodniczący: Marcin Stańczyk


zastępca przewodniczącego: Zenon Kwieciński


członkowie: Buglewska Monika


                  Kita Krzysztof


                  Majcher Wojciech


                  Olaś Małgorzata


                  Stańczyk Marcin


Szczególnym rodzajem komisji stałej jest komisja rewizyjna powołana przez radę obligatoryjnie do kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę.


przewodniczący: Wojciech Majcher


zastępca przewodniczącego: Danuta Bień


członkowie: Bańcer Mariola


                  Bień Danuta


                  Dragan Halina        


                  Dzikowski Grzegorz


                  Majcher Wojciech

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-07-03 07:46:33 | Data modyfikacji: 2014-12-04 08:23:21.
Data wprowadzenia: 2003-07-03 07:46:33
Data modyfikacji: 2014-12-04 08:23:21
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP