bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa strona główna 

Obwieszczenia 2011 rok
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 10.01.2012r. znak: BII.6220.4.2011.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km”, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów, na rzecz POWIATU OPATOWSKIEGO

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:03:19.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.12.2011r. znak: BII.6220.4.2011 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 0762T Lasocin – Biedrzychów w miejscowości Biedrzychów od km 2+428 do km 3+463 odcinek o długości 1,035 km” działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 585/1 obręb Biedrzychów, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez POWIAT OPATOWSKI.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:12:04.
  Burmistrza Ożarowa podanie do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika o pojemności 30 000dm3 na paliwa płynne on i etylina na terenie istniejącej stacji LPG” na części działki o nr ewidencyjnym 17/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-09 07:14:04.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 26.09.2011r. o znaku sprawy: BII.7624.11.2010.2011 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYS. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany oraz części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:20:44.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH na terenie działek o nr ewid. 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-09-09 10:18:32.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Ożarowa o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYS. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany oraz części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-29 13:54:06.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 21.07.2011r. o znaku: BII.7624.9.2009 postanowienia o sprostowaniu z Urzędu błędu pisarskiego zawartego w decyzji z dnia 02.07.2010r. o znaku: BII 7624/9/2009 dotyczącej środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE LEWEGO WAŁU RZEKI WISŁY ZAD. MARUSZÓW - NOWE W KM 5+580÷10+800, GM. OŻARÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE” dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-22 18:23:01.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.07.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „BUDOWIE SILOSU MAGAZYNOWEGO POPIOŁÓW SUCHYCH O POJEMNOŚCI 20 TYŚ. TON” na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb potok wieś oraz części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb gliniany, gm. Ożarów w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-20 21:47:44.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.06.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2011 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH STAŁYCH ROZDROBNIONYCH” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-27 13:59:56 | Data modyfikacji: 2011-06-27 14:00:36.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.06.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH” na terenie działek o nr ewidencyjnych 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-27 13:57:47.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.06.2011r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o powtórzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „EKSPLOATACJI I PRZERÓBCE KOPALINY ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH "ANNA" ORAZ NA BUDOWIE LINII PRZEROBU KAMIENIA WAPIENNEGO I SUROWCÓW TOWARZYSZĄCYCH” na terenie działek o nr ewidencyjnych 471/6, 471/3, 74/1, 471/5 położonych w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, w związku z uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:36:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.06.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.2.2011 postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZAKŁADU PALIW ALTERNATYWNYCH STAŁYCH ROZDROBNIONYCH” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy, gm. Ożarów. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-02 11:51:15.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2011 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:44:09 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:01:16.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.04.2011r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2011 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:37:46 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:01:36.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 20.04.2011 o znaku: BII.6220.2.2011 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych stałych rozdrobnionych” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:49:49.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 15.04.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych stałych rozdrobnionych” na części działek o nr ewidencyjnych 1112/3 i 1113/1 położonych w miejscowości Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:44:15.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Kontynuacji wydobywania piasku i gruntów inżynierskich ze złoża ,, SZYMANÓWKA ’’ na działkach o nr ewidencyjnych 612 i 613/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Szymanówka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 08:09:30.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 24.02.2011 o znaku:BII.6220.1.2011 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:25:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 18.02.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW z infrastrukturą towarzyszącą /tj.: drogą dojazdową oraz placem montażowym, kablami energetycznymi prowadzonymi pod drogą dojazdową/” na części działki o nr ewidencyjnym 194 obręb Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:21:08.
 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie transportu pneumatycznego, silosu magazynowego wraz z systemem wybierania i dozowania pyłów bocznika gazów (by-pass) linii pieca W1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej w obrębię Gliniany, gm. Ożarów dla inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:47:06.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.02.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/4/2010/2011 decyzji Nr 3/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJE KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW” NA DZIAŁCE NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-04 13:41:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.01.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/5/2010/2011 decyzji Nr 2/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-27 09:51:06.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I BUDOWIE WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANIE INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA LOKALIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA LPG O POJEMNOŚCI DO 10 000 LITRÓW” NA DZIAŁCE O NR EWID. 2403 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GM. OŻARÓW, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-18 07:09:50.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.01.2011r. o znaku sprawy: BII 7331-1/3/2010/2011 decyzji Nr 1/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PISARACH O EWAKUACYJNE SCHODY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE NR 340 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARY, GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:48:03.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH STRÓŻA I WOJCIECHÓWKA, GM. OŻARÓW”, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:14:13 | Data modyfikacji: 2011-01-04 11:47:43.

Zobacz:
   Obwieszczenia do 2011 roku
   Obwieszczenia 2011 rok
   Obwieszczenia 2012 rok
   Obwieszczenia 2013 rok
   Obwieszczenia 2014 rok
    Obwieszczenia 2015 rok
   Obwieszczenia 2016 rok
   Obwieszczenia 2017 rok
   Obwieszczenia 2018 rok
   Obwieszczenia 2019 rok
Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:14:13
Data modyfikacji: 2011-01-04 11:47:43
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl