bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Prace Rady strona główna 

Prace Rady

      Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm/ Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Również na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący rady zawiadamia sołtysów. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.


Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie informacji Publicznej, oraz na stronie Gminy.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01 | Data modyfikacji: 2019-01-15 09:33:45.

Zobacz:
 Plan pracy Rady Miejskiej . 
Data wprowadzenia: 2004-06-30 10:17:01
Data modyfikacji: 2019-01-15 09:33:45
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl