Zagospodarowanie przestrzenne

 Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-24 11:54:20.
 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-15 13:44:08.
 Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-09-13 13:32:33.
 Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-09 14:52:25.
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 08:59:04.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Ożarów w granicach Sołectw Gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-26 12:22:46.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia I zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-26 12:23:14.
 Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-05-16 07:26:30.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu i zasilania w energię elektryczną ujęcia wody w Romanówce, w Pisarach, w Prusach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:48:50.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Czachów gm. Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-17 13:42:24.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Karsy gm. Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-17 13:44:52.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:48:59.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Czachów gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:51:09.
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:53:12.
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sobów, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:09:51 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:22:36.
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zawada, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:24:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o wyłożeniu do publicznego wglądu Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ożarów, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 09:44:38.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lasocin-Szymanówka, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 11:19:00.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-27 13:48:33.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej -projekt OPA 4410A w miejscowości Sobótka, gmina Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:36:06.
 Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt OPA4410 A, w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 07:28:26.
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW – NOWE OD KM 5+580,00 DO KM 10+800,00 GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-19 13:07:20.
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,, PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0743T ODC. PODGROCHOCICE – JAKUBOWICE – PISARY (GR. POWIATU ) OD KM 3 + 510,00 DO KM 10 + 540,00 ODCINEK GŁUGOŚCI 7,030 KM W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-21 07:51:12.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organu o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW – NOWE OD KM 5+580,00 DO KM 10+800,00 GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-05 07:00:50.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organu o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/2/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0743T ODC. PODGROCHOCICE – JAKUBOWICE – PISARY (GR. POWIATU ) OD KM 3 + 510,00 DO KM 10 + 540,00 ODCINEK GŁUGOŚCI 7,030 KM W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-09 07:10:02.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:17:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:22:24 | Data modyfikacji: 2010-12-29 14:35:04.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C. O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:23:26.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW – NOWE OD KM 5+580,00 DO KM 10+800,00 GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE”, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:24:10.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0743T ODC. PODGROCHOCICE – JAKUBOWICE – PISARY (GR. POWIATU ) OD KM 3 + 510,00 DO KM 10 + 540,00 ODCINEK GŁUGOŚCI 7,030 KM W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO”, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:25:31.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:26:47.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa postanowienia o sprostowaniu z Urzędu oczywistej omyłki w wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek na wnioskodawcę uzgodnienia z RDOŚ w Kielcach warunków realizacji inwestycyjnego polegającej na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C. O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW” i postanowienia o sprostowaniu z Urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu zawieszającym postępowanie administracyjne do czasu uzyskania przez wnioskodawcę w/w uzgodnienia w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 – Przełom Wisły w Małopolsce SOO.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:44:22.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa postanowienia nakładającego obowiązek na wnioskodawcę uzgodnienia z RDOŚ w Kielcach warunków realizacji inwestycyjnego polegającej na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C. O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW” i postanowienia zawieszającego wszczęte postępowanie administracyjne do czasu uzyskania przez wnioskodawcę w/w uzgodnienia w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 – Przełom Wisły w Małopolsce SOO.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:45:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o wydaniu w dniu 30.11.2010r. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Budowie wodociągu Bałtówka – Ożarów z podłączeniem istniejących budynków” w obrębach ewidencyjnych miasta Ożarowa, Sobów i Zawada, gm. Ożarów. Jednocześnie powiadamiania się Strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-30 14:21:52.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW ”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-08 14:25:42.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW” , jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-10 14:05:25.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/5/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:29:43.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.12.2010r. o znaku sprawy: BII 7331-1/1/2010 decyzji Nr 2/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW – NOWE OD KM 5+580,00 DO KM 10+800,00 GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE”,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-16 10:45:21.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.12.2010r. o znaku sprawy: BII 7331-1/2/2010 decyzji Nr 3/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0743T ODC. PODGROCHOCICE – JAKUBOWICE – PISARY (GR. POWIATU ) OD KM 3 + 510,00 DO KM 10 + 540,00 ODCINEK GŁUGOŚCI 7,030 KM W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-16 10:46:26.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa postanowienia z dnia 21.12.2010r. o znaku: BII 7331-1/4/2010r. odwieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C. O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 09:38:26.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 23.12.2010r. znak: BII 7624/6/2010 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE WODOCIĄGU BAŁTÓWKA – OŻARÓW Z PODŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW” W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA OŻAROWA, SOBÓW I ZAWADA, GM. OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 09:39:56.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa do organu o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII 7331-1/4/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW” NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-28 14:18:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.05.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO” w dniach od 31.05.2013r. do 21.06.2013r. i możliwości składania uwag do projektu studium lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-23 12:48:00 | Data modyfikacji: 2013-05-23 12:53:10.

Zobacz:
 Decyzje środowiskowe .  Zagospodarowanie przestrzenne . 
Data wprowadzenia: 2013-05-23 12:48:00
Data modyfikacji: 2013-05-23 12:53:10
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP