bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa strona główna 

Obwieszczenia 2017 rok
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2017r. znak: BII.6733.1.2016 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:46:30.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 09.01.2017r. decyzji znak: BII.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 09.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:36:46.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.01.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „CEM III PROJET - POLEGAJĄCY NA BUDOWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI CEMENTÓW ŻUŻLOWYCH W CEMENTOWNI, KTÓRĄ EKSPLOATUJE GRUPA OŻARÓW S. A. W MIEJSCOWOŚCI KARSY 77, GM. OŻARÓW”. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 09.01.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:38:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13_01_2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXVI/189/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO ,,GLINIANY-DURANÓW”” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:05:56.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 16.01.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-16 12:47:18 | Data modyfikacji: 2017-01-17 11:04:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 17.01.2017r. znak:BII.6733.1.2017 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:45:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 23.01.2017r. na wniosek inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:34:37.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.01.2017r. znak: BII.6220.1.2017 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, przez inwestora GRUPĘ OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:22:08.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.01.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2016 decyzji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŚMIŁOWIE OBEJMUJĄCYM: BUDYNEK DWORU, BUDYNEK OFICYNY, BUDYNEK LODOWNI I POWOZOWNI WYJAZDOWEJ, BUDYNEK GOSPODARCZY-DREWUTNIA, MURU KAMIENNEGO ODGRADZAJĄCY OGRÓD GÓRNY OD OGRODU DOLNEGO, PIWNICE (MAŁA LODOWNIA), OGRODZENIA MUROWANEGO Z BRAMĄ WJAZDOWĄ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:20:01.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 26.01.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:22:09.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.02.2017r. znak: BII.6733.1.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka , demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-13 08:29:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.02.2017r. znak: BII.6733.2.2017 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:53:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 22.02.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: "Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ze złoża ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów”, wnioskowanego przez DAVEX Sp. z o. o.; Piotrowice 106; 27-630 Zawichost. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 09.03.2017r. do dnia 07.04.2017r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:08:57.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 28.02.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:27:18.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 08.03.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2017 decyzji Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka, demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 381/1; 368/2; 821/2; 848/2; 827; 442/5; 442/7; 447/4; 448/3; 448/1; 820; 482/4; 162; 154; 783; 202; 797/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:43:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.03.2017r. znak: BII.6733.2.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:27:16.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10.04.2017r. znak: BII.6220.7.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:39:03.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.04.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2017 decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia” na działkach o numerach ewidencyjnych 215; 217; 218; 221; 831; 832; 839; 1379/1; 1379/2; 289/3; 907/1; 705; 693; 660; 706; 599 położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 19.04.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:59:11.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.05.2017r. decyzji znak: BII.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:14:37.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.05.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:16:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 11.05.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Budowa stacji tankowania paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego i gazu płynnego propan-butan) z zadaszeniem nad dystrybutorami i pawilonem handlowym, budynku podstawowej stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z częścią socjalno-handlową, myjnią bezobsługową dwu stanowiskową, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 ” na działce nr 71/5 obręb ewidencyjny Maruszów, gm. Ożarów. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 26.05.2017r. do dnia 24.06.2017r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:17:52.
 BURMISTRZ OŻAROWA OGŁASZA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ W CELU SZACOWANIA WARTOŚCI ZWIERZĄT zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:41:56 | Data modyfikacji: 2017-05-26 12:55:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 27.06.2017r. na wniosek inwestora - osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA OBIEKTU HODOWLANEGO DO TUCZU BROJLERA KURZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKAMI POMOCNICZYMI NIEZBĘDNYMI DO FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:25:51.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 03.07.2017r. o znaku: BII.6220.3.2017 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,BUDOWA OBIEKTU HODOWLANEGO DO TUCZU BROJLERA KURZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKAMI POMOCNICZYMI NIEZBĘDNYMI DO FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:27:21.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.07.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Budowa stacji tankowania paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego i gazu płynnego propan-butan) z zadaszeniem nad dystrybutorami i pawilonem handlowym, budynku podstawowej stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z częścią socjalno-handlową, myjnią bezobsługową dwu stanowiskową, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 ” na działce nr 71/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:54:36.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.07.2017r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2017 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa obiektu hodowlanego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa w miejscowości Sobótka ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:38:55.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 31.07.2017r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2017 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa obiektu hodowlanego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa w miejscowości Sobótka ”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-08-01 07:49:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 18.09.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Kontynuacja eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany – Duranów” w pionowych granicach obszaru górniczego „Gliniany – Duranów IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, wnioskowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A.; ul. Ks. I. Skorupki 5, 00- 546 Warszawa. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 04.10.2017r. do dnia 02.11.2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:11:14.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 09.10.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023-aktualizacja”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:52:09.
  Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23_10_2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXVI/258/2017 z dnia 08 września 2017r. w sprawie uchwalenia ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GM. OŻARÓW” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:42:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 03.11.2017r. znak: BII.6220.1.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,KONTYNUACJA EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB”” na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:49:17.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 02.11.2017r. zawiadamiające Strony postępowania, że postanowieniem z dnia 02.11.2017r. została poprawiona z Urzędu omyłka pisarska zawarta w decyzji Nr 1/2017 znak: BII.6733.1.2016 z dnia 26.01.2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia, muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72; 7/65 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:25:44.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 28.11.2017r. decyzji znak: BII.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,KONTYNUACJI EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB””, na działkach obr. ewid. Gliniany, Potok Wieś, Potok Kolonia w gm. Ożarów, realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A. (data podania do publicznej wiadomości dnia 28.11.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:22:24.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.11.2017r. wydał decyzję znak: BII.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,KONTYNUACJI EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY – DURANÓW” W PIONOWYCH GRANICACH OBSZARU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW IIB””, na działkach obr. ewid. Gliniany, Potok Wieś, Potok Kolonia w gm. Ożarów, realizowanego przez GRUPĘ OŻARÓW S. A. (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 28.11.2017r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:24:02.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.12.2017r. znak: BII.6733.3.2017 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:57:30.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 14.12.2017r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-12-18 13:28:22.

Zobacz:
   Obwieszczenia do 2011 roku
   Obwieszczenia 2011 rok
   Obwieszczenia 2012 rok
   Obwieszczenia 2013 rok
   Obwieszczenia 2014 rok
    Obwieszczenia 2015 rok
   Obwieszczenia 2016 rok
   Obwieszczenia 2017 rok
   Obwieszczenia 2018 rok
   Obwieszczenia 2019 rok
   Obwieszczenia 2020 rok
Data wprowadzenia: 2017-12-18 13:28:22
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl