Prace Rady

Prace Rady

      Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm/ Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Również na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przewodniczący rady zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych o sesji. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01.

Zobacz:
 Plan pracy Rady Miejskiej . 
Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl