Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ożarów jest prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ożarów:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 15, tel. 15 86-10-700
dla następujących instytucji kultury:
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie;
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego.
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
• otwarty dostęp do zawartości rejestru;
• wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenie, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony:
• odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
• odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, pokój nr 20 lub na konto Urzędu: BS Ożarów 12942300002001000531940001.
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty.

Odpis przekazuje się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą, osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-19 10:52:18 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:20:54.
 Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2017-06-19 10:56:25 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:21:59.
 Wniosek o odpis

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:00:56 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:49:37.
 Wniosek o odpis

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:01:43 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:50:01.
Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:01:43
Data modyfikacji: 2017-12-20 10:50:01
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP