bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa strona główna 

Obwieszczenia 2012 rok
 Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.12.2012r. Gminy Ozarów; ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ozarów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00.” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:31:52 | Data modyfikacji: 2012-12-13 12:33:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 13.12.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360080T Czachów - Janopol na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00.” na działce o nr ewidencyjnym 16 położonej w miejscowości Czachów i na części działek o nr ewidencyjnych 330 i 339 położonych w miejscowości Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:29:04.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku usługowego przeznaczonego na stację kontroli pojazdów, warsztat naprawczy samochodów oraz myjni pojazdów ” na działkach o nr ewidencyjnych 906/1 i 907/1 położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:25:41.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw płynnych oraz przebudowie stacji LPG i budynku stacji, w tym budowa myjni samoobsługowej bezdotykowej” na działkach o nr ewidencyjnych 183/10 i 183/8 położonych w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:34:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania, że w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.10.2012r. o znaku: WOO-II.4242.59.2012.AS.5, Burmistrz Ożarowa pismem z dnia 25.10.2012r. przesłał w załączeniu uzupełnienie formalne do wniosku o uzgodnienie warunków dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25ha W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:21:54.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.10.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.6.2012 decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko realizowanego pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:06:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.09.2012r. znak: BII.6220.6.2012 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-05 12:35:35.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat naprawczy pojazdów samochodowych osobowych - dwustanowiskowy” na części działki o nr ewidencyjnym 393 położonej w miejscowości Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-05 07:55:48.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.08.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.7.2012 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 11.07.2012r. znak: BII.6220.7.2012 na wniosek GMINY OŻARÓW; ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych w Ożarowie” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:51:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania, że dniu 20.08.2012r. wpłynęła do tut. Urzędu decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 10.08.2012r. znak: SKO.PZ-71/3159/296/2012 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Ożarowa nr 1/2012 z dnia 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,,BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:50:06 | Data modyfikacji: 2012-08-22 13:51:02.
 Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że w dniu 06.08.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Grupy Ożarów S.A. ul. Ks.I.Skorupki 5, 00-546 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszeżeniu eksploatacji złoża wapieni i margli "Gliniany-Duranów" w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do prosukcji cementu w zakładzie Grupy Ożarów S.A."

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-08-10 13:34:32.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.07.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2012 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 07.05.2012r. znak: BII.6220.2.2012 na wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:53:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony, że inwestor wystąpił pismem w dniu 26.07.2012r. o umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego dnia 11.07.2012r. znak: BII.6220.7.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych w Ożarowie” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:22:54.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 12.07.2012r. o znaku: BII.6220.6.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580÷10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:09:55.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 06.07.2012r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580 ÷ 10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:08:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 06.07.2012r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 02.07.2010r. znak: BII 7624/9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów - Nowe w km 5+580 ÷ 10+800, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: a | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:07:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony postępowania o wpłynięciu do tut. Urzędu w dniu 03.07.2012r. odwołania od decyzji Burmistrza Ożarowa nr 1/2012 z dnia 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,, BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ożarów. Jak również o przesłaniu wniesionego odwołania wraz z akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-12 07:42:45.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.07.2012r. o znaku: BII.6220.7.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W OŻAROWIE” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:22:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 11.07.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W OŻAROWIE” na działce o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:18:53.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2012 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:20:19.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:18:53.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2012 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:15:31.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy wiatrowej składającej się z jednej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:13:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2012 decyzji Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji obejmującej ,, BUDOWĘ GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-18 11:24:31.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.06.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:49:33 | Data modyfikacji: 2012-06-11 13:52:05.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 04.06.2012r. o znaku: BII.6220.4.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:12:33.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 04.06.2012r. o znaku: BII.6220.3.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:08:27.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony, że inwestor wystąpił pismem w dniu 30.05.2012r. o umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego dnia 07.05.2012r. znak: BII.6220.2.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 08:23:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 109 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 08:20:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE FARMY WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ELEKTROENERGETYCZNĄ” na części działki o nr ewidencyjnym 659 położonej w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 07:51:49.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:46:37 | Data modyfikacji: 2012-05-21 12:46:57.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:45:23.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 08.05.2012r. o znaku: BII.6220.2.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-09 14:51:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 08.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,POSZERZENIU EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI „GLINIANY - DURANÓW” W KOPALNI GLINIANY W KIERUNKU PÓŁNOCNYM ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNIM, NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 25HA W CELU DALSZEGO POZYSKIWANIA SUROWCA DO PRODUKCJI CEMENTU W ZAKŁADZIE GRUPY OŻARÓW S.A.” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-09 14:49:43.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-26 10:19:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.04.2012r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-24 14:42:06.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 03.04.2012r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 RELACJI SANDOMIERZ – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Sobótka, Jakubowice i Janowice w gm. Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-13 07:26:31.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2012r. o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-13 07:24:00.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 06.03.2012r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2012 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-03-07 13:59:22.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.02.2012r. o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie w sprawie zmiany treść poprzedniego wystąpienia, na prośbę o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:15:30.
Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.01.2012r. znak: BII.6220.4.2011.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km”, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów, na rzecz POWIATU OPATOWSKIEGO 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 10:24:15.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.01.2012 o znaku: BII.6220.1.2012 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:32:28.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 20.01.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU (SNCR) W PROCESIE WYPAŁU KLINKIERU CEMENTOWEGO DLA PIECA W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 obręb Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:31:07.

Zobacz:
   Obwieszczenia do 2011 roku
   Obwieszczenia 2011 rok
   Obwieszczenia 2012 rok
   Obwieszczenia 2013 rok
   Obwieszczenia 2014 rok
    Obwieszczenia 2015 rok
   Obwieszczenia 2016 rok
   Obwieszczenia 2017 rok
   Obwieszczenia 2018 rok
   Obwieszczenia 2019 rok
   Obwieszczenia 2020 rok
Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:31:07
Autor: Andrzej Ożóg
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl